Uutiset Kala, Ympäristö

Verkkopyynti avovesikautena, onkiminen ja vetouistelu olivat tärkeimpiä pyyntimuotoja Saimaan vapaa-ajankalastajille. Tyytyväisyys saimaannorpan suojelun vuoksi asetettuihin kalastusrajoituksiin on kasvanut 2010-luvulla.

Luonnonvarakeskus (Luke) selvitti vapaa-ajankalastusta Saimaalla ja kalastajien suhtautumista saimaannorpansuojelun takia annettuihin kalastusrajoituksiin postikyselyllä. Toinen kysely keskittyi vedenomistajien kalastukseen ja sen muutoksiin sekä heidän näkemyksiinsä kalastusrajoituksista ja norpansuojelutoimenpiteistä. Kyselyillä tuotettiin tietoa suojelun tueksi sekä kalastuksen ja norpansuojelun yhteensovittamiseksi.

Vapaa-ajan kalastajille verkkopyynti avovesikautena, onkiminen ja vetouistelu olivat tärkeimpiä pyyntimuotoja. Vajaassa kolmanneksessa alueen asuntokunnista kalastettiin.

– Heinäkuu oli tärkeämpää verkkokalastusaikaa vapaa-ajanasukkaille kuin paikallisille, sanoo tutkija Irma Kolari Lukesta.

Verkkokalastuksen koettiin jonkin verran vähentyneen viime vuosina ja veto- ja heittouistelun lisääntyneen. Vedenomistajien kalastuksen vähenemiseen oli suurempana syynä elämäntilanteen muutokset kuin norpan takia annetut kalastusrajoitukset.

Kalastus oli erittäin tai melko tärkeä harrastus noin puolelle alueen vapaa-ajankalastajista, tärkeämpää paikallisille asukkaille kuin kesämökkiläisille. Kalastuksesta haettiin virkistystä ja se mahdollisti yhdessäolon perheen tai ystävien kanssa. Noin puolelle se oli myös tärkeä tapa hankkia ruokaa.

Enemmistö on tyytyväisiä kalastusrajoituksiin

Noin puolet kyselyyn vastanneista[1] Saimaan alueen asukkaista ilmaisi näkemyksensä norpansuojelun takia annetuista kalastusrajoituksista. Enemmistö oli tyytyväisiä kalastusrajoituksiin. Maaseudun ja taajamien asukkaat ja mökinomistajat eivät tässä suhteessa eronneet toisistaan.

Kalastajat ottivat kantaa kalastusrajoitusten muutostarpeisiin kalastamattomia useammin, sillä kalastusrajoitusten koettiin vähentäneen verkkokalastusta ja myös saaliita. Muutoksia kannattavat kalastajat haluaisivat vähentää ja kalastamattomat lisätä rajoituksia. Enemmistö rajoituksiin kantaa ottaneista vesialueiden omistajista[2] oli tyytyväisiä kalastusrajoituksiin, vaikka rajoituksia on tullut lisää (kuva 1). Tyytyväisyys rajoituksiin on kasvanut 2010-luvulla, nyt tyytyväisiä on jo kolmannes omistajista.

– Käsitys saimaannorpan uhanalaisuudesta on muuttunut 2010-luvulla. Norpan uhanalaisuuden hyväksyy jo selvä enemmistö vedenomistajista, sanoo tutkija Päivi Eskelinen Lukesta.

Käsitys kalastuksen aiheuttamasta uhasta norpille ei kuitenkaan ole muuttunut. Omista harrastusvalinnoista halutaan pitää kiinni.

Saimaan vapaa-ajankalastajien saalis oli noin 1,6 miljoonaa kiloa (4 kg/ha) ja tärkeimmät saalislajit olivat ahven, hauki ja kuha. Lähes puolet saaliista saatiin verkoilla. Suurimmat saaliit saatiin keväällä ja alkukesästä. Tärkeimmät verkkokalastusalueet olivat eteläinen Suur-Saimaa, Pihlajavesi ja Puruvesi, sekä talvi- että kesäverkkokalastus huomioiden. Uistelua harrastettiin eniten kaupunkien lähivesillä. Saimaan alueella oli noin 50 000 vapaa-ajankalastajaa.

[1] otos 13776, vastauksia 5311 kpl, vastausprosentti 39.
[2] otos 1802, vastauksia 1098 kpl, vastausprosentti 61.

Kuva 1. Vedenomistajien kanta norpan takia tehtyjen kalastusrajoitusten muutostarpeisiin vuonna 2016.