Uutiset Metsä

Markkinahakkuut sekä Suomen metsäteollisuuden tuotanto- ja vientimäärät kasvavat reippaasti viime vuodesta paperia lukuun ottamatta. Vientihintojen kehitys pysyy kuitenkin vaisuna kiristyneen kilpailun ja ylitarjonnan vuoksi.

Kannolta markkinoille. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Kiina nousee tänä vuonna sahatavaran viennin tärkeimmäksi kohdemaaksi sekä viennin määrällä että arvolla mitattuna. Kuusisahatavaran lisäksi myös mäntysahatavaran vienti on voimakkaassa kasvussa Kiinaan, jonne kauppavirtoja on pystytty kääntämään ongelmien vaivaamilta Pohjois-Afrikan markkinoilta.

Kilpailun kiristyminen ja sahatavaran ylitarjonta vientimarkkinoilla ovat painaneet etenkin mäntysahatavaran vientihintoja ja vaikuttaneet männyn sahauksen kannattavuuteen. Loppuvuoden aikana hintakehityksen odotetaan tasaantuvan.

– Vuonna 2017 sahatavaran viennin ennakoidaan nousevan yhdeksään miljoonaan kuutiometriin, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Ensi vuonna vienti kasvaa edelleen hieman, arvioi Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkija Antti Mutanen.

Rakentamisen elpyminen Euroopassa sekä kysynnän hyvä taso teollisissa käyttökohteissa pitävät vanerin tuotanto- ja vientimäärät hyvällä tasolla.

Kartongin sekä sellun tuotanto ja vienti kasvavat

Sellun tuotanto- ja vientimäärät kasvavat tänä ja erityisesti ensi vuonna, jolloin uusi tuotantokapasiteetti Suomessa on saatu kokonaan käyttöön. Sellun vientihinta nousee tänä vuonna viime vuoden reilun pudotuksen jälkeen. Ensi vuonna vientihinnan ennakoidaan hieman laskevan havu- ja lehtisellun tuotannon kasvaessa maailmalla.

Tuotantokapasiteetin kasvu Suomessa sekä pakkaamisen kasvu maailmalla lisäävät kartongin tuotantoa ja vientiä sekä tänä että ensi vuonna. Uuden kapasiteetin käyttöönotto ja paperikoneiden kääntäminen kartongille lisäävät kuitenkin tarjontaa Euroopassa ja pitävät kartongin markkinahintojen kehityksen vaisuna. Painopapereiden kulutus maailmalla jatkaa laskuaan. Suomessa paperin tuotanto- ja vientimäärät alenevat edelleen. Sellun ja kartongin myönteisen kysyntäkehityksen ansiosta massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus säilyy sekä tänä että ensi vuonna hyvällä tasolla.

Myös hakkuut uuteen ennätykseen – raakapuun hinnoissa pientä nousua

Kantohinnat. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Metsäteollisuuden puun käytön kasvaessa kotimaan markkinahakkuut nousevat tänä vuonna 63,6 miljoonaan kuutiometriin ja ensi vuonna 65 miljoonaan kuutiometriin. Raakapuun tuonti laskee neljä prosenttia viime vuodesta.

Kuusisahatavaran hyvän kysynnän myötä kuusitukin kantohinta nousee tänä vuonna tukeista eniten. Kuusi- ja mäntykuitupuiden lisääntyvä käyttö kartongin ja sellun tuotannossa nostaa niiden kantohintoja tänä vuonna. Ensi vuodeksi ei odoteta merkittäviä muutoksia kantohintoihin.

Yksityismetsätaloudessa bruttokantorahatulot nousevat tänä vuonna noin 1,9 miljardiin euroon ja ensi vuonna hieman enemmän. Yksityismetsien hehtaarikohtainen liiketulos nousee 126 euroon vuonna 2017 ja 129 euroon vuonna 2018.

Metsähakkeen käyttö kasvaa hitaasti

Fossiilisten polttoaineiden alhaiset hinnat, halvat päästöoikeudet ja epävarmuudet tukipolitiikassa ovat jarruttaneet investointipäätöksiä ja metsäenergian käytön kasvua.

Metsähakkeen käytön arvioidaan kasvavan tänä vuonna pari prosenttia viime vuodesta, ja käytön ennakoidaan kasvavan 8,5 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2018. Tänä vuonna metsähakkeen keskimääräinen laitoshinta pysyy viime vuoden tasolla ja ensi vuonna hinta nousee hieman. Puupellettien tuotanto Suomessa elpyy tänä vuonna viime vuoden voimakkaan tuotantomäärän laskun jälkeen.