Uutiset Maatalous, Ruoka, Talous

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuore ennuste kertoo poronlihantuotannon kannattavuuden parantuneen hiukan. Toukokuun lopussa päättyneen poronhoitovuoden 2017/2018 kannattavuuskerroin oli 0,60, eli keskimäärin porotalousyrittäjä saavutti 9,4 euron tuntipalkan ja 1,7 prosentin koron omalle pääomalle. Näistä muodostuu yrittäjätulo, joka kasvoi edellisvuodesta 5,5 prosenttia 13 900 euroon.

Poronlihantuotannon kokonaistuotto oli keskimäärin 44 000 euroa yritystä kohti. Tukien osuus siitä oli 12 prosenttia ja vahingonkorvausten osuus 11 prosenttia. Suurin osa tuotoista tulee poronlihan myynnistä. Suoramyynnin tuotto on ollut jo pitkään suurempi kuin jalostajille myydyn lihan tuotto.

Tuotantokustannukset kasvoivat noin kuusi prosenttia 53 200 euroon. Kustannusten kasvu johtuu pääosin koneiden käyttökustannusten sekä ostorehukustannusten kasvusta.

Porot: (kuva: Jouko Kumpula)

Pohjoisessa pärjätään paremmin

Poronlihantuotannon kannattavuuden ennustetaan kohentuvan kaikilla alueilla. Saamelaisten kotiseutualueella poronlihantuotanto kannattaa muuta aluetta paremmin. Ennustettu kannattavuuskerroin on siellä 0,93, kun se muulla erityisesti poronhoitoon tarkoitetulla alueella on 0,23 ja eteläisimmällä niin sanotulla muulla poronhoitoalueella 0,54.

– Alueittaiset kannattavuuserot ovat suuret. Parhaat kannattavuustulokset tehdään poronhoitoalueen pohjois- ja kaakkoisosissa. Pohjoisessa tili tehdään nimenomaan lihanmyynnillä, kun taas kaakkoisosassa vahingonkorvaukset näyttelevät petotilanteen vuoksi edelleen merkittävää osaa, Luken tutkija Jukka Tauriainen selventää kannattavuuseroja.

Ennusteet Taloustohtorissa

Poronhoitovuoden 2017/2018 tulokset perustuvat yrityskohtaisiin ennusteisiin, jotka on laadittu 75 kannattavuuskirjanpitoon kuuluvalle poronlihantuotantoyritykselle. Yrityskohtaiset tulokset on painotettu kuvaamaan noin 900 suurimman poronlihaa tuottavan yrityksen keskiarvotuloksia.

Ennusteissa otettiin huomioon tuotteiden ja tuotantopanosten hintamuutokset sekä alueittaiset tuotantomäärien muutokset tuotteittain. Ennusteissa oletetaan, että yritysten koko säilyy ennallaan ja ne tuottavat samoja tuotteita samoilla tuotantopanoksilla kuin aiempina vuosina.

Katso myös