Uutiset Kala, Monimuotoisuus, Ympäristö

Suomen meriluonnon suojelua, sekä suojelun että kestävän käytön yhteensovittamista, edistetään joulukuussa 2021 käynnistyvässä, kahdeksan vuotta kestävässä, laajassa LIFE-IP BIODIVERSEA -hankkeessa. Luonnonvarakeskuksen (Luke) työt hankkeessa keskittyvät saaristolintuseurantojen kehittämiseen, kaloille tärkeiden lisääntymisalueiden kunnostamiseen sekä meren tilan seurannassa käytettävien työkalujen kehittämiseen.

Luken lisäksi hankkeessa ovat mukana työn tilannut ympäristöministeriö, Metsähallitus (koordinaatio), Ahvenanmaan maakuntahallitus, Suomen ympäristökeskus (SYKE), Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Geologian tutkimuskeskus (GTK), sekä Baltic Sea Action Group (BSAG). Hankkeen kokonaisbudjetti on lähes 20 miljoonaa euroa. Siitä 60 prosenttia tulee Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta.

Merilinnuista hankitaan lisää tietoa

Tukkakoskelo on koko maassa esiintyvä saaristoon painottuva riistalaji, jonka kanta on taantunut viime vuosikymmeninä. Kuva: Andreas Lindén, Luke.

Luke, Suomen ympäristökeskus ja Metsähallituksen Luontopalvelut kehittävät saaristossa pesivien lintukantojen seurantamenetelmiä muun muassa laajentamalla seuranta kattamaan myös väli- ja sisäsaariston tärkeitä pesimäalueita ja käynnistämällä myös veneestä tapahtuvat laskennat

Merilinnuille tärkeitä muita alueita, kuten syönnös- ja talvehtimisalueita, kartoitetaan saariston lisäksi myös ulkomerellä. Itämerellä talvehtivan allikannan koon arviointiin kehitetään uusia lähestymistapoja, joissa hyödynnetään uusia mallinnusmenetelmiä ja pitkäaikaisia aineistoja kevät- ja syysmuuton seurannoista Suomenlahdella.

– Uuden tiedon perusteella on mahdollista suunnitella kansallisesti ja kansainvälisesti koordinoituja toimia, joilla pyritään pitämään yllä Itämeren merilintukantojen hyvää tilaa. Toimet voivat olla esimerkiksi suojelualueverkoston toimivuuden kehittämistä ja riistalajien osalla myös metsästyksen joustavaa mitoittamista kestävälle tasolle, kertoo Luken erikoistutkija Andreas Lindén.

Kunnostuksilla tuetaan kalojen luonnonlisääntymistä

Rannikon fladoilla on paikallista merkittävyyttä kevätkutuisten kalojen lisääntymisalueina. Kuva: Sanna Kuningas, Luke.

Rannikkoalueiden tila on vakavasti heikentynyt muun muassa rehevöitymisen sekä rannikolla tapahtuvan rakentamisen ja ruoppaustoiminnan vuoksi. Hankkeen yhtenä päätavoitteena onkin edistää mereisten lajien elinympäristöjen ja luontotyyppien ennallistamista ja kunnostamista.

Luke kunnostaa hankkeessa kevätkutuisille kaloille, kuten ahvenelle ja hauelle, tärkeitä rannikon fladoja ja kluuveja. Tarkoituksena on tukea kalojen luonnonlisääntymistä paikallisesti. Hankkeessa pyritään myös parantamaan äärimmäisen uhanalaisen meriharjuksen tilannetta Merenkurkun ja Perämeren alueella tuottamalla tietoa jäljellä olevista lisääntymisalueista ja tukemalla kantaa tuki-istutuksin. Myös merialueen siikakantojen tilasta tuotetaan uutta tietoa erityisesti Suomenlahdella ja lisäksi hankkeessa kehitetään laajemminkin siikakantojen tilan seurantamenetelmiä.

Yläreunan kuva: Itämeri. Kuva Sanna Kuningas, Luke.