Vesistöissä on tulevaisuus ja vahva kasvupotentiaali, jota voimme hyödyntää kestävästi samalla, kun hillitsemme ja otamme talteen ravinnepäästöjä.

Sinisen biotalouden tutkimuksemme tarjoaa kokonaisvaltaista tukea vesistöihin ja veteen perustuvalle liiketoiminnalle, kuten kalan ja levien viljelyyn, kalastukseen ja uusien teknologioiden ja sivutuotteiden käyttöön. Tuemme vesistöjen käyttöä hyvinvointia lisäävänä ja vapaa-ajan mahdollisuuksia tarjoavana ympäristönä ja kehitämme uusia veden käyttöön perustuvia tuotteita ja palveluita.

Tutkimualueet:

Sininen biotuotanto

 • Uusien vesiviljelyteknologioiden kehittäminen avomerelle ja kiertovesilaitoksiin
 • Tutkimus kaupallisen kalastuksen edellytysten parantamiseksi
 • Levän tuotannon tutkimus osana suomalaista levätutkimuksen ryhmää
 • Uusiin vesiviljely-ympäristöihin soveltuvan geneettisen materiaalin jalostus

Ravinteiden kierrätys ja teolliset symbioosit

 • Uusien arvoverkkojen rakentaminen teollisuudenalojen luovan yhteistyön avulla
 • Ravinteiden kierrätyksen tehostaminen maataloudessa ja vesiviljelyssä

Vesiekosysteemien kestävä käyttö

 • Vesiluonnon mahdollisuuksien turvaaminen sinisen biotalouden perustana
 • Eri intressien yhteen sovittaminen vesiresurssien käytössä

Lisäarvoa veteen perustuvasta biomassasta

 • Uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen
 • Lisäarvotuotteiden kehittäminen taloudellisesti ja eettisesti kestävällä tavalla
 • Alkutuotannon ja tuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen erilaisten bioaktiivisten komponenttien lähteenä esimerkiksi elintarvike-, kosmetiikka-, lääke- ja kemianteollisuuden tarpeisiin

Sininen hyvinvointi ja matkailu

 • Kestävä vesiympäristöihin perustuva matkailuliiketoiminta
 • Uudet vesistöihin perustuvat hyvinvointipalvelut
 • Vesiympäristöjen vapaa-ajan käyttö

Katso myös

Sininen biotalous -ohjelman asiantuntijat