Uutiset Metsä

Tulevaisuuden biotuotetehtaiden puuhuollon turvaaminen kotimaisella puuraaka-aineella edellyttää elinvoimaista puutuoteteollisuutta ja suotuisia markkinoita puutuotteille. Maailmanmarkkinoilla menestyäkseen on panostettava uusien teknologioiden, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Kotimaassa puutuoteteollisuuden toimintaympäristöä ja -kykyä voidaan parantaa myös politiikkatoimin.

puutuote
Kuva: Päivi Tommola.

Puutuoteteollisuuden päätuotteista, sahatavarasta ja vanerista, suurin osa päätyy vientiin. Viime vuosina rakentaminen kotimaassa on pysynyt vaisuna ja vientimarkkinoiden merkitys on korostunut. Suomen koko tavaranviennistä puutuoteteollisuuden osuus on nykyisin neljä prosenttia. Vientitulojen ohessa kotimaisella puutuoteteollisuudella on avainrooli metsäbiotalouden kehityksessä.

Puuta kannattaa pitää liikkeellä

Puutuoteteollisuuden tuotteet kuten laudat, hirret, liimapuupalkit, levyt, ovet ja ikkunat sitovat ilmakehän hiiltä jopa vuosisadoiksi, ja niiden valmistaminen on vaihtoehtoisiin tuotteisiin verrattuna usein ympäristöystävällisempää.

Puutuotealan yritykset ovat usein huomattavia työllistäjiä alueilla, joilla muita teollisia työpaikkoja on vähän. Sahauksen sivuvirrat, sahahake, kuori ja puru, ovat selluteollisuuden ja energiantuotannon tärkeitä raaka-aineita. Metsänomistajien puunmyyntituloista suuri osa tulee tukkipuun myynneistä, jolloin tukkien kysyntä ja hintakehitys vaikuttavat merkittävästi hakkuupäätöksiin ja samalla pitävät yllä myös kuitu- ja energiapuun liikkumista metsistä tuotantolaitoksiin.

Kotimaan politiikkatoimilla vetoapua puutuoteteollisuuteen

Globaalin kilpailun kiristyessä kotimaisen puutuoteteollisuuden menestyminen perustuu tuotannon tehostamisen ja kustannusten karsimisen ohella uusiin teknologioihin sekä uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Nämä vaativat uusia toimintamalleja, innovaatioita ja riskinottoa.

Puutuoteteollisuuden toimintaympäristöä ja -kykyä kotimaassa voidaan parantaa muun muassa investoimalla kuljetusinfrastruktuuriin sekä edistämällä puun tarjontaa tulo- ja perintöverotuksellisin keinoin. Puun käyttöä rakentamisessa voidaan lisätä keventämällä rakennussäädöksiä ja lisäämällä julkisia puurakennusprojekteja.