Uutiset Ilmasto, Maatalous, Talous, Tilasto

Luonnonvarakeskuksessa (Luke) on kehitetty kasvihuonekaasujen laskentapalvelu. Sen tulosten mukaan tilakohtaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat nousseet vuosina 2000–2015, sillä tilakoot ovat kasvaneet eli hehtaari- ja eläinmäärät nousseet. Kun kasvihuonekaasupäästöt suhteutetaan euromääräiseen tuotantoon, osoittautuu, että päästöt ovat laskeneet. Tilakoon kasvu voi siis osaltaan alentaa tuotantoon suhteutettuja päästöjä.

Hehtaaria kohti laskettaessa kasvinviljelytilojen kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvaneet hivenen, erityisesti Väli-Suomen viljatiloilla. Kotieläintiloilla eläinyksikköä kohti lasketut päästöt ovat kasvaneet hienoisesti. Selvää kasvua on Pohjois- ja Länsi-Suomen maitotiloilla. Osin tämä johtuu tilojen rehuhehtaarialan kasvusta.

Euromääräiseen tuotantoon suhteutettuja päästöjä alentaa tuotannon kasvu. Pitkällä aikajänteellä tuotehinnat ovat nousseet ja sadotkin ja erityisesti keskituotokset ovat kasvaneet.

– Tuotannon tehostuminen antaa mahdollisuuden tuottaa tuotekilot alhaisemmilla päästöillä. Mutta Suomessa pohjoisempana kehitystä on kuitenkin hidastanut eloperäisten peltojen osuuden kasvu, kertoo tutkimusprofessori Kristiina Regina Lukesta.

Tiedot selviävät Luken Taloustohtori -sivuston uudesta Kasvihuonekaasulaskenta-palvelusta. Sen tulokset perustuvat Luken kannattavuuskirjanpitotilojen tuloksiin. Taloustohtorissa kasvihuonekaasupäästöjä voidaan nyt myös tarkastella yhdessä tilojen tuotanto- ja taloustietojen kanssa.

Euromääräiseen tuotantoon suhteutettuja päästöjä alentaa tuotannon kasvu. Pitkällä aikajänteellä tuotehinnat ovat nousseet ja sadotkin ja erityisesti keskituotokset ovat kasvaneet. Kuva: Janne Lehtinen

Palvelu lisää päästöjen näkyvyyttä

Uuden palvelun avulla voidaan maatalouden päästöjä tarkastella esimerkiksi alueittain ja tuotantosuunnittain. Päästöt esitetään hiilidioksidiekvivalentteina, joten eri kaasujen päästöarviot ovat vertailukelpoisia. Palvelusta saatavat päästöluvut kattavat tuotantoeläinten ruuansulatuksen ja lannan metaanipäästöt, lannan ja maaperän typpioksiduulipäästöt sekä kalkituksen, eloperäisten peltojen ja energiankäytön hiilidioksidipäästöt.

Verkkopalvelussa tuloksia voi tarkastella yksityiskohtaisesti päästölähteittäin. Kivennäismaiden hiilivarastomuutokset pyritään liittämään palveluun jatkossa. Laskentaperiaatteet ovat muuten samat kuin Suomen virallisessa kasvihuonekaasulaskennassa.

– Taloustohtorin uusi palvelu on helppokäyttöinen työkalu maatalouden ilmastovaikutusten tarkasteluun. Se auttaa myös maatalousyrittäjiä näkemään eri päästölähteiden osuuden kokonaispäästöistä, mikä voi edistää ilmastomyönteisten tuotantokäytäntöjen yleistymistä, toteaa Kristiina Regina.

Tiedot Taloustohtorin verkkopalvelusta

Kasvihuonekaasulaskenta-verkkopalvelun keskiarvotulokset laskettiin vuodesta 2000 lähtien yrityskohtaisesti noin 800 kirjanpitotilalle. Keskiarvotulokset kuvaavat painotuksen vuoksi Suomen noin 35 000 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen tuloksia. Palvelu on suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen.

– Päästöjä voidaan nyt vertailla sekä vuosittain että pitkän vuosijakson kehitystrendeinä, koska tulokset on laskettu taannehtivasti jo vuodesta 2000, kertoo Lukessa verkkopalvelusta vastaava Arto Latukka.

– Tulokset lasketaan yrityskohtaisesti. Jatkossa palvelua kehitetään siten, että kannattavuuskirjanpitoon kuuluvat maatalousyrittäjät saavat omat tilakohtaiset tuloksensa ja voivat verrata niitä muiden tilaryhmien tuloksiin. Tiedot pyritään tuottamaan vuosittain, sanoo Latukka.