Uutiset Kala, Tilasto

Merialueen kaupallisen kalastuksen kokonaissaalis oli 135 miljoonaa kiloa vuonna 2019. Se oli runsaat 12 miljoonaa kiloa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Saalis koostui pääosin avomereltä troolilla pyydetystä silakasta ja kilohailista. Rannikolla valtaosa kalastajista pyydysti rysillä ja verkoilla. Rannikkokalastuksen määrä pieneni edelleen, mutta siitä huolimatta joidenkin lajien saalis kasvoi.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilaston mukaan silakkaa kalastettiin viime vuonna 113 miljoonaa kiloa eli 14 miljoonaa kiloa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kilohailisaalis pysyi yhtä suurena kuin edellisenä vuonna, 16 miljoonassa kilossa. Suomelle asetetusta silakan saaliskiintiöstä täyttyi 90 prosenttia, kilohailikiintiö kalastettiin kokonaan.

– Vuonna 2019 kolmannes silakkasaaliista ja yli puolet kilohailisaaliista purettiin Suomen ulkopuolelle Ruotsin, Tanskan ja Viron satamiin. Ulkomaille puretun silakan määrä on kasvanut, sillä edellisvuonna silakkasaaliista purettiin Suomen ulkopuolelle viidesosa, 20 miljoonaa kiloa, kertoo yliaktuaari Pirkko Söderkultalahti Lukesta.

Rannikkokalastuksen tärkeitä saalislajeja olivat siika, ahven, muikku, lohi ja kuha. Siian ja lohen saalismäärät olivat pitkän ajan keskiarvoon verrattuna pienet, ja ahvenen ja kuhan keskimääräiset. Muikkusaalis sen sijaan oli suurin lähes neljään vuosikymmeneen.

Saaliin arvo oli 36 miljoonaa euroa kalan verottomien tuottajahintojen perusteella laskettuna. Taloudellisesti tärkein laji oli silakka, seuraavina kilohaili, siika, ahven ja muikku.

 

Huom. kuva päivitetty 29.5.2020 klo 12:23.

 

Merialueen kaupallisen kalastuksen saaliin määrän ja arvon kehitys 1980 – 2019. (klikkaa kuvaa isommaksi)

 

Elintarvikesilakan hinta nousi edelleen, rannikkokalastuksen saalislajien hinnannousu taittui

Elintarvikesilakan hinta jatkoi edelleen nousuaan. Vuonna 2019 elintarvikesilakan hinta oli 0,32 euroa kilolta, kun se edellisenä vuonna oli 0,27 euroa kilolta.

– Hintojen nousu painottui isoihin silakoihin, joita käytetään kotimaisten silakkafileiden ja savusilakoiden raaka-aineena. Sen sijaan rehuksi päätyvän teollisuussilakan hinta laski hieman edellisvuodesta turkistalouden laskusuhdanteen vuoksi, toteaa tutkija Antti Takolander Luonnonvarakeskuksesta.

Norjalaisen lohen hinnanlasku vuoden loppupuolella vaikutti Suomessa kasvatetun kirjolohen ja luonnonkalan hintoihin. Tärkeimpien rannikkokalastuksen saalislajien hintojen nousu pysähtyi. Luonnonlohen (6,07 euroa kilolta) ja siian (4,73 euroa kilolta) hinnat pysyivät edellisvuoden tasolla, kun taas kuhan tuottajahinta (6,08 euroa kilolta) laski hieman edellisvuodesta. Ahvenen hinta pysyi samana kuin vuonna 2018 (2,38 euroa kilolta).

Kirjolohi on taloudellisesti tärkein Suomessa kasvatettu kalalaji. Kasvatetun kirjolohen hinta (4,50 euroa kilolta) laski edellisvuodesta, ja hinnanlasku painottui vuoden loppupuolelle, jolloin lohen maailmanmarkkinahinnat laskivat voimakkaasti. Sen sijaan kasvatetun siian hinta nousi vuonna 2019 uuteen ennätykseen, ja oli 10,66 euroa kilolta. Kasvatetulle siialle olisi enemmän kysyntää, mutta sen kasvatusmäärät ovat edelleen pysyneet vähäisinä.

Kalan hintoja 2010–2019.

 

Kalastajien määrä vähenee edelleen

Vuonna 2019 kaupallisten kalastajien rekisterissä oli 2 231 merialueen kaupallista kalastajaa ja 3 205 kalastusalusta. Sekä rekisteröityneiden kaupallisten kalastajien että kalastusalusten määrä on lisääntynyt vuonna 2016 voimaan astuneen uuden kalastuslain tiukentuneen rekisteröitymisvaatimuksen myötä.  Kalaa myyntiin kalastavien määrä on sen sijaan pienentynyt vuosi vuodelta. Saalista ilmoitti viime vuonna 1 070 toimijaa, puolet vähemmän kuin 2000-luvun alussa.

Kalastuksen määrää voidaan kuvata myös pyyntipäivien ja pyydysten määrän huomioivilla pyydyspäivillä. 2000-luvun aikana rysä- ja verkkokalastuksen pyydyspäivät ovat vähentyneet puoleen, siimakalastuksessa yhdeksäsosaan.

Kuva: Markku Saiha, Suomen ammattikalastajaliitto ry

Tilastojen taustaa

Kaupallinen kalastus merellä -tilasto perustuu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen keräämiin rekisteritietoihin. Kaikki kaupalliset kalastajat ovat velvollisia ilmoittamaan saaliinsa aluksen koosta ja saalislajista riippuen joko suoraan mereltä, 48 tunnin kuluessa saaliin purkamisesta tai kalastuskuukautta seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. Isoimmissa aluksissa on satelliittiseurantalaitteisto, jonka avulla seurataan aluksen liikkeitä. Kalan tuottajahintatiedot kerätään ELY-keskuksen rekisteristä sekä yrityksiltä, jotka ostavat kalaa kalastajilta. Tiedot kasvatetun kalan tuottajahinnoista ovat Suomen kalankasvattajaliiton toimittamia tietoja.