Uutiset Maaseutu, Maatalous, Tilasto

Pellon vuokraus on nykyään erittäin yleistä. Maataloustuotannon lopettaneet viljelijät vuokraavat usein peltonsa lisämaaksi. Vuonna 2014 vuokratun pellon määrä Suomessa oli noin 777 000 hehtaaria eli noin kolmannes käytössä olevasta maatalousmaasta.

Maatiloista 60 prosentilla oli vuokrapeltoa. Kotieläintiloilla pellon vuokraus on keskimääräistä yleisempää. Sika- ja nautatiloista yli 80 prosentilla oli peltoa vuokralla.

Tiloja vielä yli 50 000

Vuonna 2014 Suomessa oli 52 775 maatalous- ja puutarhayritystä. Tilojen määrä on vähentynyt vuodessa 1 600 kappaletta eli noin 3 prosenttia. Vuodesta 2010 tilojen määrä on vähentynyt 6 700 kappaletta. Tällä vähennysvauhdilla tilojen määrä painuu alle 50 000 vuonna 2016. Tiedot käyvät ilmi Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilastosta.

Vaikka tilojen määrä vähenee, niin käytössä olevan maatalousmaan määrä lisääntyy. Vuonna 2014 käytössä olevaa maatalousmaata oli 2,27 miljoonaa hehtaaria. Määrä on lisääntynyt edellisestä vuodesta 8 500 hehtaarilla. Vuonna 2014 tilojen keskikoko oli 43 hehtaaria. Keskikoko on lisääntynyt vuodessa puolellatoista hehtaarilla. Tiloista 87 prosenttia oli yksityishenkilöiden omistamia perheviljelmiä. Maatalousyhtymiä oli 4 365, perikuntia 1 446 ja osakeyhtiöitä 859 kappaletta.

Kotieläintilojen osuus laskee

Kasvintuotantoa harjoittavien tilojen osuus kaikista tiloista lisääntyy ja kotieläintilojen osuus vähenee. Vuonna 2014 kasvinviljelyä päätuotantosuuntana harjoitti noin 65 prosenttia tiloista ja kotieläintaloutta vähän yli 30 prosenttia. Loput tiloista ovat sekatiloja.  Viljanviljely on yleisin tuotantosuunta. Vuonna 2014 se oli tuotantosuuntana noin 36 prosentilla tiloista. Lypsykarjatalous on kotieläinpuolen yleisin tuotantosuunta. Vuonna 2014 sitä harjoitti noin 15 prosenttia kaikista tiloista.

Viljelijät keskimäärin noin 50-vuotiaita

Viljelijän keski-ikä pysyi ennallaan 50,6 vuodessa. Yleistäen voidaan sanoa, että kotieläintilojen viljelijät ovat keskimääräistä nuorempia. Kasvihuonetuotantoa päätuotantosuuntanaan harjoittavien tilojen viljelijät ovat vanhimpia. Heidän keski-ikänsä oli 53 vuotta. Nuorimpia ovat siipikarjatilojen viljelijät. Heidän keski-ikänsä oli 47,5 vuotta.

Tilaston taustaa

Maatalous- ja puutarhayritysten rakennetilasto sisältää tietoa maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärästä, maankäyttölajeista ja tuotantosuunnista sekä viljelijöistä Suomessa. Tilasto antaa kokonaiskuvan Suomen maa- ja puutarhatalouden omistus- ja tuotantorakenteesta sekä viljelijöiden lukumäärästä ja ikärakenteesta. Tilaston tiedot saadaan pääasiassa maaseutuhallinnon rekistereistä.

Tilastoon liittyvät taulukot on julkaistu Maataloustilastot.fi-palvelun Maatalous- ja puutarhayritysten rakenne -osiossa.