Uutiset Kala

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreen tutkimuksen perusteella lohen vaelluspoikasten alasvaelluksessa on merkittäviä ongelmia Kemijoen rakennetulla jokiosuudella. Vain harvat poikaset selviytyvät nykytilanteessa Ounasjoesta viiden voimalaitoksen läpi Kemijokisuulle.

Tutkimustulosten perusteella vaelluspoikasten selviytyminen rakennetussa Kemijoessa oli 6–7 kertaa heikompaa kuin luonnontilaisella vertailujoella, Tornionjoella. Poikasten vaellus pysähtyi pääosin toiselle (Petäjäskoski) tai kolmannelle (Ossauskoski) voimalaitokselle. Kemijoen vesistön luonnontilaisella osuudella (Ounasjoki) vaelluspoikasten selviytyminen oli sitä vastoin samaa tasoa kuin luonnontilaisella Tornionjoella.

Vaelluspoikasten heikon selviytymisen arvioidaan johtuvan voimalaitosten turbiinien aiheuttamasta kuolleisuudesta sekä poikasten joutumisesta petokalojen ja -lintujen saaliiksi. Näin tapahtuu erityisesti patoaltailla ja voimalaitosten yläkanavissa, jossa poikasten uintivauhti hidastuu tai jopa pysähtyy, minkä vuoksi ne joutuvat helpommin saalistetuksi.

Vaelluspoikasten huomattavan korkea alasvaelluskuolleisuus rakennetuilla joilla on keskeisiä ongelmia vaelluskalakantojen elvyttämispyrkimyksissä. Kantojen kestävä elvyttäminen edellyttää vaelluspoikasten kuolleisuuden huomattavaa vähentämistä kaikin mahdollisin keinoin. Tämä korostuu erityisesti niissä vesistöissä, joissa alasvaellusreiteillä on useita voimalaitoksia kuten Kemi- ja Iijoessa. Alasvaellusongelmiin on olemassa ratkaisuja, mutta niiden kehittäminen ja testaaminen on Suomessa vasta käynnistymässä.

Luken tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää lohenpoikasten vaellusongelmia joesta mereen vesivoimantuotantoon rakennetulla Kemi-Ounasjoella ja suhteuttaa ongelmien laajuus ja esiintyminen luonnontilaisen vertailujoen (Tornion-Muonionjoki) tuloksiin. Tutkimus toteutettiin radiotelemetriatekniikalla samanaikaisesti ja samoilla koeasetelmilla molemmissa joissa kesällä 2015.

Tutkimus oli osa ”Rakennettujen jokien vaelluskalakantojen hoitotoimenpiteet: Sateenvarjo II” -hankekokonaisuutta, jota rahoittivat muun muassa maa- ja metsätalousministeriö, Fortum Oy, Kemijoki Oy, PVO-Vesivoima Oy ja Energiateollisuus ry.

* Vaelluspoikanen eli smoltti on lohen tai taimenen joesta mereen vaeltava poikanen.