Uutiset Yleinen

Luonnonvara-alan haasteet ovat kasvaneet: Ilmastonmuutoksen torjuminen, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen sekä kestävän ja kannattavan alkutuotannon kehittäminen vaativat entistä vaikuttavampia ratkaisuja. Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusta suunnataan vuosina 2020–2025 neljään strategiseen tavoitteeseen, joilla parannetaan ja kehitetään alkutuotannon kannattavuutta, biotalouden sopeutumiskykyä, hiilineutraalia alkutuotantoa sekä resurssitehokkaita tuotantojärjestelmiä ja suljettuja ravinnekiertoja.

Viimeisin strateriakuvaus 2020-2025

 

Ilmastoviisas hiilenkierron tutkimus keskittyy maaperän ja kasvillisuuden hiilensidontaan ja päästöjen vähentämiseen, hiilineutraalin alkutuotannon tutkimukseen sekä ilmastomuutoksen torjunnan ohjauskeinojen ja kannustinjärjestelmien rakentamiseen ja vaikutusten arviointiin.

Sopeutumis- ja palautumiskykyinen biotalous tarvitsee tuekseen tutkimustietoa siitä, miten monimuotoisuus turvataan biotaloudessa, miten hyvinvointia luonnosta voidaan kehittää sekä miten ruokajärjestelmää ja metsätaloutta pitää uudistaa, jotta uusiutuvien luonnonvarojen käyttö on kestävää myös muuttuvassa ilmastossa

Kannattava ja vastuullinen alkutuotanto tavoittelee digitalisaatiota ja täsmätuotantoa hyödyntäviä alkutuotannon järjestelmiä tutkimuksen keinoin. Lisäksi tutkitaan tuotannon ja kulutuksen muutoksia sekä sitä, miten uusista ja alihyödynnetyistä raaka-aineista saadaan lisäarvoa.

Biokiertotalouden tutkimus keskittyy tuottamaan tietoa siitä, miten tuotantojärjestelmät rakennetaan resurssitehokkaiksi, ravinnekierrot suljetuiksi ja tuotannon sivuvirroista saadaan uusia tuotteita ja lisäarvoa.

Luken viranomaistoiminnot, kuten luonnonvarojen seurannat, geenivarojen säilytys, riista- ja kalakanta-arviot sekä viralliset ruoka- ja luonnonvaratilastot säilyvät ennallaan.

Luken tutkimusympäristöjä vahvistetaan tukemaan uutta strategiaa

Luke vahvistaa alkutuotannon tutkimuksen tarpeisiin rakennettua infraa keskittämällä ja tehostamalla niiden käyttöä sekä rakentamalla uusia kumppanuuksia.  Luke vahvistaa erityisesti Kuopion (Maaninka), Siikajoen (Ruukki) ja Jokioisten peltotutkimusalustoja ja kehittää niitä monipuolisesti muun muassa nurmitutkimuksen ja turvemaiden tutkimuksen tarpeisiin. Piikkiötä kehitetään Luken puutarhatutkimuksen pääpaikaksi. Jokioisen toimipaikka on jatkossa nautatutkimuksen pääpaikka ja sinne rakennetaan kansainvälisen tason tutkimusnavetta.

Luken laboratoriot keskitetään neljälle paikkakunnalle (Viikki/Otaniemi, Joensuu, Oulu, Jokioinen). Lisäksi Savonlinnassa on vahva metsäpuiden kasvullisen lisäyksen laboratorio ja teknologia-alusta. Kalojen valintajalostus siirretään väliaikaisesta sijoituspaikastaan Enonkoskelta Laukaaseen. Enonkoski jatkaa toimintaansa Vuoksen vesistöalueen uhanalaisten kalakantojen säilytyspaikkana. Parkanon tutkimustoiminnot sulautetaan Jokioisiin ja Otaniemeen.

Luke jatkaa vahvasti alueellisena toimijana 24 toimipisteellä

Kaikki Luken käynnissä olevat projektit viedään loppuun suunnitellusti. Luken tutkimuksen uudelleen suuntaaminen ja tutkimusympäristöjen keskittäminen ja kehittäminen vaikuttaa alle 100:n työntekijään Lukessa.  Luke tarjoaa korvaavia työtehtäviä muista tutkimusprojekteista tai viranomais- ja asiantuntijatehtävistä. Strategian toteuttamisessa tarvittavaa uutta osaamista tullaan tukemaan eri tavoilla, kuten esimerkiksi uudelleensuuntaamisrahoituksella, jolle on varattu rahoitusta vuosille 2020 ja 2021.