Uutiset Ilmasto, Metsä

Lisäämällä sopivasti metsän kiertoaikaa ja lieventämällä harvennuksia metsien hiilivarasto voisi olla jopa 40 prosenttia nykyistä suurempi ja metsistä voitaisiin silti korjata sama määrä biomassaa kuin nyt. Tämä selviää VTT:n, Aalto yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijoiden tekemistä laskelmista.

Tutkimuksessa kehitettiin menetelmä, jonka avulla voidaan arvioida hakkuista saatavan biomassan hiilimäärää ja metsien hiilivarastoja erilaisilla hakkuutavoilla ja kiertoajoilla. Laskelmat tehtiin Etelä-Suomen kangasmetsille vaihdellen kiertoaikoja ja hakkuutapoja laajasti nykyisiä metsänkäsittelysuosituksia noudattaen.

– Hiilivaraston kasvaminen merkitsee hiilinielua, joka hillitsee ilmastonmuutosta. Mikäli suomalaisessa metsätaloudessa olisi mahdollista jatkaa metsän kiertoaikaa ja lieventää harvennusintensiteettiä sekä samalla turvata hakkuissa teollisuuden tarvitsemien puutavaralajien saatavuus, olisi mahdollista sekä säästää että syödä metsänielukakku, sanoo johtava tutkija Risto Sievänen Lukesta.

Hakkuiden biomassaa ja metsien hiilivarastoa tarkasteltiin eri käsittelyitä vastaavissa tasapainotiloissa. Mikäli metsän kiertoaikaa pidennettäisiin noin 20 vuodella ja harvennuspoistuma pienennettäisiin 35 prosentista (nykyinen suositus) 20 prosenttiin, metsä kasvaisi tiheämpänä ja hiilivarasto voisi olla jopa 40 prosenttia nykyistä suurempi.

Tutkimuksessa ei tarkasteltu metsän kiertoajan lisäämisen riskejä eikä korjattavan biomassan laatua tarkemmin. Nämä jatkotutkimukset ovat oleellisia tulosten käytännön sovellusten ja taloudellisten vaikutusten kannalta.