Uutiset Metsä

Puun kysynnän arvioidaan kasvavan merkittävästi jo lähivuosina. Luonnonvarakeskus (Luke) selvittää, miten talousmetsien kasvua ja puuntuotantoa voidaan lisätä ja tehostaa kannattavasti ja kestävästi.

Puuntuotantoa on lisättävä jatkossa samalla kun kehitetään metsien muita käyttömuotoja. Tämän vuoksi metsien hyödyntämiseen on löydettävä uusia keinoja.

– Metsät ovat erilaisia Suomen eri osissa sekä rakenteeltaan että kasvuolosuhteiltaan. Luken tavoitteena on tunnistaa kannattavimmat, kustannustehokkaimmat ja ympäristömyönteisimmät keinot lisätä metsien kasvua erilaisilla kasvupaikoilla maan eri osissa, tutkimusprofessori Jari Hynynen Lukesta kertoo.

Räätälöityjä kasvatusmalleja ja arvioita puuntuotannon kasvusta

Luke kokoaa yhteen tiedon kasvatusmenetelmistä, joilla puubiomassojen tuotantoa voidaan lisätä metsissä ja turvetuotannosta vapautuneilla suopohjilla. Tavoitteena on löytää erilaisille kasvupaikoille, puulajeille ja alueille nykyistä pitemmälle räätälöityjä kasvatusmalleja. Synteesin teossa hyödynnetään Luken laajojen kenttäkokeiden aineistoja sekä uusimpien tutkimusten ja tutkimusohjelmien tuloksia.

Hankkeessa kartoitetaan lisäksi keinoja parantaa kasvupaikan tuotoskykyä ja selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää puubiomassan tuotannossa nopeakasvuisia puulajeja, kuten haapaa ja pajuja.

– Koko maan kattavilla skenaariolaskelmilla tuotamme tietoa siitä, miten suuret vaikutukset eri keinoilla on puuntuotantoon ja miten pian ne alkavat lisätä Suomen metsien hakkuumahdollisuuksia, Hynynen sanoo.

Muuttuvassa ilmastossa ja toimintaympäristössä on tärkeää, että metsien käsittelykeinot edistävät metsien elinvoimaisuutta ja lisäävät niiden vastustuskykyä mahdollisesti lisääntyviä tuhoriskejä vastaan.

– Hankkeessa arvioidaan siten myös metsien käsittelymallien vaikutusta metsäluontoon, metsien hiilensidontaan, hakkuukertymiin sekä hakkuutähteisiin sitoutuneen hiilen määriin.

Juuri käynnistynyt Metsä 150 -hanke on yksi Luken Pohjoinen vihreä biotalous -ohjelman strategisista hankkeista, joiden tuloksia hyödynnetään tutkimuksen suuntaamisessa. Hanke toteutetaan vuoden 2016 aikana.