Luonnonvarakeskuksen (Luke) uusimman kanta-arvion mukaan ilveskanta on kasvanut 11 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Vuodesta 2014 alkanut ilvesten määrän lasku näyttäisi pysähtyneen ja kääntyneen loivaan nousuun. Ennen metsästyskautta 2020/2021 Suomessa arvioidaan olevan 2 065–2 170 yli vuoden ikäistä ilvestä.

Pentuehavaintojen perusteella vuonna 2019 arvioidaan havaitun noin 378–415 pentuetta, mikä on 11 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018.

Eniten ilveskanta on kasvanut kahdella Suomen riistakeskuksen alueista: Kainuun Poronhoitoalueen ulkopuolisessa osassa ja Pohjois-Karjalassa. Muualla ilvesten määrä on pääosin edellisen vuoden tasolla.

Kanta-arvio pohjautuu petoyhdyshenkilöiden 1.9.2019–29.2.2020 väliseltä ajalta tallentamien pentuehavaintojen ja lumijälkilaskentojen pohjalta tehtyyn arvioon erillisten pentueiden määrästä sekä tutkimustietoon ilveksen biologiasta.

– Kaikki ilveshavainnot pitivät sisällään yhteensä noin 2 800 ilvespentueiden näkö- ja jälkihavaintoa, mikä on saman verran kuin vastaavana aikajaksona kaudella 2018–2019, kertoo tutkimuspäällikkö Katja Holmala Lukesta.

Arviossa ei ole mukana Ahvenanmaan pentuehavaintoja. Se ei myöskään sisällä arviota touko-kesäkuussa 2020 syntyneistä pennuista arviointiin liittyvien epävarmuuksien takia.

Luken lausunnot kanta-arvioista löytyvät Riistahavainnot.fi-palvelusta.

Tutkimus luo perustan ilveskannan hoidolle

Luke tuottaa vuosittain touko-kesäkuussa kanta-arvion ilvesten määrästä. Tutkimus selvittää ilveskannan ikä- ja sukupuolirakennetta sekä geneettistä rakennetta. Ilveksen elintapojen kuten elinalueen, ravinnon, liikkumisen ja elinympäristön käytön lisäksi tärkeä tutkimuskohde on ilveksen ja ihmisen rinnakkaiselo. Luke tuottaa vuosittain yhdessä Suomen riistakeskuksen kanssa tilaston metsästettyjen ilvesten määrästä.

Tutkimustulokset luovat perustan ilveskannan hoidolle. Tietoa hyödynnetään päätettäessä ilveksen metsästyskiintiöstä. Kansainväliset velvoitteet, kuten EU:n luontodirektiivi ja Bernin sopimus, edellyttävät ilveskannan seurantaa.

Maa- ja metsätalousministeriö on suurpetoasioissa ylin johtava ja valvova viranomainen. Suomen riistakeskus huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta, edistää kestävää riistataloutta ja tukee paikallisten riistanhoitoyhdistysten toimintaa.

Yläreunan kuva: Vastavalo