Vuoden 2019 sisävesien vesilintulaskentojen tulokset ovat valmistuneet. Neljän tärkeimmän riistasorsalajin sinisorsan, tavin, telkän ja haapanan pesimäkannat pysyivät kutakuinkin viime vuoden tasolla. Poikastuotto jäi keskimääräistä heikommaksi.

Sinisorsan pesimäkanta (pesivien parien määrä) kääntyi viime vuoden selkeän pudotuksen jälkeen nousuun, mutta jäi silti huippuvuosien tasosta. Lajin pesimäkanta on kasvanut pitkällä aikavälillä. Poikastuotto (laskennoissa havaittu poikasten määrä) oli samaa luokkaa kuin viime vuonna ja jäi alle seurantajakson keskiarvon.

Tavin pesimäkanta kääntyi viime vuoden aallonpohjasta nousuun, mutta pitkällä aikavälillä kannankehityksen suunta on edelleen lievästi laskeva. Pesimäkannassa on kuitenkin suurta vaihtelua vuosien välillä. Poikastuotto jäi 24 prosenttia viimevuotista alhaisemmaksi ja oli koko seurantahistorian heikoin. Poikastuotto on laskenut myös pitkällä aikavälillä.

Telkän pesimäkanta pysyi viime vuoden tasolla, mutta poikastuotto laski 14 prosenttia. Poikastuotto putosi seurantahistorian alhaisimmalle tasolle. Heikkoon poikastuottoon vaikutti se, että poikueissa oli tänä vuonna keskimääräistä vähemmän poikasia. Lajin poikastuotto on laskenut voimakkaasti pitkällä aikavälillä.

Haapanan parimäärä pysyi edelleen pohjalukemissa. Pesimäkannan taantuminen alkoi jo 1990-luvun alkupuolella ja jyrkkeni viime vuosikymmenen jälkipuoliskolla. Poikastuotto laski 15 prosenttia viime vuodesta ja oli seurantahistorian alhaisin. Haapanan poikastuotto on laskenut myös pitkällä aikavälillä.

Tärkeimpien riistasorsien parimäärän ja poikasten kokonaismäärän kehitys. Poikasten määrään vaikuttaa pesivien parien määrä, pesinnän onnistuminen ja poikaskuolleisuus. Indeksit on skaalattu siten, että 100 % kuvaa parimäärissä (vasemmalla) aineiston ensimmäistä vuotta ja poikasmäärissä (oikealla) aineiston keskimääräistä vuotta. Indeksin ympärillä oleva värillinen alue on 95 % luottamusväli, joka kuvaa aineistossa esiintyvästä hajonnasta aiheutuvaa epävarmuutta indeksin arvossa. Klikkaamalla kuvaa saat sen suurempana.

Tärkeimpien riistasorsien parimäärän ja poikasten kokonaismäärän kehitys myös pdf-kuvana

Muiden lajien pesimäkantojen kehityksen näet alla olevista linkeistä avautuvista kuvista. Pesivän parimäärän indeksissä ensimmäinen vuosi saa arvon 100, johon muita vuosia voi verrata. Indeksi on laskettu TRIM-tilasto-ohjelmalla.

Laskennat tehdään vapaaehtoisvoimin

Pesimäkantoja (parimääriä) koskevat tiedot perustuvat vuodesta 1986 lähtien ja poikastuottoa (poikasmääriä) vuodesta 1989 lähtien toteutettuihin valtakunnallisiin vesilintulaskentoihin. Vuoden 2019 pariaineistot ovat 1 230 kohteelta ja poikueaineistot 868 kohteelta.

Kiitämme kaikkia laskentoihin osallistuneita mittavasta työstä vesilintuseurannan hyväksi.

Yläreunan kuva: Aleksi Lehikoinen, Luomus