Luonnonvarakeskuksen uusimman kanta-arvion perusteella ilveskanta on lähes samansuuruinen kuin viime vuonna. Vuodesta 2014 alkanut ilvesten määrän lasku näyttäisi pysähtyneen. Ennen metsästyskautta 2019/2020 Suomessa arvioidaan olevan 1845–1955 yli vuoden ikäistä ilvestä.

Suurimmassa osassa Suomen riistakeskuksen alueita ilvesten määrä on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Ilveskanta on pienentynyt selvästi kahdella Suomen riistakeskuksen alueista: Oulun Poronhoitoalueen ulkopuolisessa osassa ja Kaakkois-Suomessa. Pentueiden määrä on kasvanut hieman Etelä-Hämeessä ja Etelä-Savossa. Luken lausunnot kanta-arvioista löytyvät Riistahavainnot.fi-palvelusta.

Tutkimus luo perustan ilveskannan hoidolle

Luke tuottaa vuosittain touko-kesäkuussa kanta-arvion ilvesten määrästä. Tutkimus selvittää ilveskannan ikä- ja sukupuolirakennetta sekä geneettistä rakennetta. Ilveksen elintapojen kuten elinalueen, ravinnon, liikkumisen ja elinympäristön käytön lisäksi tärkeä tutkimuskohde on ilveksen ja ihmisen rinnakkaiselo. Luke tuottaa vuosittain yhdessä Suomen riistakeskuksen kanssa tilaston metsästettyjen ilvesten määrästä.

Tutkimustulokset luovat perustan ilveskannan hoidolle. Tietoa hyödynnetään päätettäessä ilveksen metsästyskiintiöstä. Kansainväliset velvoitteet, kuten EU:n luontodirektiivi ja Bernin sopimus, edellyttävät ilveskannan seurantaa.

Maa- ja metsätalousministeriö on suurpetoasioissa ylin johtava ja valvova viranomainen. Suomen riistakeskus huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta, edistää kestävää riistataloutta ja tukee paikallisten riistanhoitoyhdistysten toimintaa.

Yläreunan kuva: Vastavalo