Uutiset Metsä

Metsätuhoriskit ovat tasaikäismetsätaloudessa suurempia kuin eri-ikäismetsätaloudessa. Merkittävin poikkeama koskee eri-ikäisiä kuusikoita, joissa käytetään pienaukko- tai poimintahakkuuta ja hyödynnetään alikasvosta. Niissä korjuuvaurio- tai juurikääpäriski kasvaa suureksi. Tämä selviää Luonnonvarakeskuksen (Luke) tekemästä tutkimuksesta, jossa tuhoriskejä arvioitiin kirjallisuustarkastelun ja tutkijoille tehdyn kyselyn perusteella.

Kirjallisuustarkastelu ja asiantuntijakyselyn tulokset tukivat toisiaan varsin hyvin. Suurimmat poikkeukset koskivat männikköjä, joissa asiantuntijat arvioivat juurikääpäriskin olevan suurempi eri-ikäismetsätaloudessa kuin tasaikäismetsätaloudessa.

Asiantuntijakyselyissä oli suurta vaihtelua yksittäisten tuhonaiheuttajien ja yksittäisten toimenpideketjujen välillä.

Tasaikäismetsätaloudessa männiköt ovat kuusikoita riskialttiimpia metsätuhoille

Kyselyn perusteella tasaikäismetsätaloudessa männiköt koettiin kuusikoita riskialttiimmiksi yksittäisille tuhonaiheuttajille. Tällaisia tuhoriskejä olivat muun muassa sienitaudit, ravinnehäiriöt sekä tuuli- ja myyrätuhot.

Kuusikoissa yhdenkään yksittäisen riskin ei katsottu olevan suurempi eri-ikäismetsätaloudessa.

– On kuitenkin huomattava, että erilaiset tuhonaiheuttajien, metsässä tehtävien toimenpiteiden, hakkuumenetelmien, kasvupaikka- ja muiden tekijöiden yhdistelmät voivat johtaa erilaisiin tuhoriskiarvoihin, Luken tutkija Seppo Nevalainen muistuttaa.

Männiköiden toimenpideketjuissa (kaikki tuhonaiheuttajat yhdistettyinä) riskit arvioitiin suurimmiksi avohakkuuta ja äestystä sisältävissä toimenpideketjuissa Pohjois-Suomessa sekä avohakkuuketjuissa tuoreilla kankailla Etelä-Suomessa. Kuusikoissa suurimmat riskiarvot olivat suojus-, kaistale- ja avohakkuuketjuissa. Eri-ikäismetsätaloudessa pienaukkohakkuu- ja poimintahakkuuketjuissa oli myös suuri tuhoriski.

Tutkimuksen kirjallisuuskatsaus perustui pääasiassa suomalaisiin ja pohjoismaalaisiin lähteisiin. Asiantuntijakysely oli osoitettu kahdeksalle suomalaiselle metsäntutkijalle. Kyselyssä oli mukana 11 tasa- ja kuusi eri-ikäismetsätalouden käytännön toimenpideketjua (männiköt) sekä kahdeksan tasa- ja kuusi eri-ikäisketjua (kuusikot) kivennäismailta. Asiantuntijoita pyydettiin arvioimaan maksimissaan 21 tuhonaiheuttajan muodostamaa riskiä näissä toimenpideketjuissa.