Uutiset Ilmasto, Maatalous, Metsä

Maataloussektorin päästöt olivat 6,6 ja LULUCF-sektorin nielu 10,3 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (CO2-ekv.) vuonna 2018. Maataloussektorin päästöt ja LULUCF-sektorin nielu ovat hieman suuremmat verrattuna joulukuussa 2019 julkaistuihin ennakkotietoihin.

Vuoden 2018 maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous -sektorin (LULUCF) nielu on 0,5 milj. t CO2-ekv. suurempi kuin ennakkotiedoissa. Tämä johtuu puutuotteiden hiilivaraston muutoksen laskennassa käytettyjen lähtötietojen, eli puutuotteiden tuotantomäärien päivityksestä viimeisimmille vuosille.

Maataloussektorin päästöt vuonna 2018 ovat 0,04 milj. t CO2-ekv. suuremmat kuin joulukuun ennakkotiedoissa. Tähän ovat syinä korjaus nautojen ruoansulatuksen päästöjen laskentaan, jätevesilietteen maatalouskäytön lähtötietojen päivitys koko aikasarjaan ja muiden orgaanisten lannoitteiden kuin lannan ja jätevesilietteen lisääminen inventaarioon.

LULUCF-sektorin nielu pieneni huomattavasti vuodesta 2017

Maataloussektorin päästö pieneni 1 prosentin vuodesta 2017 (kuva 1). Päästö on pysynyt jokseenkin saman suuruisena vuodesta 2000 lähtien, 6,5–6,7 milj. t CO2-ekv.

LULUCF-sektorin nielu pieneni vuoteen 2017 verrattuna 40 prosenttia (kuva 2). Tämä selittyy vuodesta 1990 alkavan koko raportointijakson pienimmällä metsämaan nielulla (17,5 milj. t CO2-ekv.). Hakkuissa korjattu puumäärä on vuodesta 2015 kasvanut vuosittain noin 3­–4 prosenttia, mikä näkyy viime vuosien metsänielun kehityksessä. Vuonna 2018 tapahtui vieläkin suurempi muutos, kun hakkuukertymä kasvoi 8 prosenttia vuodesta 2017 ja oli tilastohistorian korkein. Hakkuumäärien kasvu näkyy kasvuna metsäteollisuuden tuotantomäärissä ja sitä kautta puutuotteiden hiilivaraston nielussa (4,4 milj. t CO2-ekv.). Puutuotteiden nielun kasvu on kuitenkin maltillista, koska lisäys korjatun puun määrässä on kohdistunut pääasiassa kuitupuuhun, josta valmistetaan lyhytikäisiä tuotteita.

Kuva 1. Maataloussektorin päästöt päästölähteittäin 2017 ja 2018 (Mt CO2-ekv.)
Kuva 2. LULUCF-sektorin päästöt ja poistumat maankäyttöluokittain 2017 ja 2018 (Mt CO2-ekv.) Positiivinen luku on päästöä ja negatiivinen poistumaa (nielu).

Tilastokeskus toimittaa tulokset EU:lle sekä YK:n ilmastosopimuksen sihteeristölle.  Maatalous- ja LULUCF-sektoreiden vuotta 2019 koskevat alustavat tulokset tulevat sisältymään Tilastokeskuksen 28.5.2020 julkistettavaan suomenkieliseen yhteenvetoraporttiin.

Kasvihuonekaasupäästöjä ja -poistumia raportoidaan ja julkistetaan kolmessa vaiheessa: alustavat tulokset (ns. pikaennakko), ennakkotiedot ja lopulliset tulokset. Tulosten laskennassa käytettävät lähtötiedot tarkentuvat tulosjulkistusten välillä.