Uutiset Metsä

Männyn tyviosan kuutioinnissa käytettävää tyvifunktiota korjataan siten, että se tuottaa jatkossa nykyistä pienempiä läpimittoja. Muutos vaikuttaa suoraan puukaupan ja urakoinnin perusteena olevaan puun määrään ja pienentää männyn hakkuukoneilla mitattua tilavuutta noin yhdellä prosentilla vuodessa. Korjaus merkitsee päivityksiä valtaosaan suomalaisia hakkuukoneita.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) 23.10.2015 antama määräys tyvifunktion muutoksesta astuu voimaan 1.1.2016. Männyn tyvifunktion päivitykset hakkuukoneisiin ja mittasaksiin on tehtävä vuoden 2016 loppuun mennessä, mutta määräystä voidaan soveltaa jo vuoden 2016 alusta lähtien. Kuusen ja lehtipuiden mittaukseen ei tule muutoksia.

Vuoden 2016 lopussa päättyy myös ns. vanhoja hakkuukoneita koskeva siirtymäaika (ennen 1.5.2007 käyttöönotetut hakkuukoneet). Vanhoilla hakkuukoneilla on voinut mitata puutavaraa ilman tyvifunktiota ja satunnaisrunkojen mittausta. 1.1.2017 alkaen tyviosan kuutioinnissa käytetään vain Luken antaman uuden määräyksen mukaisia tyvifunktioita.

Tyvifunktion muutos perustuu puutavaranmittausta viranomaistehtävänään hoitavan Luken tuoreeseen tutkimukseen.

Valtaosa hakkuukoneista päivitetään

Hakkuukonemittauksessa tyvipölkkyjen tyviosien läpimitat määritetään muusta mittauksesta poiketen laskennallisesti tyvifunktioiden avulla. Tyviosalla tarkoitetaan 1,3 metrin matkaa kaatosahauksesta eteenpäin. Tällä hetkellä käytössä oleva funktio tuottaa männyn tyvipölkyille suurempia tilavuuksia kuin Luken tutkimuksessa määritetyt vertailutulokset edellyttivät.

Puulajikohtaisia tyvifunktioita käytetään koko maassa ja kaikissa hakkuukoneissa vanhempaa konekantaa lukuun ottamatta. Muutos merkitsee päivityksiä vajaaseen kahteen tuhanteen hakkuukoneeseen. Myös hakkuukonemittauksen tarkastuksessa käytettävät mittasakset on päivitettävä.

– On tärkeää, että hakkuukone- ja mittauslaitevalmistajat kiinnittäisivät huomiota tyviosan kuutioinnissa käytettävän laskentamenetelmän näkymiseen tarkastusmittauksen raporteissa. Tällä osaltaan varmistetaan sama tyviosan kuutiointi perus- ja tarkastusmittauksissa,” korostaa Luken tutkija Jari Lindblad.

Tyvifunktion muutos alentaa puukaupan ja urakoinnin perusteena olevaa tilavuutta. Rinnankorkeusläpimitaltaan kymmenen senttimetrin männyllä noin -2,3 prosenttia, 15 senttimetrin männyllä noin -1,4 prosenttia ja 35 senttimetrin männyllä noin -0,7 prosenttia suhteessa koko runkopuun tilavuuteen. Vuositasolla muutos pienentää männyn hakkuukoneilla mitattua tilavuutta noin yhdellä prosentilla. Noin 76 prosenttia puukaupan perusteena olevasta mittauksesta – ja lähes kaikki urakointimittaus – tehdään hakkuukoneilla. Yksityisten metsänomistajien puukaupoissa hakkuukonemittauksen osuus on noin 85 prosenttia.

Koepölkkyjen tyviosien tilavuudet määritettiin upotusmittauksella 

Tyvifunktion korjauksen taustalla on Luken vuosina 2014–2015 toteuttama tutkimus. Tutkimukseen valittiin 33 eri puolella Suomea sijaitsevaa mäntymetsikköä, joista valittiin yli 800 koepuuta. Hakkuiden jälkeen koepuiden tyvipölkyt mitattiin kuudella eri tehtaalla. Koepölkkyjen tyviosien tilavuudet määritettiin upotusmittauksella. Pölkyt punnittiin ilmassa ja tyviosat 1,3 metrin syvyyteen upotettuina. Tyviosan tilavuus määritettiin näiden painojen erotuksena Arkhimedeen lain mukaan. Lisäksi koepölkkyjen tyviosien läpimittoja mitattiin saksimittauksella metsässä ja tehtaalla.

Nykyiset, vuonna 2006 käyttöönotetut tyvifunktiot perustuvat metsäalalla yleisesti käytettyihin runkokäyräyhtälöihin, jotka on laadittu 1980-luvun alussa. Yhtälöt perustuvat Metsäntutkimuslaitoksessa 60- ja 70-lukujen vaihteessa kerättyihin koepuiden läpimitta-aineistoihin. Tämän vuoksi nykyiset tyvifunktiot pyrkivät tuottamaan saksimittausta vastaavia tyviosan läpimittoja. Uusi männyn tyvifunktion korjaus toteutettiin kaksivaiheisesti. Ensin tehtiin saksimittauksiin perustuva korjaus, jolla muutettiin tyviosan muotoa vastaamaan uutta koepölkkyaineistoa. Tämän jälkeen tehtiin toinen korjaus siten, että tyvifunktiolla määritetty tilavuus vastaa upotustilavuutta koepölkkyaineistossa.

Luonnonvarakeskuksen määräys viranomaisten määräyskokoelmassa (Finlex)