Uutiset Metsä

Luonnonvarakeskus (Luke) koordinoi DIABOLO-hanketta, joka on yksi ensimmäisistä Horisontti 2020 Yhteiskunnalliset haasteet –ohjelmaan kuuluvista tutkimushankkeista. DIABOLO tuottaa entistä tarkempaa, yhtenäisempää ja oikea-aikaisempaa tietoa metsävaroista Euroopan kansallisten metsien inventointien (ENFIN) yhteistyöverkoston kautta. Sen tulokset auttavat kehittämään yhdenmukaista metsätietoa edellyttävää EU:n politiikkaa ja kansainvälisiä prosesseja. DIABOLO-hankkeeseen kuuluu 33 kumppania 25 Euroopan maasta, ja sen kokonaisbudjetti on viisi miljoonaa euroa.

DIABOLO vastaa Euroopan yhteiskunnallisiin, ekologisiin ja taloudellisiin haasteisiin

Euroopan metsäsektori voi vihreän infrastruktuurin osana auttaa vastaamaan merkittäviin tulevaisuuden yhteiskunnallisiin, ekologisiin ja taloudellisiin haasteisiin. Nämä haasteet tulevat kasvattamaan metsille asetettavia vaatimuksia. Esimerkiksi puun kysynnän Euroopassa odotetaan kasvavan voimakkaasti kehittyvän biotalouden myötä, mutta tarkasti ei tiedetä, tuottavatko Euroopan metsät riittävästi puuta vastaamaan tulevaan kysyntään. Muita vaatimuksia puun ja energian tuotannon lisäksi ovat hiilensidonta, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, vesiensuojelu, maisemanhoito, maaperän suojelu ja ravinteiden säätely sekä matkailu ja virkistys. Lisääntyvä kilpailu samoista resursseista edellyttää uutta metsiin liittyvää politiikka eri politiikan tasoilla ja sektoreilla. Tämä puolestaan edellyttää olennaista, yhtenäistä, kattavaa, luotettavaa ja ajantasaista tietoa, jotta eri käyttömuotoja tasapainottava ja optimoiva päätöksenteko perustuisi vahvaan näyttöön.

 Näihin haasteisiin vastaamaan käynnistettiin Joensuussa 27.-28.4.2015 järjestetyssä tapaamisessa nelivuotinen EU:n rahoittama Horisontti 2020 -tutkimushanke DIABOLO – hajautettua, integroitua ja yhtenäistä metsätietoa biotalouden ennakointiin (Distributed, integrated and harmonised forest information for bio-economy outlooks) yhdessä 25 Euroopan maasta tulevan 33 kumppanin kanssa.

diaboloon
DIABOLO-projektin tutkijat tapasivat Joensuussa 27.-28.4.2015. Kuva: Markus Lier, Luke.

DIABOLO parantaa tietoa Euroopan metsävaroista ja tukee siten innovatiivisen, kestävän ja osallistavan biotalouden kehittämistä

Joensuussa järjestetyssä aloitustapaamisessa DIABOLO-hanke sopi kehyksistä, joiden puitteissa saavutetaan, jaetaan, tiedotetaan ja aletaan hyödyntää kolmea tutkimushankkeen päätuotosta:

  • tiedonkeruun menetelmien parantaminen, esimerkiksi kansallisissa metsien inventointi- ja seurantajärjestelmissä, entistä tarkemman, yhtenäisemmän ja oikea-aikaisemman tiedon tuottamiseksi EU:n metsätietojärjestelmiin
  • yhdenmukaista, ajantasaista metsätietoa EU:n politiikan ja kansainvälisten prosessien kehityksen tueksi
  • menetelmiä, joilla voidaan innovatiivisesti hyödyntää maasto- ja kaukokartoitusaineistoja.

DIABOLO pyrkii tuottamaan entistä parempaa tietoa metsävaroista ja niiden kyvystä tarjota kestävästi metsäekosysteemihyödykkeitä ja -palveluita laajan sidosryhmäjoukon tarpeisiin. Tämä tieto auttaa luomaan uusi mahdollisuuksia innovatiiviselle, kestävälle ja osallistavalle biotaloudelle Euroopassa.

Vaikuttavien ja nykyisen huippuosaamisen ylittävien tulosten tuottamiseksi poikkitieteelliseen DIABOLO-tutkimushankkeeseen on otettu mukaan asiantuntijoita 25 Euroopan maasta, erikoisaloinaan kvantitatiivinen mallintaminen, politiikka ja yhteiskuntatieteet sekä kansalliset metsien inventoinnit. Asiantuntijat ovat sitoutuneet luomaan uusia menetelmiä ja tietoa erilaisiin käyttötarkoituksiin Euroopan ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen monimuotoisuuden puitteissa.

DIABOLO – Hajautettua, integroitua ja yhtenäistä metsätietoa biotalouden ennakointiin. Hanke (1.3.2015–28.2.2019) on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 -hanke- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen Nro 633464 nojalla. Koordinointivastuu on Luonnonvarakeskuksella (Luke). Projektikoordinaattorina toimii professori Tuula Packalen ja projektipäällikkönä tutkija Markus Lier Lukesta. 

eu