Uutiset Ilmasto, Metsä, Talous, Yleinen, Ympäristö

Luonnonvarakeskus on saanut yhteensä 2,8 miljoonaa euroa kahdeksan hankkeen tutkimukseen Suomen Akatemialta. Kaikki kahdeksan hanketta käynnistyvät syksyllä 2019 ja kestävät neljä vuotta. Tutkimushankkeista neljä on Luken omia ja neljä yhteistyöhankkeita, joista yksi on Luken johtama.

Viruksilla juurikäävän torjuntaan?

Juurikäävät kuuluvat Suomen ja ylipäänsä boreaalisten metsien pahimpien tuhonaiheuttajien joukkoon. Lukessa on jo aikaisemmin tutkittu niiden viruksia ja havaittu, että yksi virus voi aiheuttaa juurikäävälle vakavan taudin ja toinen lisätä sen tartuntaa rihmastojen välillä. Tässä hankkeessa pyritään ymmärtämään kahden viruksen yhteisinfektion virustartuntaa lisäävän vaikutuksen yleisyyttä sekä havaitun fenotyyppisen, eli sairauden asteen, vaihtelun luonnetta ja yleisyyttä juurikääpäyksilöiden joukossa. Lisäksi hankkeessa yritetään lisätä ymmärrystä näiden virusten hyödyntämisestä biologisessa torjunnassa. Vaikka kyseessä on puhdas perustutkimus, tulokset saattavat osoittautua hyödyllisiksi käytännön metsätaloudessa.

Juurikääpävirusten interaktiobiologia
Lisätietoja: Tutkimusprofessori Jarkko Hantula, Luonnonvarakeskus.

Tarkastelussa vesivoimatuotantoon rakennettujen jokien ekosysteemipalvelut – EcoRiver

Luken, Suomen ympäristökeskuksen ja Oulun yliopiston yhteistyöhankkeessa arvioidaan määrällisesti ekosysteemipalvelujen tuottamista jokien erilaisissa lyhytaikaissäännöstelyn virtaamatilanteissa. Luken johtamassa hankkeessa arvioidaan lisäksi vesivoiman merkitystä muuttuvilla sähkömarkkinoilla ja arvioidaan ekosysteemipalveluille rahamääräinen arvo. Hankkeen lopussa toteutetaan kustannus-hyötytarkastelu ja tuotetaan tietoa sekä toimintamalleja päätöksentekijöille ja säännöstelyn toteuttajille.

Vesivoimatuotantoon rakennettujen jokien ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen monitieteisesti EcoRiver 
Lisätietoja: Professori Artti Juutinen, Luonnonvarakeskus.

Minkälaisia ovat metsän harvennuksen ilmastovaikutukset?

Metsien merkitys ilmastonmuutoksessa perustuu sekä puuraaka-aineen käyttöön fossiilisten tuotteiden korvaajana että hiilen sitomiseen ja varastoimiseen. Helsingin yliopiston, Ilmatieteen laitoksen ja Luken yhteistyöprojektissa tarkastellaan intensiivisten mittausten avulla mineraali- ja turvemailla sijaitsevien kolmen metsän harvennuksen biogeokemiallisia ja biofysikaalisia ilmastovaikutuksia. Mallien avulla arvioidaan säteilypakotteen muutoksia harvennusten seurauksena. Projektin tuloksia voidaan käyttää arvioitaessa metsänhoidon ilmastovaikutuksia ja suunniteltaessa myös ilmaston kannalta optimaalista metsänhoitoa. Hanketta johtaa Helsingin yliopisto.

Metsänhoidon biogeokemialliset ja biofysikaaliset ilmastovaikutukset – NNNN
Lisätietoja: Apulaisprofessori Aleksi Lehtonen, Luonnonvarakeskus.

Tietoa kuusen kasvunopeuden vaihtelun syistä ja yhteyksistä

Puut ottavat maasta vettä ja ravinteita juurtensa ja juuriston symbionttisten sienijuurisienten avulla. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Luken pitkäaikaisten metsänjalostuskokeiden ja kuusen alkuperäaineistojen avulla, onko kuusen kasvunopeuden vaihtelu yhteydessä juuriston varhaisiin rakenne-eroihin ja kasvuympäristön spatiaaliseen vaihteluun. Hankkeessa paneudutaan myös siihen, kuinka puiden siementen ja taimien kehittymisympäristön olosuhteet vaikuttavat kuusen juuriston rakenteeseen ja mikrobistoon.

Maan spatiaalisen vaihtelun ja puun geneettisen taustan merkitys kuusen mikrobi-interaktoille ja kasvulle
Lisätietoja: Johtava tutkija Taina Pennanen, Luonnonvarakeskus.

Kuusikko
Kuva: Erkki Oksanen, Luke.

Uusilla menetelmillä kohti maitoketjun turvallisuuden ja kestävyyden parantamista

Hankkeessa tunnistetaan maitoketjun mikrobiomien välisiä vuorovaikutuksia ja niiden roolia hyödyntäen viimeisimpiä menetelmiä tavalla, jota Suomessa ei vielä ole tehty. Hanke auttaa ymmärtämään mikrobiomien merkitystä tuotantoketjussa ja antaa mahdollisuuksia vaikuttaa niihin rehuvalinnoilla maitoketjun turvallisuuden ja kestävyyden parantamiseksi.

Maitoketjun turvallisuuden ja kestävyyden parantaminen uusien mikrobiomi- ja metabolomiikkamenetelmien avulla
Lisätietoja: Tutkimusprofessori Marketta Rinne, Luonnonvarakeskus.

Oikeita menetelmiä oikeisiin ongelmiin – Portfoliopäätösanalyysin avulla kohti parempaa ympäristönhallintaa

Ympäristöongelmien lieventämisessä on tyypillisesti toteutettavissa monia erityyppisiä toimenpiteitä, ja paras tulos saavutetaan valitsemalla näistä tehokas yhdistelmä, eli portfolio. Syken, Aalto yliopiston ja Luken yhteistyöhankkeessa kehitetään ja kokeillaan uusia menetelmiä ja käytäntöjä tukemaan toimenpiteiden välisten vuorovaikutusten käsittelyä ja portfoliopäätösanalyysin käytännön soveltamista sidosryhmien kanssa. Erityyppisten portfolio- ja päätöstukimallien soveltuvuutta arvioidaan ja vertaillaan ympäristöpäätöksenteossa, muun muassa vesien hoitoon ja kunnostukseen sekä alueellisen metsätaloussuunnitteluun liittyvissä tapaustutkimuksissa. Tuloksista keskustellaan muun muassa ministeriöiden, maakuntien ja kuntien päätöksentekijöiden kanssa. Hanketta johtaa Syke.

Oikeita menetelmiä oikeisiin ongelmiin – Portfoliopäätösanalyysin avulla kohti parempaa ympäristönhallintaa – SYKE-AALTO-LUKE
Lisätietoja: Professori Anne Tolvanen, Luonnonvarakeskus.

Ekosysteemipalvelukarttojen syväoppiminen täsmällistä ja ketterää metsäsuunnittelua varten – DESIMAP

Uusien metsäinventointisovellusten tuottama tieto tuo mukanaan haasteita metsäsuunnittelun simulointi-optimointilaskelmille. Hankkeessa kehitetään simuloinnin ja optimoinnin laskennallista älykkyyttä lisäämällä niihin osia, jotka oppivat aineistojen epävarmuuksista ja aiemmin ratkaistuista metsäsuunnitteluongelmista. Uusien syväoppimismenetelmien avulla tavoitellun kehityksen odotetaan vähentävän laskennan aikavaativuutta siten, että se mahdollistaa suuren laskentayksikkömäärän hyödyntämisen ketterässä ja tarkassa metsäsuunnittelussa. Tämä antaa entistä parempia mahdollisuuksia optimoida rajallisten metsäresurssien käyttöä rinnakkaisten ekosysteemipalvelujen tuottamiseksi, mikä edelleen parantaa metsäsuunnittelun vaikuttavuutta.

Ekosysteemipalvelukarttojen syväoppiminen täsmällistä ja ketterää metsäsuunnittelua varten – DESIMAP
Lisätietoja: Erikoistutkija Jari Vauhkonen, Luonnonvarakeskus.

Deliberatiivinen ilmasto- ja energiapolitiikan ennakointi DECENT

Maailmalla tehdään valtavasti erilaista ennakointia skenaariotöiden muodossa energia- ja ilmastokysymyksistä, mutta skenaarioiden käyttö ja vaikutus päätöksenteossa on jäänyt kovin vähälle huomiolle. Turun yliopiston, Syken ja Luken DECENT-hankkeessa tarkastellaan Suomen kansallista skenaarioihin pohjautuvaa ilmasto- ja energiastrategiaprosessia. Hankkeen tarkoituksena on parantaa skenaariotyön menetelmällistä perustaa ja tukea pitkäjänteistä, tietoon pohjautuvaa ja moniäänistä päätöksentekoa. Hanketta johtaa Turun yliopisto.

Deliberatiivinen ilmasto- ja energiapolitiikan ennakointi – DECENT
Lisätietoja: Johtava tutkija Pasi Rikkonen, Luonnonvarakeskus.