Uutiset Maatalous, Talous, Tilasto

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ennusteen mukaan maatalouden kannattavuus jää vuonna 2019 edellisvuotta heikommaksi. Yrittäjätuloa jää 13 000 euroa yritystä kohti, mikä on 33 prosenttia tavoitteesta. Yrittäjätulotavoite määräytyy yrittäjäperheen tekemän maataloustyön palkkatavoitteen (16,3 €/h) ja oman pääoman korkotuottotavoitteen (2,95 %) summana.

Maatalousyritysten keskimääräinen kokonaistuotto on tänä vuonna 159 000 euroa. Tukien osuus kokonaistuotosta on 32 prosenttia. Tuotantokustannukset kasvavat viime vuodesta noin viisi prosenttia 199 000 euroon. Tuotantokustannusten vähentämisen jälkeen maatalous- ja puutarhayritykset jäävät keskimäärin 28 000 euroa tappiolle.

Kuva: Eetu Ahanen

Kun yrittäjätulo jaetaan viljelijäperheen oman työn palkkavaatimuksen ja oman pääoman korkovaatimuksen summalla, saadaan suhteellista kannattavuutta kuvaava kannattavuuskerroin.

– Vuonna 2019 kannattavuuskerroin jää 0,33:een. Tämä tarkoittaa, että maatalousyrittäjän tuntipalkka jää 5,4 euroon ja oman pääoman korkotuotto 0,98 prosenttiin. Heikkenevästä kannattavuudesta kertoo myös kokonaispääoman tuottoprosentin lasku -1,3:sta -2,7:ään, toteaa tutkija Jukka Tauriainen Lukesta.

Satoa saatiin enemmän, mutta kustannukset kasvoivat

Luken ennakkosatotilaston mukaan vuonna 2019 viljasadon määrä kasvoi yli neljänneksen edellisvuodesta. Viljojen tuottajahinnan alenemisen myötä viljatilojen liikevaihto jää kuitenkin pienemmäksi kuin vuonna 2018.

Viljatilojen kannattavuus heikkenee edellisvuodesta kannattavuuskertoimen pudotessa 0,30:een. Myös muiden kasvinviljelytilojen kannattavuus heikkenee.

Maitotilojen ja muiden nautakarjatilojen kannattavuuskertoimet alenevat 0,34:ään. Nautakarjatalouden kannattavuutta heikentävät kasvavat kustannukset sekä hieman laskeva maidon tuottajahinta. Sikatalouden kannattavuuskerroin pienenee 0,69:ään.

Siipikarjatalouden kannattavuusennustetta ei pienen otoksen vuoksi voi pitää yhtä luotettavana kuin muiden tuotantosuuntien ennustetta. Siipikarjatilojen yrittäjätulo on pieni suhteessa suuriin tuotantomääriin. Tämä heikentää ennusteen osuvuutta, sillä pienet tuotteiden tai tuotantopanosten hintamuutokset heijastuvat moninkertaisina yrittäjätuloon ja kannattavuuteen.

–  Ennusteen mukaan siipikarjatalouden kannattavuus jää tänä vuonna negatiiviseksi. Ennusteen epävarmuus huomioon ottaen tulos tarkoittaa heikkoa kannattavuutta, joka ei ainakaan mainittavasti kohene edellisvuotisesta, kertoo Tauriainen.

Ennusteet Taloustohtorissa

Vuoden 2018 kannattavuustuloksista 49 prosenttia perustuu valmiisiin tilinpäätöksiin ja loput vuoden 2017 tuloksien pohjalta laskettuihin ennusteisiin. Vuoden 2019 tulokset perustuvat noin 790 kirjanpitotilalle tehtyihin yrityskohtaisiin ennusteisiin, joissa otettiin huomioon panos- ja tuottajahintamuutokset, tukimuutokset sekä alueittaiset keskisatomuutokset kasveittain. Yrityskohtaisissa ennusteissa oletetaan, että tilojen koko säilyy ennallaan ja ne tuottavat samoja tuotteita samoilla tuotantopanoksilla kuin aiempina vuosina.

Yrityskohtaiset tulokset on painotettu kuvaamaan 35 200 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen keskiarvotuloksia. Painotuksessa on otettu huomioon maatalouden tilarakenteen muutos Luken rakennekehitysennusteen avulla.

Ennustetulokset ovat nähtävissä Luken Taloustohtori-verkkosivuston maa- ja puutarhatalous-verkkopalvelussa.