Uutiset Maatalous, Talous, Ympäristö

Luonnonvarakeskus on julkaissut oppaan kierrätyslannoitevalmisteiden käyttäjälle. Opas on suunnattu etupäässä maanviljelijöille, maatalousneuvojille ja kierrätyslannoitevalmistajille, mutta myös muut aiheesta kiinnostuneet saavat oppaasta hyödyllistä tietoa. Kierrätyslannoitevalmisteet paitsi monipuolistavat tilan lannoitevalikoimaa, tarjoavat myös maanparannusvaikutuksia ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

”Selvitimme viime vuonna kierrätyslannoitevalmistemarkkinoiden pullonkauloja, ja yksi esiin noussut haaste oli lannoitevalmisteiden ja niiden käytön heikko tuntemus sekä viljelijöiden että valmistajien parissa. Nyt olemme keränneet yhteen tuoreimman tiedon kierrätyslannoitevalmisteiden käytön perusperiaatteista. Opas sisältää tiiviissä paketissa keskeisimmät askeleet kohti kierrättävämpää maanviljelyä”, kertoo oppaan kokoamisesta vastannut Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkija Ari-Matti Seppänen.

Kierrätyslannoitus on valtavirtaistumassa

Maataloudessa, teollisuudessa ja yhdyskunnissa muodostuu runsaasti ravinne- ja hiilipitoisia sivuvirtoja, joita ei tällä hetkellä hyödynnetä tehokkaasti.

”Esimerkiksi lannasta tai teollisuuden lietteistä jalostetut kierrätyslannoitevalmisteet tarjoavat vaihtoehdon uusiutumattomiin energia- ja ravinnevarantoihin perustuville mineraalilannoitteille. Biomassojen prosessointi mahdollistaa myös uusiutuvan energian tuotannon ja tästä tulevien sivuvirtojen käyttö lannoite- ja maanparannustarkoituksessa lisää peltomaan hiiltä”, toteaa Luken erikoistutkija Sari Luostarinen.

Kierrätysravinteiden käyttöönotto on tärkeää muun muassa vesiensuojelun, ilmastonmuutoksen hillinnän ja huoltovarmuuden kannalta. Kierrätysravinteiden tuotantoon ja käyttöön kohdistuukin suuria odotuksia sekä Suomessa että koko EU:n tasolla.

”Kierrätyslannoitus on jo valtavirtaistumassa Suomessa. Uusia kierrätyslannoitevalmisteita tulee markkinoille, eri alojen toimijat tekevät yhteistyötä uusien valmisteiden kehittämiseksi, niitä on saatavilla myös maatalouskauppojen valikoimista ja ne ovat entistä soveltuvampia mineraalilannoitteiden levityksen teknologioihin”, kertoo Luken ravinteiden kierrätyksen erityisasiantuntija Mikko Rahtola.

Opastusta uusien tuotteiden käyttöön

Nyt ilmestyvä opas johdattelee kierrätyslannoitevalmisteiden eri olomuotojen käyttöön. Vaikka monet kierrätyslannoitevalmisteiden olomuodot ja käytännöt ovat tuttuja kotieläintaloudesta, on markkinoilla myös monia lannoista poikkeavia kierrätyslannoitevalmisteita. Näitä ovat esimerkiksi kiteet, kuonat, nesteet, tuhkat ja hiilet.

”Näiden kierrätyslannoitevalmisteiden käytöllä, varastoinnilla ja levityksellä on omat erityispiirteensä, jotka eivät vielä ole yleisesti tunnettuja”, Ari-Matti Seppänen kertoo.

Saatavilla sekä verkossa että painettuna

Kierrätyslannoitus – suunnittelu, käytännöt ja mahdollisuudet tulevaisuudessa -opas on julkaistu verkossa ja sitä levitetään kertapainoksena maatalousneuvojien, -oppilaitosten ja -messujen välityksellä. Oppaita voi tilata painettuna myös suoraan osoitteesta: http//luke.juvenesprint.fi. Ruotsinkielinen versio ilmestyy myöhemmin tänä vuonna verkkojulkaisuna.

Opas on toteutettu Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle (BioRaEE) ja Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön II (MARAHYÖTY II) –hankkeiden yhteistyönä.

BioRaEE-hanke edistää suomalaista ravinnekierrätyksen osaamista ja vuoropuhelua viljelijöiden, lannoitevalmistajien ja tutkijoiden välillä. Sen päätoteuttaja on Suomen ympäristökeskus SYKE ja osatoteuttajina Luke, Karelia-ammattikorkeakoulu, BioKymppi Oy, Koivikon Kartano Oy ja Luukkaisen Puutarha Oy. Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2017-2019. MARAHYÖTY II pyrkii edistämään ravinteiden kierrätyksen ja kiertotalouden läpimurtoa ja biomassojen hyötykäyttöä. Hankkeen rahoittajia ovat maa- ja metsätalousministeriö ja Luke.