Uutiset Metsä

Lapinjärven arvokasta kuusipuiden perimää suojellaan kuusigeenireservimetsässä metsähoidollisilla hakkuilla, joilla pyritään edistämään kuusipuuston luontaista uudistumista. Hakkuut oli tarkoitus aloittaa jo aiemmin, mutta luontojärjestöjen kanssa käytyjen keskustelujen, maastokäyntien ja lisätutkimusten perusteella Luke päätti toteuttaa syksyllä 2014 suunnitellusta leimikosta vain kolmanneksen. Avohakkuita Lapinjärvellä ei tehdä ja kuolleet puut jätetään maastoon. Hakkuista ei kuitenkaan voida kokonaan luopua, sillä Luken tutkimusten perusteella sillä vaarannettaisiin kansainvälisesti ainutlaatuisen ja arvokkaan geenireservimetsän suojelu.

Metsäpuiden perinnöllisen monimuotoisuuden suojelu edellyttää suojeltavan puulajin uudistumista ja luontaista sukupolvien kiertoa. Ihanteellisessa tilanteessa perinnöllisen monimuotoisuuden suojelulle omistetulla alueella olisi kaikkia puuston ikäluokkia: koskemattomia ikipuustoja, joiden perimää luonto on valikoinut ja karsinut jo pitkään, ja tiheitä nuoria metsiköitä, joiden perimän monimuotoisuus on huipussaan ennen luonnonvalinnan alkamista. Varsinkin varttunut, ylitiheä, vain yhtä puuston ikäluokkaa sisältävä kuusikko on hyvin haavoittuva. Myrsky tai voimakas hyönteistuho saattaa rajatulla alueella nopeasti hävittää vuosisatojen aikana kehittyneen, paikallisesti sopeutuneen perimän. Tarkkaan suunnitelluilla ja kohdennetuilla hakkuilla varmistetaan Lapinjärven arvokkaan kuusen geenivarapuuston luontainen uudistuminen.

Miten hakkuut toteutetaan?

Käynnistettävien metsänhoitotöiden suunnittelussa on tukeuduttu alueen edellisistä hoitohakkuista saatuihin hyviin tuloksiin. Vuonna 2005 Lapinjärven tutkimusmetsässä tehtiin ryhmittäistä harvennusta, väljennystä ja pienaukkoja. Tuolloin käsitellyillä alueilla on nyt vähemmän hyönteistuhoja kuin käsittelemättömillä alueilla ja luontaiset taimiryhmät ovat monipuolistaneet puuston ikärakennetta. Tämä turvaa geenireservimetsän jatkuvuuden. Hoitohakkuissa huomioidaan myös kaikki alueella tiedossa olevat uhanalaiset tai silmälläpidettävät lajit ja nämä kohteet jätetään metsänkäsittelytoimenpiteiden ulkopuolelle.

Tutkimusmetsän hoitotyöt toteuttaa Metsähallitus Luonnonvarakeskuksen toimeksiannosta ja yhdessä sovittujen, kansainvälisesti arvokkaan geenireservimetsän suojeluun tähtäävien suunnitelmien mukaan.

Lapinjärven geenireservimetsässä suojellaan kuusen perimää

Luonnonvarakeskuksen Lapinjärven tutkimusmetsässä itäisellä Uudellamaalla sijaitseva geenireservimetsä on omistettu kuusen perinnöllisen monimuotoisuuden suojelulle. Tavoitteena on säilyttää suomalaisen kuusen perimästä edustava ja elinvoimainen näyte, johon ei ole ihmisten toimesta tuotu tai altistettu vieraita kuusen alkuperiä.

Pitkäaikaisen historian omaavat tutkimusmetsät ovat ainutlaatuisia kohteita puiden perinnöllisen monimuotoisuuden suojelulle, sillä tutkimusmetsäalueilla metsän käsittelyhistoria on tiedossa. Lapinjärven tutkimusmetsän puusto on järeää, mutta ei erityisen vanhaa, sillä sitä on käsitelty tutkimuksen tarpeiden mukaan vuodesta 1933. Metsän kehitys- ja hoitohistoria on hyvin dokumentoitu ja muodostaa tutkimukselle arvokkaan aikasarjan. Viime vuosina puuston elinvoimaisuus Lapinjärvellä on metsän ylitiheyden vuoksi heikentynyt ja alueella on paikoin runsaasti kirjanpainajien tappamia puita. Metsänhoitotoimenpiteiden viivästyminen alueella vaarantaa Lapinjärven arvokkaan geenireservimetsän jatkuvuuden.