Uutiset Metsä, Tilasto

Metsänhoito- ja metsänparannustöihin käytettiin yhteensä 252 miljoonaa euroa vuonna 2018, mikä oli kolme prosenttia edellistä vuotta enemmän. Metsänhoitotöihin käytetty rahamäärä kasvoi edellisestä vuodesta neljällä prosentilla 230 miljoonaan euroon. Metsänparannustöitä tehtiin 22 miljoonalla eurolla ja määrä supistui edellisestä vuodesta kahdeksan prosenttia. (Deflatointi tukkuhintaindeksi).

– Taimikoiden ja nuoren metsän hoito nieli 80 miljoonaa euroa eli noin kolmanneksen kustannuksista, toteaa yliaktuaari Eeva Vaahtera Luonnonvarakeskuksesta.

Metsän viljelyyn käytettiin 58 miljoonaa euroa. Metsän uudistamisen valmistaviin työlajeihin, uudistusalan raivaamiseen ja maan muokkaukseen, kului 41 miljoonaa euroa. Metsänparannustöihin eli kunnostusojitukseen sekä metsäteihin meni 22 miljoonaa euroa.

– Vuonna 2018 metsänhoitotöitä tehtiin 691 000 hehtaaria. Taimikoita hoidettiin 136 000 hehtaaria ja nuorta metsää 49 000 hehtaaria. Taimikonhoidon pinta-ala supistui viime vuodesta seitsemällä prosentilla, mutta nuoren metsän hoidon pinta-ala kasvoi 13 prosentilla, Vaahtera kertoo.

Taimikonhoito tehtiin lähes yksinomaan käsityönä raivaussahalla. Maanmuokkausala oli samansuuruinen kuin edellisenä vuonna, 105 000 hehtaaria. Maanmuokkausmenetelmistä käytetyin oli mätästys, joka kattoi kolme neljäsosaa muokatusta uudistusalasta.

Istutus yhä yleisin metsänviljelyn menetelmä

Metsänviljelyn pinta-ala supistui seitsemän prosenttia edellisvuodesta 96 000 hehtaariin.  Istutuksen osuus metsänviljelyalasta oli 77 prosenttia ja kylvön 23 prosenttia. Istutusalasta 68 prosenttia oli kuusta, 29 prosenttia mäntyä ja 3 prosenttia koivua.

Metsänkäyttöilmoitusten perusteella hakkuupinta-alaksi arvioitiin 794 000 hehtaaria. Harvennushakkuiden ja ylispuiden poiston pinta-ala oli 573 000 hehtaaria ja se muodosti 72 prosenttia hakkuualasta kaikkiaan. Avohakkuita tehtiin reilulla viidesosalla hakkuualoista. Luontaisen uudistamisen hakkuita tehtiin 37 000 hehtaarilla, mikä käsitti viisi prosenttia hakkuualoista.

Kuva: Erkki Oksanen

Taustaa tilastosta

Luken metsänhoito- ja metsänparannustöiden tilasto sisältää yksityisten, yhtiöiden ja valtion metsissä tehdyt työt. Tiedot työmääristä, yksikkökustannuksista ja kokonaiskustannuksista kerätään kyselytutkimuksella. Tilaston aineisto koostuu merkittävimpien alan toimijoiden tiedoista sekä otannan perusteella mukaan valikoiduista metsäpalveluyrityksistä. Tilastosta puuttuvat yksityisten metsänomistajien omissa metsissään täysin omatoimisesti tekemät työt, sillä sellaiset eivät välity tilastoon metsäpalveluja tarjoavilta yrityksiltä kerätystä aineistosta.

Katso myös