Uutiset Metsä, Tilasto

Vuonna 2020 metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli 10,4 miljardia euroa eli 18 prosenttia Suomen tavaraviennistä. Kartongin osuus viennistä on ollut pitkään kasvussa. Puun tuonti lisääntyi seitsemän prosenttia edellisvuodesta päätyen 12,6 miljoonaan kuutiometriin.

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo laski vuonna 2020 reaalisesti edellisvuodesta 14 prosenttia (deflatointi: tukkuhintaindeksi). Työtaistelut vähensivät metsäteollisuuden tuotantoa ja vientiä alkuvuonna 2020.

Metsäteollisuustuotteiden vientitulot ovat valtaosin peräisin massa- ja paperiteollisuuden tuotteista. Niiden vientiarvo laski 7,86 miljardiin euroon (-16 % edellisvuodesta). Tuoteryhmittäin tarkasteltuna sekä paperin että kartongin osuudet ylsivät molemmat 27 prosenttiin metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta. Massan osuus oli 18 prosenttia. Paperi- ja kartonkijalosteiden osuus jäi neljään prosenttiin.

Graafinen esitys metsäteollisuuden ulkomaankaupasta vuonna 2020.

– Massa- ja paperiteollisuuden ja samalla koko metsäteollisuuden merkittävin vientituote oli muu päällystetty kartonki 17 prosentin osuudellaan metsäteollisuuden viennin arvosta. Tähän sisältyvät monikerroksiset, kaoliinilla sekä muovilla päällystetyt kartongit ja pahvit, sanoo yliaktuaari Eeva Vaahtera Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Paperiviennin laskusuunta jatkui: Sekä hienopaperin että aikakauslehtipaperin viennin arvo putosi vuoden takaisesta vajaalla kolmanneksella. Massateollisuuden tärkein tuote oli valkaistu sulfaattisellu 16 prosentin osuudellaan metsäteollisuuden viennistä (muutos -22 % edellisvuodesta).

Puutuoteteollisuuden vientiarvo laski edellisvuodesta seitsemän prosenttia 2,50 miljardiin euroon, ja selvästi tärkein tuoteryhmä oli sahatavara. Sahatavaran osuus koko metsäteollisuuden vientiarvosta oli 15 prosenttia. Edellisvuoteen verrattuna sahatavaraviennin arvo supistui seitsemän prosenttia.

Valkaistun sulfaattisellun vientituloista 41 prosenttia Kiinasta

– Suomen metsäteollisuuden tärkeimmät viennin kohdemaat olivat samat kuin vuotta aiemmin. Metsäteollisuustuotteiden vientituloista 14 prosenttia tuli Saksasta, kymmenys Kiinasta ja seitsemän prosenttia Britanniasta, Vaahtera jatkaa.

Kun tarkastellaan merkittävimpiä yksittäisiä vientituotteita, niin viidesosa muun päällystetyn kartongin vientituloista tuli Saksasta. Valkaistussa sulfaattisellussa Kiinan osuus oli 41 prosenttia. Sahatavaraviennin arvosta 11 prosenttia kertyi Japanista.

Viidennes metsäteollisuustuotteiden tuonnista puisia huonekaluja

Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen 1,38 miljardin euron arvosta, ja tuonti laski reaalisesti viisi prosenttia edellisvuodesta. Viidesosa siitä koostui puisista huonekaluista, 19 prosenttia paperi- ja kartonkijalosteista ja 12 prosenttia kartongista. Tärkeimmät kauppakumppanit olivat Ruotsi (kraftlaineria ja paperi- ja kartonkijalosteita), Viro (puisia huonekaluja) ja Venäjä (sahatavaraa ja vaneria).

Hakkeen tuonti kasvoi

Vuonna 2020 Suomeen tuotiin puuta 12,64 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli seitsemän prosenttia edellisvuotta enemmän. Tuodusta puusta reilut puolet oli kuitupuuta. Hakkeen osuus oli 35 prosenttia ja tukin vain neljä prosenttia. Polttopuu, kyllästetty puu ja jätepuu muodostivat loput kahdeksan prosenttia. Hakkeen tuonti lisääntyi 11 prosenttia edellisvuodesta, kuitupuun tuonti sen sijaan säilyi samana. Kaikkiaan puuta tuotiin maahamme 0,50 miljardin euron arvosta.

Kuten lähes aina ennenkin, eniten puuta tuotiin Venäjältä (76 %). Seuraavaksi eniten puuta tuotiin Virosta ja Latviasta. Molempien maiden osuus tuontisummasta oli yhdeksän prosenttia.

Suomesta vietiin puuta 1,66 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 17 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Siitä 83 prosenttia päätyi Ruotsiin.

 

Sivun yläreunan kuva: Erkki Oksanen.