Uutiset Maaseutu, Maatalous

Porojen viljelyksille aiheuttamat vahingot aiheuttavat kiistoja, jotka päätyvät toisinaan käräjäsaleihin asti. Luonnonvarakeskus (Luke) on yhteistyössä Paliskuntain yhdistyksen ja MTK:n kanssa laatinut oppaan, jonka avulla porojen aiheuttamia vahinkoja voidaan arvioida neutraalisti. Opas toimii myös tukimateriaalina osapuolten korvausneuvotteluissa.

Koko poronhoitoalueella Hyrynsalmelta Utsjoelle karjataloutta ja nurmiviljelyä harjoitetaan porotalouden kanssa rinnakkain. Poronhoitolain mukaan porot on hoidettava siten, etteivät ne pääse viljelyksille ilman maanomistajan lupaa, eivätkä ne saa aiheuttaa tarpeettomasti vahinkoa maa- tai metsätaloudelle.

Porojen viljelyksille aiheuttamia vahinkoja on pyritty laajasti ehkäisemään muun muassa viljelyksien aitaamisella ja olemassa olevien aitojen kunnostamisella. Tästäkin huolimatta ongelmat ovat toisinaan kärjistyneet. Täydellinen porojen viljelyksille pääsyn estäminen ei aina ole mahdollista.

Vuonna 1990 poronhoitolaki määräsi kuntakohtaiset arvioimislautakunnat ratkomaan porojen aiheuttamia vahinkoja.

–  Arvioimislautakuntien toiminta on vaihdellut paljon, eikä yhtenäistä arviointikriteeristöä ole ollut. Tähän tarpeeseen rakensimme yhteistyökumppaneidemme kanssa oppaan, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti, miten peltovahinkoarvio tulee toteuttaa, kertoo vahinkoarvio-hankkeen projektipäällikkö, Luken tutkija Rauno Kuha.

Yhtenäinen arviointiprosessi auttaa kaikkia osapuolia

Peltovahinkoarvioinnin oppaassa on kolme asiakokonaisuutta.

– Tarkistuslistaan tehdään merkinnät asioista, joita vahinkokohteessa havaitaan. Se myös neuvoo, miten arviointiprosessi etenee. Havainto-oppaassa annetaan ohjeet havaintojen tekemiseen, vahinkopinta-alan laskemiseen ja vahingon arvon laskemiseen. Pöytäkirjamalli puolestaan neuvoo, miten vahinkoarvioinnista laaditaan pöytäkirja. Tällä prosessilla saadaan selkeä kokonaiskuva tapahtuneesta, kertoo nurmiviljelyn asiantuntija, tutkija Antti Hannukkala.

Opas jaetaan poromieslehden välissä poronhoitoalueen porotalouksiin ja kirjepostina kaikille poronhoitoalueen aktiivimaatiloille.

– Toivomme, että opas tulisi mahdollisimman laajasti käyttöön koko poronhoitoalueella niin arviointilautakunnissa, kuin poromiesten ja viljelijöiden välisissä neuvotteluissa vahinkotapauksissa. Optimaalisinta olisi, että vahingon sattuessa asianosaiset voisivat heti päästä sopimukseen vahinkoasiassa, Rauno Kuha toteaa.

Vahinkoarvio-hanketta rahoitti Lapin ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.