Luonnonvarakeskus (Luke) tuottaa vuosittain arvion susien määrästä. Kanta-arvio pohjautuu tieteelliseen menetelmään, ja se julkaistaan kesäkuun alkupuolella. Lukessa tehdään myös monipuolista ja monitieteistä susitutkimusta: selvitetään susikannan ikä- ja sukupuolirakennetta, geneettistä rakennetta, elintapoja sekä suden ja ihmisen rinnakkaiseloa.

Kanta-arvio ja tutkimustulokset luovat perustan susikannan hoidolle. Tietoa hyödynnetään päätettäessä suden  metsästyksestä ja suojelusta. Kansainväliset velvoitteet, kuten EU:n luontodirektiivi, edellyttävät susikannan seurantaa. Susi on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaiseksi lajiksi. Luke tuottaa tietoa susista myös Suomen eläinten uhanalaisuuden arviointia varten.

Vuosittain tuotettava kanta-arvio tehdään maa- ja metsätalousministeriön tilauksesta. Katso kanta-arvio 2020

Susiasiat hoituvat yhteisvoimin

Susiasioiden hoitaminen on monen tahon yhteistyötä, jossa kullakin toimijalla on omat vastuualueensa (klikkaamalla alla olevaa kuvaa saat sen suurempana):

  • Luonnonvarakeskus (Luke) vastaa vuosittain tuotettavasta suden kanta-arviosta ja susiennusteesta. Lukessa tehdään myös monitieteistä susiin liittyvää tutkimusta ja vastataan arviointimenetelmien kehittämisestä.
  • Suomen riistakeskus kouluttaa petoyhdyshenkilöt, jotka kirjaavat tarkastetut susihavainnot Tassu-järjestelmään. Tassun havainnot ovat perusta, jolta Luke lähtee työstämään kanta-arviota. Riistakeskus vastaa myös suden hoitosuunnitelman toteutuksesta ja myöntää hakemusten pohjalta tarvittaessa poikkeusluvat metsästykseen.
  • Maa- ja metsätalousministeriö tekee susikannan hoitosuunnitelmaa koskevat päätökset ja päättää mahdollisen metsästyksen sallimisesta. Luken tuottama kanta-arvio on yksi päätöksenteon työkaluista. Ministeriö huomioi toimissaan myös Euroopan unionin luontodirektiivin, jossa säädellään muun muassa suden suojelua.
  • Metsähallitus ja poliisi huolehtivat, että metsästys tapahtuu säännöksien mukaan. Poliisi voi myös antaa määräyksen esimerkiksi pihapiirissä toistuvasti liikkuvan ja turvallisuutta vaarantavan suden kaatamiseen. Kaadetusta sudesta tehdään ilmoitus Suomen riistakeskukseen, ja metsästetyt sudet toimitetaan Lukeen tutkittaviksi.
  • Ruokavirastoon toimitetaan tautitapaukset ja esimerkiksi liikenteessä kuolleet sudet.

Katso myös