Uutiset Ilmasto, Metsä, Ympäristö

Luonnonvarakeskus (Luke) esitteli eduskunnan talousvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa 15.11.2018 tietoa Suomen metsävaroista ja hakkuumahdollisuuksista sekä skenaarioita hiilinielujen kehityksestä vuosina 2011 – 2064. Uusimmat luvut perustuivat valtioneuvoston kanslian Lukelta tilaamassa selvityksessä Maatalous- ja LULUCF-sektorien päästö- ja nielukehitys vuoteen 2050 (MALULU) laskettuun skenaarioon. Hanke päättyy tammikuussa 2019, jolloin Luke toimittaa raportin tilaajalle. MALULU-hanke tekee yhteistyötä toisen valtioneuvoston kanslian Lukelta tilaamaan hankkeen Maankäyttösektorin toimien mahdollisuudet ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi (MISA) kanssa.

Eduskunnan talousvaliokunnalle pidetyssä esityksessä uusia lukuja verrattiin vuonna 2016 julkaistuun skenaarioon. Vertailu ei ollut yhteismitallinen, koska vuonna 2016  julkaistua skenaariota kuvaavissa luvuissa oli esitetty hiilinielu vain puuntuotannon metsämaan alalle, mutta uuden skenaarion luvut sisälsivät tiedot koko metsä- ja kitumaan alalta. Tämän vuoksi hiilinielujen ero oli noin 5 miljoonaa tonnia CO2 ekv. vuodessa suurempi kuin yhteismitallisesti vertailtu. Skenaarioiden todellinen ero johtuu muutoksesta kasvun laskennassa, joka on uudessa skenaariossa kalibroitu vastaamaan valtakunnan metsien 11. inventoinnissa mitattua.

Luke on erittäin pahoillaan siitä, että keskeneräisten hankkeiden luvut tulivat liian aikaisin julkisuuteen ja siitä, että emme korjanneet vertailua yhteismitalliseksi riittävän nopeasti ja selkeästi.

Lukessa on työn alla kaksi hanketta, joissa tuotetaan useita skenaarioita metsien tuleville hiilinieluille.  Hankkeet on tilannut valtioneuvoston kanslia. Luke osallistuu tuloksia koskevaan keskusteluun sen jälkeen, kun raportit on hyväksytty ja julkaistu.

Lisätietoja hankkeista VNK:n sivuilta:

MISA-hanke

MALULU-hanke

Vuoden 2016 hiilinielujen luvut perustuivat VNK:n Keiju-hankkeen skenaarioihin