Uutiset Ilmasto, Metsä, Ympäristö

Luken metsäinfo-sivustolla on julkistettu Metsien hiilivaraston muutoskartta. Se kuvaa, kuinka puustossa oleva hiilen määrä muuttuu Suomen eri alueilla. Kartan tuottamien tietojen avulla voidaan paikantaa alueita, joissa puuston biomassaan joko kertyy hiiltä tai alueita, joilta on poistettu puuston biomassan hiiltä.

Metsien hiilivaraston muutoskartassa esitetty puuston biomassa sisältää runkopuun kuorineen, oksat ja lehvästön osana maanpäällistä biomassaa sekä juuret ja kannot osana maanalaista biomassaa. Hiilen osuus kokonaisbiomassasta on noin puolet.

Puustossa oleva hiilen määrä vaihtelee ja on laskettavissa kasvun ja poistuman välisenä erotuksena.

– Hiilivaraston muutos metsikössä kuvaa sen kykyä sitoa hiiltä ilmakehästä puuston tilavuuden kasvaessa ja vastaavasti hakkuiden ja luonnontuhojen aiheuttamaa hiilivaraston pienentymistä, kertoo tutkija Markus Haakana Lukesta.

Vuosien 2009–2015 välistä muutosta kuvaavan kartan tarkoituksena on havainnoida erilaisilla kasvupaikoilla sijaitsevien metsiköiden kyky sitoa hiiltä ja toisaalta tuottaa tietoa maaperän hiilivaraston laskentaan. Myöhemmin käyttöön tulevalla laskentatyökalulla käyttäjä voi rajata vaikkapa oman metsätilansa tai kotikuntansa alueen ja laskea siellä puuston keskimääräisen hiilivaraston muutoksen jaksolle 2009–2015.

– Jatkossa nämä puuston biomassan päästö- ja nieluarviot voidaan huomioida, kun suunnitellaan tulevia metsänhoitotoimia eri kohteilla, toteaa Haakana.

Metsien hiilivaraston muutoskartta on toteutettu monilähde-VMI:n 2009 ja 2015 aineistoilla ja Strategisen tutkimusneuvoston (STN) rahoittamassa SOMPA-hankkeessa. Karttaa päivitetään hiilensidontaan liittyvien hankkeiden yhteydessä.