Luke osallistuu usean hankkeen voimin maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuuteen, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja.

Hankkeet

Peltomaan prosessit hiilensidontatoimien kohdentamisen pohjana, HIILETIN


Vähempipäästöiset nurmikierrot turvepelloilla, VÄPÄ


Ikivihreä vallankumous maanpeitekasvein: hiilensidontaan parhailla viljelykäytännöillä, IKIVIHREÄ


Kosteikkoviljelyllä ilmastollisesti kestävä ratkaisu kasvualustatuotantoon, KASVUA


Turvepeltojen hiilipäästöt kuriin innovatiivisella vesienhallinnalla, VESIHIISI


Orgaanisten ja mineraalimaiden ilmastovaikutukset nurmituotannossa, ORMINURMI


Turvepeltojen ilmastokestävä viljely – viljelijän näkökulma, TURINA


Dairy and beef industries in Finland: Progressing pathways to carbon-neutrality by 2035, NC-GRASS


Disruptiiviset ruoantuotantoteknologiat osana Suomen hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista, FOOD WITHOUT FIELDS


Ilmastotoimenpiteiden kokonaisvaltainen arviointi valuma-alueilla – Systeemianalyysillä kohti hiilineutraalia maankäyttöä, SYSTEEMIHIILI


Kysyntälähtöiset, hiiltä sitovat ja monimuotoisuutta lisäävät viljelykierrot, FUTURECROPS 2


Tuuppausta ilmastoviisaaseen maankäyttöön maa- ja metsätaloudessa, TUIMA


Hiilinieluja ja ilmastohyötyjä hallituin riskein: Metsiä ja puutuotteita koskevat ohjauskeinot, HILMARI


Tuuli, metsät ja suot – maankäytöllä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, LANDUSEZERO


Yhteisen tietopohjan kehittäminen maankäytön ja sen muutosten seurannalle, MAMMUTTI


Maaperätiedon kehittäminen, MAATI


Laserkeilausavusteinen lumituhojen kartoitus ja niitä seuraavien hyönteistuhojen tutkimus, LUMILASER


Juurikäävän aiheuttaman tyvilahon riskikartoitus Suomessa ja täsmätorjunta metsikkötasolla, TYVITUHO


Metsäkasvillisuus muuttuvassa ilmastossa – valtakunnallinen kasvillisuusinventointi


Tulevaisuuden monitavoitteiset metsät ja niihin kohdistuvat riskit muuttuvassa ilmastossa, FOSTER


Jalostustieto: Ilmastohyötyjä metsänjalostuksella, JALOTIE


Lista täydentyy jatkuvasti, kun uusia hankesivuja tuotetaan