Uutiset Ilmasto, Metsä, Tilasto

Luonnonvarakeskus (Luke) laski viime kesänä runkopuun poistumaa koskevan tilaston uudelleen vuodesta 1990 alkaen. Laskennassa käytettiin entistä paremmin kohdentuvia laskentaperusteita. Tämän seurauksena vuosittaiset runkopuun poistumaluvut kasvoivat jopa kuusi prosenttia. Poistumatiedot päivitettiin kasvihuonekaasuinventaarioon tilastomuutoksen mukaisesti, minkä vuoksi metsämaan hiilinielu pieneni erityisesti 2000-luvun alkupuolella.

Tilastomuutos pienensi metsämaan hiilinielua, koska muutoksen myötä puustobiomassasta vuosittain poistuva hiilen määrä oli suurempi kuin mitä aiemmin oli arvioitu. Muutosta kompensoi osittain suurempi karikesadanta maaperään, jolloin kivennäismaiden maaperän nielu keskimäärin kasvoi ja turvemaiden maaperän päästö pieneni verrattuna aiemmin raportoituun.

Muutos pienensi metsämaan nielua vuosina 1990–2018 keskimäärin 1,8 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Suurin muutos tapahtui vuosina 2000–2007, jolloin nielu pieneni keskimäärin 3,9 miljoonaa t CO2 vuodessa. Vuosina 1990–1999 nielu pieneni keskimäärin 1,1 miljoonaa t CO2 vuodessa. Metsämaan nielu vuonna 2019 oli 22,9 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Tilastomuutos oli mukana jo joulukuussa 2020 julkaistuissa ennakkotiedoissa ja nielun koko pysyi nyt EU:lle ja YK:n ilmastosopimukselle tehdyssä raportoinnissa ennallaan ennakkotietoihin verrattuna.

Puustobiomassasta poistuvan hiilidioksidin päästö kasvoi lukuun ottamatta vuosia 2015 ja 2016, jolloin päästö pieneni, ja vuosia 2017 ja 2018, jolloin päästö pysyi muuttumattomana. Vuosina 1990–2007 päästö kasvoi keskimäärin 3,9 Mt CO2 vuodessa ja pysyi lähes ennallaan vuosina 2008–2018.

Kivennäismailla tilastokorjaus kasvatti maaperän hiilinielua vuosina 1990–2007 (keskimäärin 1,4 Mt CO2 vuodessa) ja pienensi nielua vuosina 2008–2018 (keskimäärin 0,9 Mt CO2 vuodessa). Turvemaiden osalta muutosvaikutus on pienempi: keskimäärin 0,2 Mt CO2 pienempi päästö vuodessa vuosina 1990–2007 ja 0,02 pienempi päästö vuodessa vuosina 2008–2018.

Tilastokorjaus parantaa kasvihuonekaasuinventaarion luotettavuutta

Tilastokorjaus parantaa kasvihuonekaasuinventaarion luotettavuutta. Nyt hakkuissa syntyvän metsähukkapuun ja luonnonpoistuman mittaustulokset on kohdennettu oikeille vuosille, ja muutokset kuvataan entistä tarkemmin todellisten olosuhteiden mukaan.

Kasvihuonekaasuinventaariossa viimeisimpien vuosien arviot tyypillisesti tarkentuvat, kun valtakunnan metsien inventoinnista saadaan inventointisyklien mukaan lisää tietoa esimerkiksi puuston kasvusta ja maaluokkien pinta-aloista. Myös tilastotiedot saattavat tarkentua viimeisimpien vuosien osalta. Aikasarjan alkupään tiedot muuttuvat yleensä lähinnä menetelmäkehityksen myötä, jolloin tarkemmat menetelmät otetaan käyttöön koko aikasarjalle. Erilaisten tietolähteiden yhdistäminen on haasteellista, koska aineistoja on kerätty eri tarkoituksia varten esimerkiksi erilaisin aikajaksoin, määritelmin ja menetelmin.

Poistuman tilastokorjauksen lisäksi kasvihuonekaasuinventaariossa otettiin metsämaalla käyttöön uusia pinta-alatietoja, puuston kasvu- ja muita puustotunnustietoja ja uusi menetelmä metsitysalojen puuston kasvulle. Lisäksi otettiin käyttöön uutta tietoa hakkuiden kohdentumisesta sekä energiapuun korjuumääristä ja korjuun ajankohdista. Myös nämä vaikuttivat lopputuloksiin, erityisesti viimeisinä raportointivuosina (kuva 1.).

Kuva 1. Metsämaan nettohiilinielu vuoden 2020 inventaariossa (1990-2018) ja vuoden 2021 inventaariossa (1990-2019).