Uutiset Ilmasto, Maatalous, Metsä

Vuoden 2019 päästöistä ja nieluista suuntaa antavien pikaennakkotietojen mukaan maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous (LULUCF) -sektorin nielu kasvoi merkittävästi ja maataloussektorin päästö pysyi ennallaan vuoteen 2018 verrattuna. LULUCF-sektorin ennakkotietojen laskenta vuoden ensimmäisen puoliskon aikana on haastavaa, koska laskennan lähtötietoina käytettäviä edellisen vuoden tietoja on saatavilla rajallisesti. Tietojen tarkentuminen voi merkittävästikin muuttaa tuloksia.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tekemän pikaennakkotiedon mukaan vuoden 2019 LULUCF-sektorin nielu on -17,4 miljoonaa CO2-ekvivalentti tonnia (Mt CO2-ekv.). Se on noin 7,1 Mt CO2-ekv. enemmän kuin vuonna 2018 (-10,3 Mt CO2-ekv.), ja on samalla tasolla kuin vuosina 2017 (-17,2 Mt CO2-ekv.) ja 2016 (-16,8 Mt CO2-ekv.). LULUCF-sektorin osalta pikaennakko laskettiin metsämaalle ja puutuotteille, muille luokille on käytetty vuodelle 2018 raportoituja tietoja. Pikaennakon mukaan metsämaan nielu on -25,6 ja puutuotteiden -3,4 Mt CO2-ekv.

Metsämaan puuston hiilivarastonmuutoksen laskennassa käytettiin ennakkotietoa puuston poistumatilastosta. Tilaston mukaan kokonaispoistuma pieneni 7 prosenttia vuodesta 2018 (hakkuukertymä 8 prosenttia) ja pikaennakkoon laskettu puustobiomassan poistuma hiilidioksidina pieneni myös 7 prosenttia (noin 9,3 milj. tonnia CO2). Puuston kasvulle on käytetty vuoden 2018 arvoa. Kivennäis- ja turvemaiden yhteenlaskettu nettonielu pieneni noin 1,2 milj. tonnia CO2, kun karikesadanta maaperään pieneni. Kokonaisuutena metsämaan nielu kasvoi noin 8,1 Mt CO2-ekv. eli 46 prosenttia vuodesta 2018. Puutuotteiden nielu pieneni noin miljoona hiilidioksiditonnia, kun tuotantomäärät pienenivät kaikissa päätuoteryhmissä verrattuna vuoteen 2018.

LULUCF-sektorin päästöt ja poistumat maankäyttöluokittain 2018 ja 2019 (milj. CO2-ekv. tonnia). Positiivinen luku on päästöä ja negatiivinen poistumaa (nielu). Pikaennakkotieto on laskettu vain metsämaalle ja puutuotteille, muille luokille on käytetty vuodelle 2018 raportoituja tietoja.

Maataloussektorin päästö ennallaan

Maataloussektorin vuoden 2019 päästö on saman suuruinen kuin edeltävinä vuosina, 6,6 Mt CO2-ekv. Maataloussektorin pikaennakossa vuoden 2019 edellisiä vuosia parempi sato näkyy 0,1 Mt CO2-ekv. edellisvuotta suurempana kasvintähteiden dityppioksidipäästönä. Paremmasta satovuodesta maahan jäävä hiilisyöte tulee toisaalta pienentämään LULUCF-sektorin viljelysmaan päästöjä, joita ei lasketa vielä pikaennakkoon. Nautojen määrä jatkoi laskuaan vuonna 2019, mikä näkyy pienenevinä ruoansulatuksen metaanipäästöinä ja lannan päästöinä. Ruoansulatuksen, lannankäsittelyn, laidunlannan ja lannan lannoitekäytön päästöt vähenivät yhteensä 0,1 Mt CO2-ekv. Tuotantoeläinten päästöt tarkentuvat vielä pikaennakosta, kun kaikki lähtötiedot saadaan mukaan laskentaan.

Maataloussektorilla pikaennakkoon otetaan mukaan vuoden 2019 eläinmäärät ja satotiedot. Eläinmäärät vaikuttavat ruoansulatuksen metaanipäästöihin, lannankäsittelyn metaani- ja dityppioksidipäästöihin sekä lannasta aiheutuviin maaperän dityppioksidipäästöihin. Satotiedoista lasketaan kasvintähteiden dityppioksidipäästöt. Keinolannoitteiden käyttö, ruoansulatuksen metaanipäästöihin vaikuttavat nautojen painot ja kasvu, lannan päästöihin vaikuttava eläinten typeneritys, turvemaiden pinta-ala, typen mineralisaatio kivennäismaapelloilla ja kalkitus ovat pikaennakossa vuoden 2018 luvuilla.

Tilastokeskus julkistaa 28.5.2020 kasvihuonekaasuinventaarion pikaennakkotiedot vuodelle 2019 ja toimittaa tiedot EU:n komissiolle 31.7.2020 mennessä.  Seuraavan kerran kasvihuonekaasuinventaariosta julkaistaan ennakkotieto 21.12.2020 ja lopulliset tulokset maalis-huhtikuussa 2021.