Uutiset Metsä, Monimuotoisuus, Ympäristö

Metsä- ja suokasvillisuuden inventoinnin eli Operaatio Mustikan maastotyöt on aloitettu Etelä-Suomesta. Alueella työskentelee parhaillaan kuusi maastoryhmää inventoimassa viimeksi 25 vuotta sitten tutkittuja koealoja. Tavoitteena on inventoida yhteensä 3000 koealaa kesien 2021−2022 aikana.

Koealat on perustettu 35 vuotta sitten, ja kasvillisuus on inventoitu niiltä tätä ennen kahdesti: vuosina 1985–86 ja toisen kerran vuonna 1995. Nyt siis käynnissä kolmas inventointi samoilta koealoilta.

− Koealat löytyvät karttojen ja niille tehtyjen merkintöjen avulla. Esimerkiksi etäisyys rajapyykkiin, kivenlohkareeseen tai muuhun pysyvään maastomerkkiin auttaa paikantamaan koealan täsmällisen sijainnin, kertoo tutkija Tiina Tonteri Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Tonterin mukaan koealalla on neljä kahden neliömetrin näyteruutua, joilta kasvillisuus tutkitaan kuten edellisissäkin inventoinneissa tehtiin: havaitut kasvilajit tunnistetaan ja arvioidaan kunkin lajin peittävyys ruudulla. Aineisto kertoo, ovatko lajit säilyneet, mitkä lajit ovat runsastuneet, mitkä taantuneet, ja mitä uusia lajeja on tullut.

Kasvillisuusinventointia tehdään työpareittain: toinen inventoija tutkii aluskasvillisuuden ja toinen puuston. Kuva Leila Korpela.

Kasvillisuudessa 25 vuoden aikana tapahtuneet muutokset kertovat luonnon monimuotoisuuden tilasta sekä metsätalouden ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

− Aiempien aineistojen ja mallinnuksen avulla olemme ennustaneet, että muutamat lajit siirtyvät ilmaston muuttuessa nopeasti pohjoisemmaksi ja esimerkiksi Etelä-Suomen avohakkuualoilla viihtyvää metsäkastikka-heinää kasvaa 2050-luvulla runsaasti jo napapiirilläkin. Nyt kerättävä aineisto kertoo miltä osin mallein ennustetut muutokset ovat jo toteutumassa, toteaa tutkimusprofessori Raisa Mäkipää.

Tietoa kasvillisuudesta ja sen muutoksista tarvitaan, kun metsänhoidon menetelmiä kehitetään metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta kestäviksi. Myös metsien kehitystä ja ympäristönmuutosten vaikutuksia ennustavia malleja varten tarvitaan kattavia aineistoja.

Inventointia rahoittavat Luken lisäksi maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Sitra ja Hako Ollikaisen säätiö.

Koealan paikantaminen käynnissä, kuva Kaisa Nikku

Sammallajin tunnistus menossa, kuva Antti Simppula

Medialla mahdollisuus tutustua inventointiin

Medialla on mahdollisuus tutustua kasvillisuusinventoinnin toteuttamiseen maastossa. Jos kiinnostuit, sovi käynnistä tutkija Tiina Tonterin kanssa.

Operaatio Mustikka somessa: #operaatiomustikka

 

                            Hako Ollikaisen Säätiö