Uutiset Metsä

Uusien, ainetta rikkomattomien mittausmenetelmien avulla metsäbiomassan määrää ja laatua voidaan arvioida aiempaa tarkemmin. Esimerkiksi puutavaran kuljetuksessa hakekuorman täyttöaste pystytään määrittämään tarkasti uuden, kolmiulotteista informaatiota tuottavan menetelmän avulla.

hakekuorma
Hakekuorman päältä mitattu kolmiulotteinen malli täyttöasteen määritystä varten. Kuva: Jukka Antikainen, Luke.

Aiemmin puutavaran määrää on arvioitu silmämääräisesti tai mittakeppiä ja-saksia hyödyntämällä. Uuden optisen menetelmän avulla kohteesta saadaan mitattua kolmiulotteinen malli, josta tilavuustieto pystytään laskemaan tarkasti. Varsinainen mittaus perustuu RGBD-sensoreihin, joiden avulla pystytään mittaamaan kaksiulotteisen informaation lisäksi kolmas ulottuvuus eli syvyys.

Menetelmää on sovellettu myös yksittäisten tukkien dimensioiden, tilavuuden ja muodon määrityksessä. Menetelmän toimivuutta on jo testattu kenttäolosuhteissa tukkikentillä sekä pienillä pyörösahoilla, joissa kalliit mittausmenetelmät eivät ole mahdollisia.

 

solukuva
Puusolujen mikroskooppikuvasta muodostettu analysointiverkko. Jokaisesta solusta saadaan määriteltyä soludimensiot ja soluseinämän paksuudet automaattisesti. Kuvat: Jukka Antikainen, Luke.

Kehitteillä pienipiirteisempiä menetelmiä muun muassa metsäteollisuuden tarpeisiin

 

Soludimensioita ja soluseinämien paksuutta on määritelty puusolunäytteiden mikroskooppikuvista uuden menetelmän avulla. Aikaisemmin mikroskooppikuvien analysointi on tehty käsin, ja se on yleensä rajoittunut vain pieneen kuva-alueeseen. Uuden analysointimenetelmän avulla kuvat voidaan käsitellä täysin automaattisesti ja koko kuva-alueelta.

Laskentamenetelmää on mahdollista kehittää edelleen esimerkiksi yksittäisen pölkkyjen läpimittojen tai hakekuorman palakoon määritykseen. Pölkkyjen läpimittoja voidaan analysoida suoraan puutavarakuorman päätykuvasta ja hakkeen palakokojakaumaa voidaan määrittää samoin menetelmin hakekuorman pinnasta otetusta kuvasta.