Luonnonvarakeskus pyrkii toiminnallaan edistämään ruokaketjun vastuullisuutta tuottamalla tutkimustietoa vastuullisuuden johtamisen, hallinnan ja kehittämisen tueksi. Ruokaketjun vastuullisuus on hyvin laaja kokonaisuus, joka pitää sisällään sekä ihmisten, eläinten että ympäristön hyvinvoinnin, terveyden ja talouden.

Luke tuottaa tietoa vastuullisuuden merkityksestä ja mittareista muun muassa ruokaketjun eri toimijoille kuten yrityksille, sidosryhmille ja kuluttajille. Lisäksi Luke tarjoaa toimijoille tietoa siitä, miten vastuullisuutta voidaan ketjun eri vaiheissa kehittää ja miten näillä toimilla voidaan edistää kuluttajien vastuullisia valintoja. Kestävyyttä edistävät elinkaariset tarkastelut tuotekehityksestä tuotannon ja toimitusketjun kehittämiseen sekä kiertotalouden ratkaisuihin ovat vastuullisuustutkimuksen ytimessä.

Luke on myös on yksi Vesivastuusitoumuksen perustajajäsenistä. Luke tukee suomalaisia yrityksiä niiden vesivastuullisuustyössä tuottamalla tietoa tuotannon vaikutuksista vesivaroihin globaaleissa arvoketjuissa.

Tietoa vastuullisuudesta tarvitsevat yhteiskunnan eri toimijat, niin ruokaketjun yritykset, kuluttajat, eri sidosryhmät kuin poliittiset päätöksentekijätkin. Tutkittu tieto on edellytys vastuullisten toimenpiteiden ja valintojen tekemiselle.

Tavoitteena on luoda tietopohjaa tukemaan vastuullisia valintoja ja yritysvastuutyötä. Tämä puolestaan tukee kestävän kehityksen päämääriä, joihin liittyvät kulutuksen ja elinkeinotoiminnan ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Vastuullisuus ei modernissa toimintaympäristössä ole yritykselle rasite, vaan yhä useammin selkeä kilpailutekijä: vastuullisesti toimiva yritys on myös kannattava ja kilpailukykyinen. Vastuullinen yritystoiminta kytkeytyy resurssitehokkuuteen, läpinäkyvään toimintaan ja hyvään henkilöstöpolitiikkaan sekä toiminnan kannattavuuden ja kilpailukyvyn jatkuvaan kehittämiseen. Jotta ruoantuotannon vastuullisuus voisi onnistua, täytyy yhteiskunnan eri toimijoilla olla tietoa ja ymmärrystä vastuullisista valinnoista.

Katso myös