Uutiset Maaseutu, Talous, Ympäristö

Luonnonvarakeskuksen (Luke) selvityksen mukaan talven 2019−2020 sää-, lumi- ja luonnonolosuhteet olivat porotaloudelle erityisen vaikeat. Talvea edelsi kolea ja lähes sienetön syksy, minkä vuoksi porojen kunto oli monissa paliskunnissa tavallista huonompi jo ennen talven tuloa. Paliskunnille tehdyn kyselyn mukaan tehostettu lisäruokinta ja poronhoitotyöt nostivat poronhoidon kustannukset talven aikana 80−90 prosenttia tavanomaista korkeammiksi.

Erikoistutkija Jouko Kumpula arvioi selvitystä varten tehtyjen maastotöiden, koottujen aineistojen ja kyselytutkimuksen perusteella, että siitosporojen menetykset ja alentunut vasatuotto heikentävät todennäköisesti merkittävästi poronhoitajien tuloja tulevalla teurastuskaudella.

Talven 2019−2020 sää-, lumi- ja luonnonolosuhteiden poikkeuksellisuus ja vaikutukset poronhoitoon -selvitys tehtiin maa- ja metsätalousministeriön pyynnöstä. Lumi- ja kaivuolosuhteita sekä niiden vaikutusta porojen ravinnonsaantiin selvitettiin viidessä paliskunnassa tehdyillä mittauksilla. Lisäksi Ilmatieteen laitoksen aineistojen avulla tutkittiin, miten talven 2019−2020 sää- ja lumiolosuhteet poikkesivat edellisten 10 vuoden vastaavista olosuhteista. Paliskunnille tehdyllä kyselytutkimuksella selvitettiin muun muassa porojen ravinnonhankintaa ja ruokintaa sekä porohävikkiä. Kyselytutkimus tuotti arviot ja ennakkotietoa porohävikin ja teurastuoton määristä. Lopulliset tiedot teuraiden määristä ja todennäköisen porohävikin suuruudesta selviävät syksyn teurastuskauden aikana.

Luken mittaukset ja Ilmatieteen laitoksen aineisto: lumiolosuhteet poroille poikkeukselliset

Luken viiden Keski- ja Pohjois-Lapin paliskunnan talvilaidunalueilla maaliskuussa 2020 tekemät mittaukset osoittivat, että lumipeite näissä paliskunnissa oli tavanomaiseen talveen verrattuna poikkeuksellisen paksu, lumessa oli kovia pohja- ja välikerroksia ja syystalvella syntynyttä maajäätä (kuva 1). Lumen alla olevassa kasvillisuudessa oli todennäköisesti myös syksyllä ja syystalvella muodostuneita homesieniä. Kaikissa näissä paliskunnissa porot olivat joko lopettaneet ravinnon kaivun tai kaivoivat satunnaisesti ja pyrkivät laiduntamaan puilla kasvavia luppo- ja muita jäkäliä.

Ilmatieteen laitoksen aineistojen perusteella pysyvä, paksu lumipeite satoi syksyllä 2019 maahan lähes koko poronhoitoalueella tavanomaista aikaisemmin. Syystalvella esiintyi myös suojasäitä, joiden seurauksena lumeen ja maan pintaan muodostui kovia jää- ja lumikerroksia. Lunta myös kertyi talven aikana selvästi tavanomaista enemmän ja kylmän kevään vuoksi paksu lumipeite suli lähes kuukautta normaalia myöhemmin (kuva 2).

Paliskunnat: vaikein tilanne poronhoitoalueen pohjoisosissa

Myös Luken paliskunnille tekemän kyselyn mukaan (47 vastannutta paliskuntaa) talvi 2019−2020 oli poikkeuksellinen ja vaikea. Talvilaitumia peittänyt paksu, tiivis ja kovia jääkerroksia sisältänyt lumipeite sai porot vaeltamanaan poikkeuksellisesti, hankaloitti porojen kokoamista, vaikeutti merkittävästi porojen ravinnonkaivua luonnonlaitumilta ja lopulta esti sen kokonaan. Tämä heikensi porojen kuntoa ja terveyttä sekä pakotti paliskunnat tehostamaan porojen talviruokintaa ja poronhoitotöitä.

Paliskuntien mukaan tehostetusta ruokinnasta huolimatta noin puolet poroista oli tavallista huonokuntoisempia. Poroissa havaittiin myös erilaisia sairauksia 60 prosentissa kyselyyn vastanneista paliskunnista. Näissä paliskunnissa arvioitiin menehtyneen yhteensä lähes 15 000 poroa.

− Erityisesti useissa poronhoitoalueen pohjoisosan paliskunnissa poroja kuoli todennäköisesti paljon vaikean talven seurauksena, Kumpula arvioi.

Tulevan teurastuskauden vasaprosentin paliskunnat arvioivat putoavan keskimäärin noin 45 prosenttiin (vaihtelu 15−68 %) ja teuraiden määrän jäävän noin 66 prosenttiin aikaisempien kolmen teurastuskauden määristä.

Porotaloudella edessä pitkä toipuminen

Siitosporojen menetykset ja vasatuoton putoaminen todennäköisesti vähentävät markkinoille tulevan poronlihan määrää ja pudottavat poronhoitajien tuloja poronhoitovuonna 2020−2021. Koska päättynyt talvi aiheutti myös huomattavan kustannusten nousun, tulojen merkittävä putoaminen tulevana teurastuskautena ja pidemmälläkin aikavälillä merkitsee todennäköisesti taloudellisten vaikeuksien kasaantumista porotaloudessa.

− Poikkeukselliset luonnonolot ja taloudelliset vaikeudet myös kuormittavat poronhoitajien hyvinvointia ja jaksamista. Paliskunnissa arvioidaan, että toipuminen poikkeuksellisesta talvesta on hidasta, kertoo tutkija Mikko Jokinen Lukesta.