Uutiset Kala

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tekemän kyselyn mukaan rannikon kaupallisen kalastuksen sivusaaliina kuoli vuonna 2019 arviolta 1800 lintua, joista suurin osa oli merimetsoja ja isokoskeloita. Noin puolet kuolleiksi ilmoitetuista linnuista oli uhanalaisia tai silmälläpidettäviä. Rysiin ilmoitettiin kuolleen huomattavasti enemmän lintuja kuin verkkoihin. Kaikista pyydyksiin jääneistä linnuista kalastajat ilmoittivat vapauttaneensa elävänä 21 prosenttia.

Pyydyksiin jääneistä linnuista eli lintusivusaaliista on tähän saakka ollut saatavilla niukasti tietoa. Merialueella toimivat kaupalliset kalastajat ovat ilmoittaneet pyydyksiin jääneiden lintujen määrän ja lajin kalastustietojen yhteydessä saalisilmoituslomakkeilla.

Saalisilmoituslomakkeiden kautta saadun tiedon luotettavuutta haluttiin testata tekemällä erillinen sähköpostikysely kaupallisen rannikkokalastuksen sivusaaliiksi vuonna 2019 joutuneista linnuista.

Kysely tehtiin vuonna 2020, ja sen vastausprosentti oli 51 prosenttia. Kyselyyn vastasi noin neljännes kaikista elinkeinokalatalouden keskusrekisteriin saalista ilmoittaneista kaupallisista kalastajista. Suurin osa kyselyn lintusivusaaliista ilmoitettiin Perämereltä.

Sähköpostikyselyllä ilmoitettiin huomattavasti enemmän ja erilaista lintusivusaalista rannikkokalastuksen saalisilmoituslomakkeisiin verrattuna.

– Kyselyn perusteella omavalvontaan perustuvien saalisilmoituslomakkeiden selkeyttä ja täytön ohjeistusta on parannettava. Lintusivusaaliin kokonaisarviossa tulisi huomioida myös vapaa-ajankalastus, sillä alustavien arvioiden mukaan sivusaalis saattaa olla siinä kaupallista kalastusta suurempi, toteaa Luken tutkija Mikko Olin.

Tutkimus oli osa kalatalouden EU-tiedonkeruuohjelmaa. Euroopan Komissio ja Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio edellyttävät tai suosittavat kaikkien suojeltujen tai uhanalaisten lajien sivusaaliiden raportointia.

Yläreunan kuva: Pixabay.