Uutiset Ilmasto, Maatalous, Metsä, Ympäristö

Maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous -sektorin (LULUCF) hiilinielu vuonna 2018 oli 9,8 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Se oli 43 prosenttia pienempi kuin vuonna 2017.  Mikä selittää näin ison muutoksen?

  • Metsien nielu pieneni noin 30 prosenttia ennätyshakkuiden vuoksi.
    • Vuosina 2010–2012 puuta korjattiin keskimäärin 60 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, kun vuonna 2018 sitä korjattiin 78 miljoonaa kuutiometriä.
  • Maatalousmaiden, kosteikkojen ja rakennettujen alueiden kasvihuonepäästöt ja poistumien muutokset edellisvuoteen verrattuna olivat selvästi vähäisempiä kuin muutokset metsämaan hiilitaseessa.

Toukokuussa 2019 Tilastokeskus julkaisi vuotta 2018 koskevat pikaennakot, jotka ovat nyt tarkentuneet monelta osin:

  • LULUCF-sektorin pikaennakon laskentaan ei vielä ollut käytettävissä kaikkia lopullisia laskennassa käytettäviä tietoja.
  • Pikaennakossa oli käytettävissä tietoa hakkuukertymästä, mutta ei esimerkiksi kokonaispoistumasta eikä uusinta puuston kasvuarviota.
  • Pikaennakon jälkeen on saatu käyttöön myös uusin valtakunnan metsien inventoinnin aineisto (VMI12), josta on laskettu maankäytön ja maankäytön muutosten pinta-alat, puustobiomassan kasvu sekä puustobiomassan varastot maaperälaskentaa varten.
  • LULUCF-sektorin pikaennakkoon oli laskettu ainoastaan metsien hiilitase päivitettynä hakkuilla. Nyt julkaistuissa tuloksissa koko sektori on laskettu kokonaisuudessaan.

Nyt annetut ennakkotiedot toimitetaan tammikuussa 2020 EU:lle, jonka jälkeen laskentoja vielä tarkistetaan. Lopulliset tulokset Suomi toimittaa huhtikuussa YK:n ilmastosopimuksen sihteeristölle. Toukokuussa 2020 annetaan seuraava pikaennakko, jossa on ensimmäisen kerran mukana arvio nyt päättyvän vuoden päästötilanteesta.