Uutiset Ilmasto, Metsä, Ympäristö

Luke suuntaa omaa strategista rahoitustaan jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen tutkimiseen. Luken sisäinen hankehaku on parhaillaan käynnissä ja vähintään kaksi uutta monitieteistä hanketta käynnistyy ensi vuoden alussa.

Maaperätutkimuksessa painopisteenä ovat viime aikoina olleet turvemaat, joissa jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen on todettu tuottavan onnistuessaan hyötyjä erityisesti hiilen sidonnan ja vesiensuojelun näkökulmasta. Jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen haasteena taas nähdään taimettuminen ja taimien säilyminen kasvukuntoisina erityisesti rehevillä mailla.

– Uudistumisen lisäksi tutkimme jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen pitkän ja lyhyen aikavälin vaikutuksia kokonaisvaltaisesti. Tietoa tarvitaan vaikutuksista hiilen sidontaan, metsien tuhoriskeihin, monimuotoisuuteen, maisemaan ja virkistyskäyttöön sekä puuntuotantoon ja sen kannattavuuteen, korostaa tutkimusprofessori Jari Hynynen.

Juurikäävän tiedetään leviävän erittäin tehokkaasti kivennäismaiden jatkuvapeitteisissä metsissä. Juurikääpäriskiä lisää erityisesti se, jos sulan maan aikana tehdään usein hakkuita tai vaurioitetaan puiden juuristoja.

– Koska juurikäävän on viime vuosina havaittu esiintyvän yleisesti myös turvemailla, olisi pikaisesti selvitettävä, aiheuttaako se riskin myös turvemaiden jatkuvapeitteisille kuusi- ja mäntymetsille, lisää tutkimusprofessori Jarkko Hantula.

Myös uusista puunkorjuumenetelmistä ja niiden ympäristövaikutuksista on luvassa tietoa.

– Nykyisin käytettävissä olevat puunkorjuun inventointi- ja suunnittelujärjestelmät on kehitetty ensisijassa tasaikäisen metsänkasvatuksen tarpeisiin. Tarkoituksena on kehittää metsien inventointiin ja suunnitteluun laskentamalleja, jotka soveltuvat käytettäväksi myös jatkuvapeitteisessä metsänkasvatuksessa. Lisäksi tutkitaan jatkuvapeitteisen kasvatuksen puunkorjuumenetelmiä, kannattavuutta ja ympäristövaikutuksia, kertoo erikoistutkija Johanna Routa.

Jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen lisäksi Luken omaa rahoitusta suunnataan erityisesti ilmastonmuutoksen hillintää, ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä riskien hallintaa koskevaan monitieteiseen tutkimukseen. Tutkimuksella haetaan ratkaisuja esimerkiksi siihen, miten ja missä metsittämisellä voitaisiin ilmasto- ja resurssiviisaasti ehkäistä maaperän hiilipäästöjä ja vahvistaa hiilinieluja. Myös metsien monikäyttö, uudet tuotteet, biojalostus ja kiertotalous ovat keskeinen osa Luken Pohjoinen vihreä biotalous -ohjelman hankkeita ensi vuonna.