Uutiset Yleinen

Hae nyt ja tule rakentamaan kestävää tulevaisuutta kanssamme!

Luonnonvarakeskuksessa (Luke) työmme tavoitteena on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja myötävaikuttaa ympäristön, ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvointiin. Meillä pääset tekemään mielekkäitä ja monipuolisia työtehtäviä hyväntuulisessa yhteisössä.

Harjoittelu- ja kausityöpaikkahakumme on auki 15.1.2021 – 15.2.2021

Harjoittelu- ja kausityöpaikoissa työsuhteiden kestot vaihtelevat 2-8 kuukauden välillä. Osassa paikoista työt alkavat jo huhtikuun alussa, suurin osa töistä on kesäaikaan, ja osa tehtävistä ajoittuu kokonaan syksylle.

Harjoittelijana tehtäväsi liittyvät tutkimusprosessin eri vaiheisiin aineiston keruusta tulosten analysointiin ja dokumentointiin. Meillä työskentelet merkityksellisten ja ajankohtaisten tutkimusaiheiden parissa, kuten ilmastonmuutoksen hillintäkeinojen kehittäminen, maaperän päästöt, metsänhoitomenetelmät, marjakasvien jalostus, kotieläinravitsemus ja ruokaturva. Harjoittelupaikoissamme voit suorittaa opintoihisi kuuluvan harjoittelun tai harjoittelu voi liittyä opinnäytetyösi tekemiseen.

Kausityöpaikkamme keskittyvät ainutlaatuisen tutkimusinfrastruktuurimme ympärille, esimerkiksi valtakunnan metsien inventointeihin (VMI), metsänjalostuksen ja vartetuotannon töihin, kasvukauden kasvinviljelytöihin sekä muihin tutkimusta avustaviin tehtäviin monissa käynnissä olevissa tutkimushankkeissamme.

Luke on mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa. Noudatamme hyvän ja reilun kesätyön periaatteita. Työntekijämme saavat vaikuttaa työtehtäviinsä sekä työskennellä mielenkiintoisissa ja merkityksellisissä tehtävissä. Panostamme siihen, että jokainen uusi työntekijämme saa hyvän perehdytyksen ja ohjauksen.

HARJOITTELUPAIKAT

Haemme harjoittelupaikkoihimme ensisijaisesti opiskelijoita, joilla on opinnot vielä kesken. Harjoittelupaikoissa voit suorittaa opintoihisi kuuluvan harjoittelun. Osassa näistä tehtävistä tarjoamme myös mahdollisuutta opinnäytetyön tekemiseen.

Nimike, paikka ja työsuhteen kesto Kuvaus ja lisätietojen antaja Linkki hakuilmoitukseen
Harjoittelija, metsänhoito, Helsinki

4 kk

Harjoittelijan tehtävänä on osallistua sekametsätaimikoiden maastomittauksiin ja niiden valmisteluun. Tarvittaessa harjoittelija osallistuu myös hankkeen muihin maastotöihin. Maastomittaukset ajoittuvat kesälle 2021. Mittauksia tehdään Etelä- ja Keski-Suomen alueella kuusi-koivusekametsätaimikoissa. Maastomittaukset liittyvät Sekametsien kasvatusmallit (SEKAVA) -hankkeeseen, joka on Maa- ja metsätalousministeriön ilmasto-ohjelmaan kuuluva hanke.

Harjoittelija voi tehdä opinnäytetyön (esim. Pro gradu -tutkielman) kesällä 2021 mitattavien kuusi-koivusekametsätaimikoiden aineistosta.

Tehtävä edellyttää metsätieteiden opintoja (AMK tai MMM tutkintoa varten), matkustusvalmiutta, maastokelpoisuutta, ajokorttia ja metsän mittauksen perusteiden osaamista.

Lisätietoja: Saija Huuskonen, puh. +358 29 532 4083

Hae paikkaa!
Harjoittelija, peltokasvien tuotanto, Jokioinen

3 kk

Harjoittelijan pääasiallisena tehtävänä on osallistua kylvösiemenhankkeessa (STRESSEED) toteutettavan kasvihuonekokeen hoitamiseen. Hankkeen aineistosta on mahdollista tehdä lopputyö. Harjoittelija osallistuu myös muihin Luken kasvihuoneissa ja koekentillä tehtäviin kasvintuotannon tutkimuksiin.

Harjoittelu soveltuu ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opiskelijalle, jolla on maatalouteen ja/tai kasvintuotantoon liittyvät opiskelut loppuvaiheessa. Harjoittelupaikkana on Luke Jokioinen ja harjoittelijalla tulee olla ajokortti.

Lisätietoja: Ari Rajala, puh. +358 29 532 6461

Hae paikkaa!
Harjoittelija, vesistökuormitus, Jokioinen

8 kk

Harjoittelijan tehtäviin kuuluu kenttäkokeiden ja astiakokeiden perustamista ja niiden hoitoa pelloilla ja laboratoriossa sekä maa-, kasvi-, kaasu-, vesi- ja maanäytteiden ottoa ja maastomittauksia eri hankkeissa.

Hakijalta odotamme soveltuvia ammatillisia tai korkeakouluopintoja sekä huolellisuutta, tarkkuutta, kenttäkelpoisuutta, ajokorttia ja oma-aloitteellisuutta. Oppilaitoksen hakijalle myöntämä tukikuukausi katsotaan hakijalle eduksi.

Lisätietoja: Kari Ylivainio (puh. +358 29 532 6661) ja Sirpa Piirainen (puh. +358 29 532 3188)

Hae paikkaa!
Harjoittelija, maaperäekosysteemit, Helsinki

2,5 kk

Harjoittelija työskentelee hankkeessa, jossa tutkitaan elohopean ja metyylielohopean pitoisuuksia ja biokertymistä metsäisellä valuma-alueella sekä yhteyttä metaanivirtoihin. Tehtävinä ovat maa-, vesi- ja eliönäytteiden keruu, käsittely ja analysointi, metaanivirtojen mittaus sekä aineiston analysointi ja dokumentointi.

Hakijalta odotamme yliopiston kandidaattitason opintoja maaperä- tai biotieteistä, kokemusta laboratoriotyöskentelystä, tilastollisten menetelmien tuntemusta sekä valmiutta kenttätöihin. Ajokortti on työssä välttämätön. Kokemus maastotöistä ja kaasunvaihtomittauksista sekä lajintuntemus on eduksi.

Lisätietoja: Tuula Larmola (puh. + 358 29 532 2324) ja Liisa Ukonmaanaho (puh. +358 29 532 5115)

Hae paikkaa!
Harjoittelija, maaperäekosysteemit, Jokioinen

2,5 kk

Työtehtävät liittyvät maatalouden ilmastonmuutoksen hillintäkeinojen kehittämiseen, kuten kosteikkoviljelyn ilmastovaikutusten tutkimukseen. Tehtävinä ovat näytteenotto ja monipuolinen avustaminen kenttä- ja laboratoriotöissä (esim. hiilidioksidi-, metaani- ja ilokaasuvirtojen sekä kasvillisuuden ja maaperän mittauksissa) sekä tutkimusaineiston analyysi ja dokumentointi.

Hakijalta odotamme yliopiston kandidaattitason opintoja maaperä- tai biotieteistä, kokemusta laboratoriotyöskentelystä sekä valmiutta kenttätöihin. Ajokortti on työssä välttämätön. Maatalouden käytäntöjen tuntemus sekä kokemus maastotöistä ja kaasunvaihtomittauksista on eduksi.

Lisätietoja: Tuula Larmola (puh. + 358 29 532 2324) ja Marjo Segerstedt (puh. +358 29 532 6522)

Hae paikkaa!
Harjoittelija, kasvinterveys, Mikkeli

4 kk

Harjoittelija osallistuu peltokasvien ja luomuavomaavihannesten tutkimus- ja kehittämishankkeiden toteuttamiseen Etelä-Savossa. Pääasiallisiin työtehtäviin kuuluu osallistuminen kokeiden kenttätyöhön ja hyönteishavainnointien toteutukseen. Lisäksi tehtävään kuuluu tiedonhakua, materiaalintuotantoa ja viljelijäyhteistyötä. Harjoittelun osana on mahdollista tehdä opinnäytetyö.

Hakijalta odotamme vähintään kahden vuoden opintoja (amk tai ylempi korkeakoulututkinto) maa- tai puutarhatalouden alalta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, kenttätyövalmiutta ja ajokorttia. Hakijalle katsotaan eduksi aiempi kokemus maatalousympäristöjen hyönteislajistosta, ekologisen kasvinsuojelun menetelmistä ja luonnonmukaisesta tuotannosta.

Lisätietoja: Sari Himanen, puh. +358 29 532 6132

Hae paikkaa!
Harjoittelija, kasvinterveys, Jokioinen

2 kk

Harjoittelijan tehtäviin kuuluu pölyttäjähyönteisten, öljykasvien tuhohyönteisten ja kevätviljojen rikkakasvien levinneisyystutkimukseen liittyviä tehtäviä pääasiassa kenttäkokeilla ja eteläsuomalaisilla pelloilla. Tarjoamme mahdollisuuden opinnäytetyöaiheeseen.

Hakijalta odotamme opiskelua luonnontieteellisellä alalla yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Hyönteisten ja kasvien tunnistus sekä kiinnostus luonnon monimuotoisuuteen katsotaan eduksi. Hakijalta odotamme lisäksi ajokorttia ja maastotyökelpoisuutta.

Lisätietoja: Marja Jalli, puh. +358 29 532 6168

Hae paikkaa!
Harjoittelija (graduntekijä), riistapopulaatioiden dynamiikka, Helsinki

4 kk

Harjoittelijan päätehtävänä on osallistua valkohäntäpeurojen aiheuttamien maanviljelytuhojen tutkimuksen suunnitteluun, tutkimusaitausten pystyttämiseen, kasvillisuuden inventointiin ja tulosten käsittelyyn. Maastotyöt painottuvat Etelä- ja Lounais-Suomeen.

Hakijalta odotamme soveltuvia biotieteiden opintoja (MMM tai FM tutkintoa varten), kasvilajien tuntemusta, Pro gradun tekemistä kerättävästä tutkimusaineisosta sekä ajokorttia.

Lisätietoja: Jyrki Pusenius (puh. +358 29 532 7407) ja Sami Aikio (puh. +358 29 532 2148)

Hae paikkaa!
Harjoittelija (graduntekijä), akvaattisten populaatioiden dynamiikka, Oulu

4 kk

Harjoittelijan tehtävänä on Tenojokeen nousevien Atlantin lohien nousurytmin mallintaminen Bayes-tilastotieteen menetelmin, jokikalastuksen aikarajoitukset ja ympäristötekijät huomioiden. Harjoittelun tavoitteena on Pro gradu -työn toteuttaminen.

Hakijalta edellytetään tilastotieteen opintoja vähintään 45 opintopisteen edestä (ml. Bayes-tilastotieteen perusteet, laajempi opintojen määrä katsotaan eduksi) sekä aikaisempaa kokemusta Bayes-menetelmistä kalakantojen arvioinnissa. Tehtävässä vaaditaan lisäksi hyviä kommunikointikykyjä, englannin- ja suomenkielisen tieteellisen tekstin ymmärtämistä sekä edellytyksiä tieteellisen tekstin tuottamiseen englannin- ja suomen kielillä.

Lisätietoja: Henni Pulkkinen, puh. +358 29 532 8754

Hae paikkaa!

 

Harjoittelija, metsien terveys ja biodiversiteetti, Etelä- ja Keski-Suomi

3 kk

Harjoittelijan päätehtävänä on osallistua metsänuudistamisen alan tutkimuksen kenttätöihin ja niiden valmisteluun sekä näytteiden ja mittausaineiston hallintaan. Näitä ovat erityisesti kuusen ja männyn siemenviljelyksien toimintaa, tuhonaiheuttajia ja tuhojen torjuntaa selvittävät tutkimukset. Harjoittelijan tehtävät liittyvät mm. Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaan Metsäpuiden siemenhuollon kehittäminen (SITKE) -hankkeeseen. Tarvittaessa harjoittelija osallistuu pienemmässä määrin myös muihin toimiin. Työt ajoittuvat kesälle 2021. Kenttätyöt painottuvat Etelä- ja Keski-Suomen eri paikkakunnille ja sisältävät matkustamista.

Hakijalta edellytämme metsätieteiden tai biologian opintoja (MMM tai FM tutkintoa varten), matkustusvalmiutta, maastokelpoisuutta, ajokorttia ja kiinnostusta metsäentomologiaan.

Lisätietoja: Tiina Ylioja, puh. +358 29 532 4916

Hae paikkaa!
Harjoittelija, tilastotuotanto, Helsinki

2 kk

Haemme Tilastoyksikköön kesäharjoittelijaa tilastotuotannon tehtäviin. Tehtävissäsi tulet vastaamaan tilastojen tiedonkeruusta, tietojen oikeellisuuden tarkistamisesta, tietojen raportoinnista ja julkaisemisesta kuukausittaisten aikataulujen mukaisesti. Vastaat työtehtävissäsi yhteydenpidosta tietoja luovuttaviin yrityksiin ja toimit tiiviissä yhteistyössä tilastoista vastaavien yliaktuaarien kanssa. Vastuullasi olevat tilastot ja tiedonkeruut kohdentuvat pääosin maataloussektorin yrityksille ja elinkeinonharjoittajille.

Hakijalta odotamme kiinnostusta numerotarkkuutta vaativiin tehtäviin sekä kykyä suunnitella ja toteuttaa tehtävät sovitussa aikataulussa. Maatalousalan opinnot ja tilastoalueen tuntemus antavat hyvän pohjan tehtävässä toimimiselle. Odotamme sinulta hyvää tietoteknistä perusosaamista ja arvostamme SAS:n tai R:n käyttökokemusta.

Lisätietoja: Anna Louhivaara, puh. +358 29 532 6798

Hae paikkaa!
Harjoittelija, marjakasvien viljelykokeet, Piikkiö

3 kk

Harjoittelijan tehtävät liittyvät marjakasvien viljelykokeisiin ja mm. mansikan esijalostukseen. Harjoittelijan tehtäviin kuuluvat avomaalla ja kasvihuoneessa toteutettavien kokeiden kasvien lisäykseen, koejärjestelyihin ja kokeiden hoitoon osallistuminen sekä erilaisten havaintojen ja mittausten tekeminen ja dokumentointi. Harjoittelija osallistuu tarvittaessa myös muuhun puutarha-alan tutkimukseen ja tehtäviin. Tarjoamme hakijalle mahdollisuuden osallistua marjakasvien jalostustutkimukseen sekä näkymän Luken monipuoliseen puutarha-alan tutkimustoimintaan. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden opinnäytetyön materiaalin keräämiseen.

Odotamme hakijan olevan korkeakouluopiskelija (yliopisto, amk), jolla on opintoja kasvintuotannon alalta. Puutarha-alan opinnot, sekä kasvipatologian tai kasvinjalostuksen yliopisto-opinnot katsotaan hakijalle eduksi. Työ edellyttää huolellista ja vastuullista asennetta.

Lisätietoja: Marja Rantanen, puh. +358 29 532 6035

Hae paikkaa!
Harjoittelija, laboratorioanalytiikka, Jokioinen

3 kk

Työ on osa hanketta, jossa valmistetaan lisäarvotuotteita kalasivuvirroista ja vähäarvoisista kaloista. Harjoittelijan toimenkuvaan kuuluvat nestekromatografisten ja kemiallisten analyysien suorittaminen erilaisista kalanäytteistä. Työhön kuuluu myös kalanäytteiden valmistusta ja tulosten raportointia. Työnkuvaan voi kuulua myös toiminnallisten ominaisuuksien analyysejä.

Hakijalta odotamme perusosaamista laboratoriotyöskentelystä sekä kanditasoiset opinnot suoritettuna kemiasta, biokemiasta tai elintarviketieteistä. Aikaisempi työkokemus laboratorioanalytiikasta, sekä kromatografisista menetelmistä katsotaan eduksi.

Lisätietoja: Jaakko Hiidenhovi, puh. +358 29 532 6127

Hae paikkaa!
Harjoittelija, eläinten hyvinvointiviestintä, Helsinki

3 kk

Haemme Eläinten hyvinvointikeskukselle harjoittelijaa Viikin toimipisteellemme. Harjoittelijan työhön kuuluu EHK:n ajankohtaisviestintä, eläinten hyvinvointiraportin viestintä sekä eläinten hyvinvointilain uudistukseen liittyvä viestintä.

Olet eläinten hyvinvointia ja viestintää osaava opiskelija. Viestiminen kirjallisesti suomeksi ja englanniksi onnistuu sinulta sujuvasti. Käytät tottuneesti sosiaalista mediaa. Videointi-, valokuvaus-, editointi- ja kuvankäsittelytaidot lasketaan eduksi.

Lisätietoja: Satu Raussi (puh. +358 29 532 2060) ja Tiina Kauppinen (puh. +358 29 532 2022)

Hae paikkaa!
Harjoittelija, eläinravitsemus, Jokioinen

2 kk

Etsimme kotieläinravitsemuksen alan tutkimuksiimme korkeakouluharjoittelijaa, jolla on valmius osallistua koetoimintaan paikan päällä Jokioisilla tai tehdä työtä etänä. Harjoittelija osallistuu eläimistä kerätyn tutkimustiedon käsittelyyn sähköisessä muodossa ja mahdollisesti itse tiedonkeruuseen elävien eläinten parissa. Tutkittava eläinlaji on siipikarja, mahdollisesti myös sika/hevonen/lihanauta.

Hakijalta odotetaan korkeakouluasteen koulutusta kotieläintieteiden alalta. Koulutus tai kokemus eläinravitsemuksen alalta katsotaan eduksi. Arvostamme oma-aloitteisuutta ja kriittistä ajattelutapaa tutkimuksen toteutuksessa ja tulosten tarkastelussa. Englannin kielellä kommunikoimisen taito katsotaan eduksi. Ajokortti on työssä välttämätön.

Lisätietoja: Liisa Keto, puh. +358 29 532 6650

Hae paikkaa!
Harjoittelija, metsäpuiden solukkoviljely, Savonlinna

3 kk

Harjoittelijan tehtäviin kuuluu osallistuminen metsäpuiden, erityisesti kuusen, solukkolisäykseen. Tehtävät ovat pääosin laboratoriotöitä sisältäen kasvatusalustojen valmistusta ja solukkoviljelmien aseptista käsittelyä eri työvaiheissa, sekä mahdollisesti näytteiden ottoa, mikroskopointia ja kryopreservaatiota, datan käsittelyä. Tehtävään voi sisältyä myös kasvihuoneessa tai kentällä tehtäviä mittauksia, näytteenkeruuta tai muuta vastaavaa, sekä laboratorion ylläpidon ja välinehuollon töitä.

Hakijalta odotamme tehtävään soveltuvia yliopisto- tai AMK-opintoja (esim. biologia, metsätieteet, kasvintuotanto), sekä laboratoriotyöskentelyn perusosaamista. Kokemus / kurssit aseptisesta työskentelystä ovat eduksi. Lisäksi edellytämme englannin kielen taitoa ja perustietotekniikan hallintaa.

Lisätietoja: Tuija Aronen, puh. +358 29 532 4233

Hae paikkaa!
Harjoittelija, yritystalous ja liiketoimintamallit, Helsinki

3 kk

Lukessa kehitetään luonnonvara-alojen yritysturvallisuutta, jonka tavoitteena on edistää alan yritysten riskienhallintaa ja turvallisuusjohtamista. Aihetta voi lähestyä holistisesti esimerkiksi yritysten ympäristöriskien, henkilöriskien, omaisuusriskien tai tuotantoriskien näkökulmasta. Palkattava harjoittelija osallistuu tutkimusaineiston keräämiseen yrityksistä. Tehtäviin voi sisältyä sekä kvalitatiivisen että kvantitatiivisen datan dokumentointia, käsittelyä ja analysointia.

Odotamme valittavalta henkilöltä kiinnostusta tutkimukseen, oma-aloitteisuutta sekä hyviä yhteistyötaitoja. Valittavalla henkilöllä tulisi olla kokemusta tutkimukseen liittyvästä työstä ja luonnonvara-alan riskienhallinnan em. teemoihin liittyvää kiinnostusta.

Lisätietoja: Jarkko Leppälä, puh. +358 29 532 6326

Hae paikkaa!
Harjoittelija, tilasto- ja paikkatietoaineistot, Joensuu

2 kk

Harjoittelun työtehtäviin sisältyy tilasto- ja paikkatietoaineistojen käsittelyä ja monipuolista kuvailua sekä tilastollista testausta, ja näiden raportoimista tieteellisesti. Harjoittelun aikana harjoittelija osallistuu tutkimusartikkelin ja tutkimusraportin kirjoittamiseen. Harjoittelussa käytetään monipuolisesti erilaisia ohjelmia, kuten Excel-taulukkolaskentaa, R-tilasto-ohjelmaa (R-studio) ja ArcGIS-paikkatieto-ohjelmaa hakijan osaamisen perusteella.

Hakijalta odotamme loppuvaiheen opintoja soveltuvalta alalta (esim. kansantaloustiede, maantiede, tilastotiede, geoinformatiikka, datatiede). Lisäksi toivomme kiinnostusta tutkimukseen, oma-aloitteisuutta sekä hyviä yhteistyötaitoja.

Lisätietoja: Olli Lehtonen, puh. +358 29 532 6024

Hae paikkaa!
Harjoittelija, kasvihuonekaasumittaukset, Helsinki

2 paikkaa

5 kk

Lukessa kehitetään metsänhoitomenetelmiä, joiden tavoitteena on vähentää maaperän päästöjä metsätalouskäytössä olevissa turvemaametsissä. Puuston harvennuksen ja avohakkuun vaikutuksia metsäekosysteemin prosesseihin ja kasvihuonekaasupäästöihin tutkitaan kokeellisesti useissa kohteissa eteläisessä Suomessa. Etsimme kahta harjoittelijaa, joiden tehtävänä on osallistua tutkimusaineistojen keräämiseen ja aineistojen käsittelyyn. Tehtäviin sisältyy mm. mittausten ja näytteenoton valmistelu, KHK-mittausten tekeminen, näytteidenotto maastossa ja niiden käsittely laboratoriossa sekä aineistojen dokumentointi ja analysointi.

Odotamme valittavilta henkilöiltä kiinnostusta tutkimukseen, oma-aloitteisuutta sekä hyviä yhteistyötaitoja. Valittavalla tulisi lisäksi olla kokemusta tutkimukseen liittyvästä maastotyöstä, kasvihuonekaasujen mittauksesta, KHK-aineistojen käsittelystä ja analysoinnista.

Lisätietoja: Raisa Mäkipää, puh. +358 29 532 2197

Hae paikkaa!
Harjoittelija, hiilenkierron hallinta, Helsinki

4 kk

 

Suometsien maaperällä on merkittävä rooli Suomen khk-taseessa. Palkattava korkeakouluharjoittelija osallistuu tutkimukseen, jossa selvitetään suometsän maaperän päästöihin ja nieluihin vaikuttavia tekijöitä, sekä selvitetään metsänhoidon mahdollisuuksia vähentää päästöjä. Työtehtävät ovat monipuolisia ja sisältävät oleellisia tutkimukseen kuuluvia vaiheita. Tehtäviin sisältyy kaasunvoiden ja -näytteiden mittauksia, aineistojen koostamista ja laatutarkastusta, GIS-kartoituksia, sekä tutkimusaineistojen analysointia ja dokumentointia.

Odotamme valittavalta henkilöltä kiinnostusta tutkimukseen, oma-aloitteisuutta, hyviä yhteistyötaitoja, sekä kokemusta aineistojen käsittelystä ja analysoinnista (esim. R-ohjelma, QGIS). Maisterivaiheen opiskelijat ovat etusijalla henkilöitä valittaessa, ja harjoittelun aikana tehtyä työtä voi käyttää hyödyksi opinnäytteessä. Valittavat henkilöt koulutetaan tarvittaviin mittauksiin.

Lisätietoja: Mikko Peltoniemi (puh. +358 29 532 5329) ja Päivi Mäkiranta (puh. +358 29 532 2343)

Hae paikkaa!
Harjoittelija, luonnonvarapolitiikat ja -markkinat, Helsinki

3 kk

Harjoittelija tekee kirjallisuuskatsauksen ruokaturvaa koskevista erilaisista väitteistä ja mittareista sekä kerää dataa ja tekee laskelmia suomalaisen elintarviketuotannon ja -markkinoiden omavaraisuus- / tuontiasteen kehittymisestä ja panosriippuvuudesta.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää opintoja maatalousekonomiasta tai vastaavia kansantaloustieteen opintoja. Pidämme tärkeänä oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työtapaa.

Lisätietoja: Jyrki Niemi, puh. +358 29 532 6390

Hae paikkaa!
Harjoittelija, virkistys ja luontoarvot, Oulu
2,5 kk
Harjoittelija osallistuu Rantalaidun-projektin tehtäviin. Harjoittelija tehtävinä on avustaa pääsääntöisesti paikkatietoaineistojen käsittelyssä ja analysoinnissa, missä tarkastellaan rantalaidunten sijoittumista Pohjois-Pohjanmaalla suhteessa alueiden luontoarvoihin, suojelualueisiin sekä muuhun maankäyttöön kuten asutukseen, matkailuun ja virkistyskäyttöön. Paikkatietotarkasteluilla saadaan tarpeellista tietoa alueiden käytön ja rantojen hoidon suunnitteluun.

Tehtävän hoitaminen edellyttää opintoja esimerkiksi ekologian tai maantieteen aloilta sekä hyvää paikkatietomenetelmien osaamista.

Lisätietoja: Katja Kangas, puh. +358 29 532 5056 ja Marika Laurila, puh. +358 29 532 6388

Hae paikkaa!
Harjoittelija, metsäntutkimuksen kenttäkokeet, Parkano

6 kk

Harjoittelijan työhön kuuluu kenttäkokeiden suunnittelu ja valmistelu, maastokokeisiin osallistuminen, kenttätöiden suorittaminen itsenäisesti ja työryhmissä sekä aineistojen käsittely ja aineistojen hallinta tietojärjestelmissä. Maastotyöt ovat pääosin metsäntutkimuksen kokeita, joihin kuuluvat kokeiden perustamis-, mittaus- ja käsittelytoimenpiteiden suunnittelu sekä näytteenotot (mm. kasvihuonekaasujen mittaus). Työ edellyttää vastuuntuntoa, järjestelmällisyyttä, kykyä analyyttiseen ajatteluun, teknistä osaamista ja halukkuutta kehittää työmenetelmiä.

Haemme kehityshakuista ja -kykyistä luonnonvara-alan (metsä, ympäristö) tutkimustoiminnasta kiinnostunutta korkeakouluharjoittelijaa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä liikkua vaativissa maasto-olosuhteissa. Hakijalta odotamme myös halua ja kykyä omaksua uusia mittaus- ja tutkimustekniikoita. Työ edellyttää aloitteellisuutta, kykyä itsenäiseen ja tiimityöskentelyyn sekä hyviä sosiaalisia – ja yhteistyötaitoja. Lisäksi edellytetään B-ajokorttia, matkustusvalmiutta ja kykyä kommunikoida myös englanniksi.

Lisätietoja: Hannamaria Potila, puh. +358 29 532 2150

Hae paikkaa!
Harjoittelija, Torniojoen vaelluspoikaspyynti

2 kk

Harjoittelija osallistuu Tornionjoen vaelluspoikaspyyntiin. Työtehtävinä on mm. poikasrysien pystytys, koenta ja ylläpito sekä kalamerkinnät ja näytteenotto. Työn suorituspaikkana on Tornionjoki, Tornio.

Hakijalta odotamme soveltuvaa koulutusta, esim. biologia, kalataloustiede tai iktyonomi. Lisäksi odotamme kalojen koekalastus- ja näytteenottomenetelmien tuntemusta. Työssä tarvitaan valmiutta työskennellä maasto-olosuhteissa myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Lisätietoja: Jarkko Kekkonen, puh. +358 29 532 6226

Hae paikkaa!
Harjoittelija, Siikajoen nurmi- ja viljakokeet

2 paikkaa

3 kk

Haemme kahta harjoittelijaa, joiden työhön kuuluu osallistuminen Siikajoen nurmi- ja viljakokeiden avustaviin tehtäviin. Lisäksi toinen harjoittelijoista on mukana kasvihuonekaasujen mittausten ja toinen luomumuokkauskokeiden avustavissa töissä. Työn suorituspaikkana on Siikajoki.

Hakijalta odotamme soveltuvaa koulutusta esim. agrologi (AMK) ja kiinnostusta tutkimustyöhön. Maatilan töiden tuntemus ja kokemus traktorilla ajosta katsotaan eduksi. B-luokan ajokortti on työn hoitamisen kannalta välttämätön. Lisäksi edellytämme valmiutta työskennellä maastossa.

Lisätietoja: Jarkko Kekkonen, puh. +358 29 532 6226

Hae paikkaa!
Harjoittelija, metsäntutkimuksen kenttäkokeet, Helsinki

2 paikkaa

5 kk

Kenttäkokeiden suunnittelu ja valmistelu, maastokokeisiin osallistuminen, kenttätöiden suorittaminen itsenäisesti ja työryhmissä sekä aineistojen käsittely ja aineistojen hallinta tietojärjestelmissä. Maastotyöt ovat pääosin metsäntutkimuksen kokeita, joihin kuuluvat kokeiden perustamis-, mittaus- ja käsittelytoimenpiteiden suunnittelu sekä näytteenotot. Työ edellyttää vastuuntuntoa, järjestelmällisyyttä, kykyä analyyttiseen ajatteluun, teknistä osaamista ja halukkuutta kehittää työmenetelmiä.

Haemme kehityshakuista ja -kykyistä luonnonvara-alan (metsä-, kala, maa- ja riistatalouden) tutkimustoiminnasta kiinnostunutta AMK-koulutuksen harjoittelijaa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä liikkua vaativissa maasto-olosuhteissa. Hakijalta odotamme myös halua ja kykyä omaksua uusia mittaus- ja tutkimustekniikoita. Työ edellyttää aloitteellisuutta, kykyä itsenäiseen ja tiimityöskentelyyn sekä hyviä sosiaalisia ja yhteistyötaitoja. Lisäksi edellytetään B-ajokorttia, matkustushalukkuutta ja kykyä kommunikoida myös englanniksi.

Lisätietoja: Kaija Puputti, puh. +358 29 532 2840

Hae paikkaa!
Harjoittelija, maatalouden ilmastonmuutoksen hillintäkeinot, Ruukki

3 kk

Harjoittelijan työtehtävät liittyvät maatalouden ilmastonmuutoksen hillintäkeinojen kehittämiseen, kuten kosteikkoviljelyn ilmastovaikutusten tutkimukseen. Tehtävinä ovat näytteenotto ja monipuolinen avustaminen kenttä- ja laboratoriotöissä, kuten hiilidioksidi-, metaani- ja ilokaasuvirtojen sekä kasvillisuuden ja maaperän mittauksissa, sekä tutkimusaineiston analyysi ja dokumentointi.

Hakijalta odotamme opintoja esimerkiksi maaperä- tai biotieteistä ja valmiutta kenttätöihin. Ajokortti on työssä välttämätön. Maatalouden käytäntöjen tuntemus sekä kokemus maastotöistä ja kaasunvaihtomittauksista on eduksi.

Lisätietoja: Kristiina Regina, puh. +358 29 532 6474

Hae paikkaa!
Harjoittelija, Jokioisten tutkimusnavetta

3 kk

Harjoittelijan tehtäviin kuuluu vuosilomasijaisena eläinten lypsy ja ruokinta, lypsylehmien ja vasikoiden hoito sekä tutkimuksia avustavat tehtävät navetalla ja navetan vuosihuoltoon osallistuminen.

Haemme harjoittelijaksi maatalousalan opiskelijaa. Hakijalta odotamme lisäksi kokemusta nauta- ja tuotantoeläinten kanssa työskentelystä.

Lisätietoja: Jani Tuomola, puh. +358 29 532 6600

Hae paikkaa!

 

HARJOITTELU- JA KAUSITYÖPAIKAT

Nämä tehtävät ovat sekä opiskelijoille että jo valmistuneille. Valitsemme tehtävään hakijoista sopivimman henkilön. Näissä tehtävissä voit suorittaa opintoihisi liittyvän pakollisen harjoittelun.

Nimike, paikka ja työsuhteen kesto Kuvaus ja lisätietojen antaja Linkki hakuilmoitukseen
Tutkimusassistentti/ harjoittelija, näytteiden kerääminen ja käsittely, Maaninka

2 paikkaa

3,5 kk

 

Kausityöntekijän tehtäviin kuuluu pääasiassa kasvihuonekaasumittausten tekeminen erilaisilla mittausmenetelmillä, satonäytteiden sekä juuristo- ja maanäytteiden kerääminen ja käsittely sekä aineistojen tallentaminen. Tehtävien tekeminen edellyttää työskentelyä ulkona vaihtelevissa sääolosuhteissa sekä tavaroiden kantamista maastossa, mutta myös tarkkuutta työtehtävien tekemisessä. Mittausten tekeminen ja näytteiden kerääminen opetetaan erikseen.

Haemme toista tutkimusassistenttia tai harjoittelijaa ajalle 15.5.-31.8.2021 ja toista ajalle 1.6.-15.9.2021.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvia opintoja (esimerkiksi ympäristötiede tai ympäristötekniikka) AMK- tai yliopistotasolla, mutta ennen kaikkea halua oppia uutta ja kykyä työskennellä pitkäjänteisesti ja tarkasti erilaisten työtehtävien parissa. Myös ajokortti (B), hyvät tietotekniset valmiudet, englannin kielen taito sekä kyky sujuvaan tiimityöskentelyyn ja itsenäiseen työskentelyyn katsotaan eduksi.

Lisätietoja: Timo Kajan (puh. +358 29 532 2326) ja Johanna Kanninen (puh. +358 29 532 6209)

Hae paikkaa!
Harjoittelija, metsäpuiden taimien kasvatus, Suonenjoki

4 kk

Haemme metsä- tai puutarha-alan harjoittelijaa. Työskentely tapahtuu tutkimustaimitarhalla, kasvihuoneissa ja laboratorioissa sekä metsämaastossa. Työhön kuuluu metsäpuiden taimien kasvatustyöt: osallistuminen tutkimusprojektien mittauksiin tutkimusasemalla ja maastossa sekä erilaisia taimien ja puiden hoito- ja mittaustöitä.

Odotamme hakijalta valmiutta ulkotöihin kasvihuoneissa sekä maastossa. Työhön kuuluu matkustamista maastokohteisiin ja yöpymisiä matkalla. Työhön saattaa sisältyä taimien hoitotöihin liittyviä viikonloppupäivystyksiä. Työkoneiden, kuten traktorien, käyttökokemus on eduksi.

Lisätietoja: Raimo Jaatinen (puh. +358 29 532 2933) ja Hanna Ruhanen (puh. +358 29 532 4882)

Hae paikkaa!
Harjoittelija/ tutkimusassistentti, erikoiskasvitutkimus, Jokioinen

5 kk

Harjoittelija/kausityöntekijä osallistuu Luken kasvihuoneessa ja koekentällä tehtäviin erikoiskasvitutkimuksiin, joissa selvitetään geenivaroja, tutkitaan kukintaan virittäytymistä, seoskasvustomenetelmiä sekä luonnonvärejä. Tehtäviin kuuluu mm. kenttäkokeiden perustaminen, havainnointi, kasvustonäytteiden otto ja -käsittely, sadonkorjuu- ja käsittely. Myös opinnäytetyöaineiston keruu on mahdollista.

Odotamme hakijan olevan luonnonvara-alan opiskelija tai, että hänellä on muu kokemus alalta. Kiinnostus erikoiskasvien viljelyyn katsotaan eduksi.

Lisätietoja: Marjo Keskitalo (puh. +358 29 532 6237) ja Marjo Segerstedt (puh. +358 29 532 6522)

Hae paikkaa!
Harjoittelija/ tutkimusassistentti, puutarha-ala, Jokioinen

4 kk

Harjoittelijan/kausityöntekijän tehtäviin kuuluu GEHO ja VAREMO-projekteihin kuuluvien Jokioisten omenan geenivaratarhan ja aitousmarjatarhan hoito, havainnointi ja näytteidenotto. Tehtäviin kuuluu myös muiden projektien kenttäkokeiden toteutuksessa avustaminen.

Odotamme hakijan olevan puutarha-alan opiskelija tai hakijalta löytyvän koulutusta ja työkokemusta puutarha-alalta. Ajokortti on työn hoitamisen kannalta välttämätön.

Lisätietoja: Eija Jaakkola (puh. +358 29 532 6164) ja Marjo Segerstedt (puh. +358 29 532 6522)

Hae paikkaa!
Harjoittelija/ tutkimusassistentti, kasvinterveys, Jokioinen

4 kk

Harjoittelijan/kausityöntekijän tehtäviin kuuluvat kasvinsuojeluaineiden tehokkuustestauksen kenttäkokeisiin liittyvät työt, mm. kokeiden perustaminen, kasvinsuojeluruiskutukset, havainnot, näytteenotot, sadonkorjuu ja sadon laatuanalyysit. Tehtäviin kuuluu myös muiden projektien kenttäkokeiden toteutuksessa avustaminen.

Hakijalta odotamme perustietoja kasvinviljelystä ja kasvinsuojelusta, valmiutta kenttätöihin, ajokorttia (B), ruiskuttajan tutkintoa ja traktorin käyttötaitoa.

Lisätietoja: Pentti Ruuttunen (puh. +358 29 532 6492) ja Marjo Segerstedt (puh. +358 29 532 6522)

Hae paikkaa!
Harjoittelija/ tutkimusassistentti, kasvinterveys, Jokioinen

3 kk

Haetaan harjoittelijaa avomaan vihannesten tuholaisten torjuntatutkimukseen houkutus- ja kumppanuuskasvien avulla sekä hyödyntäen biologisia torjuntaeliöitä. Tehtäviin kuuluu mm. tuholaisten esiintymisen tarkkailu, torjuntaeliöiden levitys, vioitusten määrän arviointi, ja tuholaisten lisääntymisen seuranta. Harjoittelija osallistuu tarvittaessa myös muiden projektien työtehtäviin.

Hakijalta odotamme kiinnostusta kasvintuhoojien biologiseen torjuntaan. Maatalousalan opinnot ja kokemus porkkananviljelystä luetaan eduksi. Ajokortti on työssä välttämätön ja työ edellyttää maastotyöskentelykykyä.

Lisätietoja: Anne Nissinen, puh. +358 29 532 6401

Hae paikkaa!
Harjoittelija/ tutkimusassistentti, Piikkiön koetoiminta-asema

5 kk

Harjoittelija/kausityöntekijä osallistuu tutkimukseen sikatilojen energiantuotannon ja -kulutuksen yhteensovituksessa ja energian säästämisessä sekä peltojen typpilannoitusta käsittelevien projektien kenttä- ja tilakokeiden toteutukseen. Tehtäviin kuuluu myös puutarhatutkimuksen projektien toteutukseen osallistuminen Piikkiön koetoiminta-asemalla.

Hakijalta odotamme sikatalouden tuntemusta ja vahvaa osaamista maatalouskoneiden käytöstä. Mahdollinen sähköalan ja kasvihuonealan tuntemus on eduksi. B-ajokortti on työssä välttämätön, E-kortti eduksi.

Lisätietoja: Petri Kapuinen, puh. 029 532 6211

Hae paikkaa!
Harjoittelija/ tutkimusassistentti, maaperätutkimus, Jokioinen

4 kk

Haemme harjoittelijaa/kausityöntekijää maaperätutkimuksen hankkeisiin. Tehtäviin kuuluu erilaisia näytteenottotöitä (mm. maa, vesi, maaperäeliöt) ja monipuolinen avustaminen muissa kenttä- ja laboratoriotöissä, kuten kaasu- sekä kasvillisuuden ja maaperän mittauksissa.

Odotamme hakijan olevan luonnonvara-alan opiskelija tai häneltä löytyvän muuta kokemusta alalta. Lisäksi odotamme valmiutta kenttätöihin. Ajokortti on työssä välttämätön. Maatalouden käytäntöjen tuntemus sekä kokemus maastotöistä ja kaasunvaihtomittauksista on eduksi.

Lisätietoja: Kristiina Regina (puh. +358 29 532 6474) ja Marjo Segerstedt (puh. +358 29 532 6522)

Hae paikkaa!
Harjoittelija/ tutkimusassistentti, puutarhakasvien geenivarakokoelmat, Piikkiö

6 kk

Harjoittelija/kausityöntekijä osallistuu puutarhakasvien geenivarakokoelmien hoitotöihin ja havainnointiin sekä marja- ja hedelmäkasvien lajikejalostuksen ja viljelytutkimuksen työtehtäviin. Tehtäviin kuuluu myös osallistuminen vihannestutkimusten toteutukseen ja näytteiden hakuun tiloilta. Työ edellyttää huolellisuutta ja tarkkuutta.

Odotamme hakijalta puutarha-/kasvintuotantoalan opintoja ja/tai käytännön työkokemusta maatalous- tai puutarha-alan tehtävistä. Tehtävässä edellytetään kykyä työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä. B-ajokortti on työssä välttämätön.

Lisätietoja: Terhi Suojala-Ahlfors (puh. 029 532 6557), Pirkko Nykänen (puh. +358 29 532 6408) ja Marjo Segerstedt (puh. +358 29 532 6522)

Hae paikkaa!
Harjoittelija/ tutkimusassistentti, puutarha-ala, Piikkiö

4 kk

Harjoittelija/kausityöntekijä osallistuu puutarhakasvien viljelykokeiden perustamiseen, hoito-, havainnointi- ja sadonkorjuutehtäviin. Tehtäviin kuuluu myös viheralan- sekä muiden puutarhatutkimuksen projektien kenttä- ja tutkimustehtävät.

Odotamme hakijalta kasvintuotantoalan opintoja ja/tai käytännön työkokemusta maatalous- tai puutarha-alan tehtävistä. B-ajokortti on työssä välttämätön.

Lisätietoja: Pirkko Nykänen (puh. +358 29 532 6408) ja Marjo Segerstedt (puh. +358 29 532 6522)

Hae paikkaa!
Trainee / Research assistant, ARKNOKK project, Rovaniemi and Loue

4 kk

 

The trainee will take part in the EAKR-funded project ARKNOKK (Arktinen nokkonen, www.arktinennokkonen.fi). The project is a collaboration between Luke and the Lapland University of Applied Sciences. The objective of ARKNOKK is to create the bases for the development of a sustainable and organic nettle value chain in Lapland.

The trainees task is to take charge of the practical work in the WP3 Production: under the supervision of the project leader and the WP3 leader, he/she will be actively involved in nettle seedling production in greenhouse (seeding + seedlings growth until field planting), field establishment, fertilization, harvesting and harvest processing. The trainee will have to make written report of his/her field work.

The main working place is in Lappia, Loue (http://www.lappia.fi/lappia/yhteystiedot/toimipisteet/loue). The position is part-time (75%) for 4 months.

We expect the candidate to have a background in agronomy (agrologists from university of applied sciences, bachelor of natural sciences etc.). Good written and spoken English skills are required. In addition, we expect the candidate to be able working independently. A driving license B is an advantage (you have a possibility for accommodation in Lappia, Loue).

More information: Francoise Martz (tel. +358 29 532 4419, francoise.martz@luke.fi) and Tapio Pyörälä (tapio.pyorala@lapinamk.fi)

Apply now!

 

KAUSITYÖPAIKAT

Haemme vuosittain kausityöhön tutkimusassistentteja, -mestareita ja -insinöörejä. Kausityöpaikkoihin voivat hakea niin opiskelijat kuin jo pidempään työelämässä olleet luonnonvara-alasta kiinnostuneet henkilöt. Näissä tehtävissä arvostamme erityisesti kokemusta alan töistä.

Nimike, paikka ja työsuhteen kesto Kuvaus ja lisätietojen antaja Linkki hakuilmoitukseen
Tutkimusassistentti, maaperäekosysteemit, Helsinki

8 kk

Turvemaiden suuria kasvihuonekaasupäästöjä voidaan hillitä jatkuvan kasvatuksen menetelmillä. Menetelmien vaikutuksia seuraavaa tutkimusta tehdään koko Etelä-Suomen alueella, useiden tutkimusprojektien yhteistyönä. Palkattavan kausityöntekijän tehtävänä on osallistua tutkimukseen sen eri vaiheissa. Tehtäviin kuuluvat kesäkauden alkuun liittyvät valmistelevat työt, koealojen perustamiseen osallistuminen, KHK-mittausten tekeminen useilla eri puolilla Etelä-Suomea sijaitsevilla kohteilla, erilaisten maastonäytteiden otto ja analysointi laboratoriossa, aineistojen koostaminen, laatutarkastus, sekä tutkimusaineistojen analysointi ja dokumentointi.

Odotamme valittavalta henkilöltä kiinnostusta tutkimukseen, oma-aloitteisuutta sekä hyviä yhteistyötaitoja. Valittavalla henkilöllä tulisi olla kokemusta tutkimukseen liittyvästä maastotyöstä, kasvihuonekaasujen mittauksesta, KHK-aineistojen käsittelystä ja analysoinnista. Ajokortti on työssä välttämätön.

Lisätietoja: Päivi Mäkiranta, puh. +358 29 532 2343

Hae paikkaa!
Tutkimusassistentti, kasvihuonekaasujen kenttämittaukset, Siikajoki

4 kk

Etsimme motivoitunutta kesätyöntekijää poikkitieteellisiin tutkimusprojekteihin, joissa yhdistyvät ympäristötieteen, maataloustieteen, ilmakehätieteen sekä vesi- ja ympäristötekniikan alat. Hakija osallistuu erityisesti eri tekniikoilla tehtäviin kasvihuonekaasujen kenttämittauksiin. Lisäksi työnkuvaan kuuluu vesi-, kasvi- ja maanäytteiden ottaminen, kasvihuonekaasuanalyysejä tukevien mittauksien tekeminen sekä muut tutkimusta avustavat tehtävät.

Hakijalta odotamme korkeakouluopintoja maatalous- ja metsätieteiden, ympäristötieteen, ilmakehätieteiden, vesi- ja ympäristötekniikan tai muulta soveltuvalta alalta. Eduksi katsotaan kokemus kenttä- ja laboratoriokokeiden suorittamisesta. Hakijan tulee kyetä työskentelemään sekä itsenäisesti että osana ryhmää ja käyttämään työssään englannin kieltä. Ajokortti on työssä välttämätön.

Lisätietoja: Maarit Liimatainen, puh. +358 29 532 2466

Hae paikkaa!
Tutkimusassistentti/ Research Assistant, metsäteknologia ja logistiikka, Joensuu

3 kk

Tutkimusassistentti tulee työskentelemään puunkorjuu- ja bioenergiatutkimuksen projekteissa. Tehtävät ovat luonteeltaan avustavia, mutta itsenäisiä. Osana työtä suosittelemme tekemään opinnäytetyön.

Hakijalta odotamme vähintään kandidaattitason opintoja metsätieteessä tai soveltuvissa insinööritieteissä, kiinnostusta metsä- ja energiateollisuuden raaka-aineenhankintaan sekä ajokorttia.

Assisting tasks in R&D-projects of wood supply and bioenergy. Thesis work is recommended.

Minimum B.Sc-level studies in forest engineering or in corresponding disciplines, interest in wood harvesting and supply, driving license.

Lisätietoja/ more information: Lauri Sikanen (+358 29 532 2464)

Hae paikkaa!
Tutkimusassistentti, Maaningan tutkimuspihatto

2 paikkaa

6 kk

Tutkimusassistentin tehtävässä toimitaan Luonnonvarakeskus Maaningan toimipaikan tutkimuspihaton tutkimusta avustavissa tehtävissä kuten tutkimuslypsy- ja nuorkarjan päivittäisissä karjanhoitotehtävissä ja huolehditaan karjasta rakennusaikaisten poikkeusjärjestelyjen puitteissa sekä ollaan ottamassa käyttöön uutta tutkimuslaitteistoa sen valmistuttua. Työhön kuuluu lisäksi tutkimuslaitteiston ja karjahoidossa käytettävien koneiden ylläpitotehtäviä.

Haemme toista tutkimusassistenttia ajalle 2.5.-1.11.2021 ja toista ajalle 15.6.-15.12.2021.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää käytännössä alan koulutusta (esim. agrologi, opisto- tai amk-tasoinen), käytännön kokemusta tuotantoeläinten hoitotehtävistä, teknistä osaamista sekä tavanomaisten karjanhoidossa käytettävien koneiden ja laitteiden tuntemusta. Hakijalta odotamme kiinnostusta perehtyä ja kykyä omaksua aineistonkeruussa käytettäviin menetelmiin ja tutkimuslaitteiden käytössä tarvittavaa tietoa sekä niihin liittyviin koulutuksiin osallistumista. Lisäksi odotamme hyvää yhteistyökykyä toimimalla tavoitteellisesti ryhmänä ja halua työskennellä yhteistyössä erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hakijan eduksi katsotaan automaattilypsyjärjestelmiin liittyvä kokemus tai muutoin hankittu osaaminen. B-luokan ajokortti on välttämätön tehtävän hoitamiseksi.

Lisätietoja: Timo Kajan, puh. +358 29 532 2326

Hae paikkaa!
Tutkimusassistentti, kasvinviljely- ja peltotutkimus, Maaninka

4 kk

Tutkimusassistentin tehtävässä toimitaan kasvinviljely- ja peltotutkimusta avustavissa tehtävissä, joihin kuuluvat mm. nurmiviljely, muokkaus, kylvötyöt. Lisäksi tehtävässä tuotetaan tutkimusaineistoa järjestelmätutkimuksen tarpeisiin hyödyntäen erilaisia tallennus- ja dokumentointimenetelmiä. Tehtävässä myös huolletaan ja korjataan tutkimuksessa käytettäviä viljelykoneita ja tutkimuslaitteita.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää käytännössä alan tutkintoa, kuten agrologi. Hakijan tulee hallita hyvin tavanomaisten peltoviljelykoneiden käyttö ja huolto. Lisäksi tehtävässä vaaditaan hyvää tietoteknistä osaamista ja kokemusta viljelysuunnittelusta sekä kykyä lukea viljely-/ koesuunnitelmia ja tehdä tallennusta toteutuneen perusteella itsenäisesti. B-ajokortti on välttämätön tehtävän hoitamiseksi.

Lisätietoja: Timo Kajan (puh. +358 29 532 2326)

Hae paikkaa!
Tutkimusassistentti, Torniojoen ARIS-kaikuluotaus

3,5 kk

Tutkimusassistentti osallistuu Tornionjoen ARIS-kaikuluotaukseen. Tehtävinä ovat luotausrakenteiden pystytys, ylläpito ja purku sekä kaikuluotausaineistojen käsittely, kalojen laskenta ja nettisivujen päivitys. Työn suorituspaikkana on Tornionjoki, Ylitornio.

Hakijalta odotamme soveltuvaa koulutusta (esim. kalabiologia) sekä aikaisempaa kokemusta ARIS-kaikuluotauksesta: luotaimien ja luotausrakenteiden asentaminen, käyttö ja ylläpito sekä kaikuluotausdatan käsittelytaitoa. Lisäksi odotamme veneiden käyttötaitoa jokiolosuhteissa. Työssä tarvitaan valmiutta työskennellä maasto-olosuhteissa myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Lisätietoja: Jarkko Kekkonen, puh. +358 29 532 6226

Hae paikkaa!
Tutkimusmestari, kasvihuonekaasujen kenttämittaukset, Ruukki

5 kk

Etsimme motivoitunutta kesätyöntekijää viiden kuukauden ajaksi poikkitieteellisiin tutkimusprojekteihin, joissa yhdistyvät ympäristötieteen, maataloustieteen, ilmakehätieteen sekä vesi- ja ympäristötekniikan alat. Palkattava henkilö osallistuu erityisesti eri tekniikoilla tehtäviin kasvihuonekaasujen kenttämittauksiin. Lisäksi työnkuvaan kuuluu vesi-, kasvi- ja maanäytteiden ottaminen, kasvihuonekaasuanalyysejä tukevien mittauksien tekeminen sekä muut tutkimusta avustavat tehtävät. Työn suorituspaikka on Siikajoki.

Hakijalta odotetaan kiinnostusta tutkimustyöhön ja työn suorittamiseksi ajokortti on välttämätön. Hakijalla odotetaan olevan koulutusta maa- ja metsätaloustieteiden, ympäristötieteen, ilmakehätieteiden, vesi- ja ympäristötekniikan tai muulta soveltuvalta alalta. Eduksi katsotaan kokemus kenttä- ja laboratoriokokeiden suorittamisesta. Hakijan tulee kyetä työskentelemään sekä itsenäisesti että osana ryhmää ja käyttämään työssään englannin kieltä.

Lisätietoja: Jarkko Kekkonen, puh. +358 29 532 6226

Hae paikkaa!
Tutkimusmestari, metsänjalostus/varmennettu taimituotanto, Haapastensyrjä

23 paikkaa

1-5 kk

Tehtäviin kuuluvat metsänjalostuksen, tutkimusprojektien ja vartetuotannon työt: eri puulajien risteytykset ja siitepölyn keräykset taimitarhalla ja maastossa, astiavartetarhojen ja koetaimien hoito, vartteiden nosto, leikkaus ja muut hoitotyöt sekä vartteiden istutus maastokokoelmiin, kokoelmien inventointi ja hoito sekä puutarhakasvien varmennetun taimituotannon lisäys- ja hoitotyöt.

Hakijalta odotamme valmiutta työskennellä kasvihuoneissa ja ulkona peltomaisissa olosuhteissa. Työ vaatii hyvän fyysisen kunnon. Eduksi on kokemus taimitarhatyyppisestä työskentely-ympäristöstä. Opinnot metsä- tai puutarha-alalta katsotaan myös eduksi.

Lisätietoja: Satu Engström (puh. +358 29 532 2001) ja Raimo Jaatinen (puh. +358 29 532 2933)

Hae paikkaa!
Tutkimusassistentti, vaelluskalaseurannat, Utsjoki

4 kk

Tehtäviin kuuluu Teno-, Näätämö- ja Tuulomajoen vesistöjen vaelluskalaseurannat ja -tutkimukset. Tehtävinä on mm. vaelluskalojen kaikuluotaus- ja videoseurantojen ylläpito ja aineistojen analysointi, sähkökalastukset sekä pintasukelluslaskennat. Lisäksi tehtävään kuuluu Tenojokeen nousevien kyttyrälohien radiotelemetriaseurannan kenttätyöt. Työ sisältää jonkin verran ilta- ja viikonlopputöitä. Työn suorituspaikka on Utsjoki.

Hakijalta odotamme soveltuvaa koulutusta, esim. iktyonomi tai yliopistokoulutus (biologia, kalatalous, yms.). Työ edellyttää kykyä toimia haastavissa maasto-olosuhteissa, kykyä keskittymistä vaativaan toimistotyöskentelyyn, hyvää uimataitoa sekä oma-aloitteisuutta. Aiempi kokemus vaelluskalatutkimuksista, veneiden käyttötaito ja suoritettu ensiapukurssi katsotaan eduksi. Henkilöauton ajokortti (B) on työssä välttämätön

Lisätietoja: Panu Orell, puh. +358 29 532 8757

Hae paikkaa!
Tutkimusassistentti, Jokioisten tutkimusmaatila

3 paikkaa

6 kk

Tehtäviin kuuluu Luken Jokioisten maatilan kasvukauden kasvinviljelytyöt (kevätmuokkaus, kylvö- ja lannoitustyöt, tuorerehusadon korjuu ja varastointi, sadonkorjuu ja syysmuokkaustyöt) sekä rehujen ja rehuraaka-aineiden kuljettaminen.

Haemme kahta tutkimusassistenttia ajalle 3.5. – 31.10.2021 ja yhtä ajalle 17.5. – 14.11.2021.

Työtehtävä edellyttää kokemusta maataloustöistä ja traktorinajotaitoa. Aikaisempi kokemus Jokioisten maatilalla katsotaan eduksi.

Lisätietoja: Sami Uusitalo, puh. +358 29 532 6625

Hae paikkaa!
Tutkimusassistentti, Jokioisten tutkimusnavetta

6 kk

Tutkimusassistentin tehtäviin kuuluu vuosilomasijaisena eläinten lypsy ja ruokinta, lypsylehmien ja vasikoiden hoito sekä tutkimuksia avustavat tehtävät navetalla ja navetan vuosihuoltoon osallistuminen.

Hakijalta odotamme maatalousalan ammattikoulutusta ja pätevyyttä lypsylehmien kanssa työskentelyyn. Aikaisempi kokemus Jokioisten tutkimusnavetalla katsotaan eduksi.

Lisätietoja: Jani Tuomola, puh. +358 29 532 6600

Hae paikkaa!
Tutkimusinsinööri, Valtakunnan metsien inventointi (VMI)

7-11 paikkaa

Tutkimusinsinöörin tehtävänä on Valtakunnan Metsien Inventoinnin (VMI13) maastotyön ryhmänjohtajana toimiminen. Työtehtävinä ovat metsikkötason mittaukset ja arvioinnit koealoilla, kerätyn aineiston tarkistaminen ja tiedonsiirto, mittausapulaisen perehdytys ja työn valvonta sekä tarvittaessa puumittauksiin osallistuminen. Tehtäviin kuuluu myös vastata 2-henkisen ryhmän yleisistä työ- ja asumisjärjestelyistä. Paikkoja on avoinna alueellisesti ympäri Suomea.

Hakijalta edellytetään metsätalousinsinöörin tai metsänhoitajan tutkintoa tai näihin tutkintoihin johtavia pitkälle edenneitä opintoja. Lisäksi edellytetään hyvää suomen kielen taitoa, maastokelpoisuutta, hyviä perustaitoja tietotekniikasta sekä ryhmätyökykyä ja vuorovaikutustaitoja. Edellytyksenä valintaan on osallistuminen työjakson alussa pidettävälle koulutusjaksolle (1-2 vk, palkallinen). Etusijalle asetetaan hakijat, jotka sitoutuvat työskentelemään koko kenttäkauden (5-6 kk) ajan.

Arvostamme kokemusta metsänmittauksesta, erityisesti aiempi kokemus VMI:n maastotöistä luetaan eduksi. Työ on laajalla alueella tehtävää maastotyötä ja edellyttää jatkuvaa matkustamista. Osan maastokautta työtä tehdään viikon pituisissa matkatyöjaksoissa työalueella majoittuen, majoituskustannuksista vastaa Luke. Ryhmän käytössä on Luken järjestämä ajoneuvo, jonka kuljettamiseen tarvitaan B-luokan ajokortti.

Lisätietoja: Arto Ahola (puh. +358 29 532 2193) ja Kari T. Korhonen (puh. +358 29 532 3030)

Hae paikkaa!
Tutkimusassistentti, Valtakunnan metsien inventointi (VMI)

17-21 paikkaa

Tutkimusassistentti, Valtakunnan metsien inventointi (VMI)

17-21 paikkaaTutkimusassistentin tehtävänä on mittausapulaisena toimiminen Valtakunnan Metsien Inventoinnin (VMI13) maastotyössä. Tehtäviin kuuluvat mm. koealoilla tehtävät puumittaukset, niihin liittyvät luokitukset sekä mm. metsikkökuvioiden runkoluku- ja pohjapinta-alamittaukset. Paikkoja on avoinna alueellisesti ympäri Suomea.

Hakijalta edellytetään metsäalan koulutusta tai aikaisempaa työkokemusta metsänmittaustehtävissä sekä maastotyökelpoisuutta. Erityisesti otetaan huomioon aiempi työkokemus VMI-maastotöissä. Edellytyksenä valintaan on hyvä suomen kielen taito sekä osallistuminen työjakson alussa pidettävälle koulutusjaksolle (2-5 pv, palkallinen). Etusijalle asetetaan hakijat, jotka sitoutuvat työskentelemään koko kenttäkauden (5-6 kk) ajan.

Arvostamme ryhmätyökykyä, oma-aloitteisuutta sekä valmiutta joustavaan päivittäiseen työaikaan. Työ on laajalla alueella tehtävää maastotyötä ja edellyttää jatkuvaa matkustamista. Osan maastokautta työtä tehdään viikon pituisissa matkatyöjaksoissa työalueella majoittuen, majoituskustannuksista vastaa Luke. Ryhmän käytössä on Luken järjestämä ajoneuvo, jonka kuljettamiseen tarvitaan B-luokan ajokortti.

Lisätietoja: Arto Ahola (puh. +358 29 532 2193) ja Kari T. Korhonen (puh. +358 29 532 3030)

Hae paikkaa!
Tutkimusmestari, metsänjalostus, Savonlinna

3 paikkaa

Tehtäviin kuuluvat metsänjalostuksen kenttätyöt: eri puulajien risteytykset, siitepölyn keräykset maastossa ja varastointi sekä puukokoelmien hoitotyöt.

Tarjoamme 1-1,5 kuukauden mittaisia työsuhteita aikavälillä 15.5.-30.6.2021.

Hakijalta odotamme valmiutta työskennellä ulkona maastossa. Työ vaatii hyvän fyysisen kunnon. Eduksi on aikaisempi vastaava työkokemus. Opinnot metsä- tai puutarha-alalta katsotaan myös eduksi.

Lisätietoja: Karri Pasanen (puh. +358 29 532 3268) ja Sirkku Pöykkö (puh. +358 29 532 2955)

Hae paikkaa!