Lukessa panostetaan puutavaran puukaupallisten mittausmenetelmien kehittämisen lisäksi myös puutavaran ja puutuotteiden uusien mittaustekniikoiden tutkimukseen.  Esimerkiksi kolmiulotteista informaatiota tuottavien menetelmien avulla saadaan nyt entistä tarkempaa tietoa.

 

Lukessa tutkitaan ja kehitetään puukaupan ja urakoinnin perusteena käytettäviä puutavaran mittausmenetelmiä. Luken lakisääteisenä tehtävänä on antaa määräykset puutavaran mittauksessa käytettävistä muuntoluvuista, kuten esimerkiksi puutavaran painon ja tilavuuden välisissä muunnoissa käytettävistä kertoimista.

Uudet, kuvankäsittelyyn pohjautuvat menetelmät yleistyvät puun ja puutuotteiden mittauksessa. Lukessa tutkimusaiheena on muun muassa ainetta rikkomattomien mittaustekniikoiden soveltaminen puutavaran määrän ja puun laatu­ominai­suuksien mittauksessa.

Menetelmät kehittyvät, laajaa mittausinformaatiota pyritään hallitsemaan yhä paremmin

hakekuorma
Hakekuorman päältä mitattu kolmiulotteinen malli täyttöasteen määritystä varten. Kuva: Jukka Antikainen, Luke.

Uudenlaista kuvatulkintaa hyödyntämällä voidaan tuottaa aiempaa tarkempaa mittaustietoa erilaisista kohteista kuten tukeista, hakekasasta tai suuresta hakeaumasta. Syvyystietoa mittaavien sensoreiden avulla tarkasteltavasta kohteesta saadaan muodostettua kolmiulotteinen malli, josta voidaan määrittää esimerkiksi tukin halkaisijat ja muotoprofiili. Uusia menetelmiä voidaan hyödyntää esimerkiksi hake-autojen kuormatilavuuksien määrityksessä. Lukessa näitä menetelmiä kehitetään Tekes-rahoitteisessa Best-tutkimusohjelmassa (2013–2016). Tutkimusten tuloksia hyödyntävät mittalaitevalmistajat sekä metsäalan yritykset suoraan omissa projekteissaan.

Puutavaranmittaus on puunhankinnan kulmakivi

Uusia menetelmiä sovelletaan osittain myös puutavaranmittauksessa, joka on olennainen osa puunhankintatoimintaa. Puutavaran mittaus on jalostamattoman puutavaran määrän ja laadun mittaamista. Sen perusteella määritetään puun kauppahintaa, palkkoja ja urakointimaksuja. Mittausta tarvitaan myös erilaisissa puunhankinnan valvontatehtävissä, ja nykyisin myös raaka-aineen tuotantoon ohjauksessa. Suomessa on kaksi virallista mittaajaa, jotka ovat Luken palveluksessa. Heidän työajastaan valtaosan vie puutavaran tehdasmittauksen valvonta selluloosa- ja paperitehtaiden, sahojen ja vaneritehtaiden mittauspaikoilla.

Viimeisin puutavaranmittauksen muuntolukuja koskeva muutos tehtiin vuoden 2016 alussa, jolloin hakkuukonemittauksessa männyn tyviosan kuutioinnissa käytettävää tyvifunktiota korjattiin. Taustalla on Luken tutkimus, jossa kerättiin koeaineistoja kattavasti eri puolilta Suomea. Hakkuukonemittaus on selvästi eniten käytetty menetelmä puutavaranmittauksessa, ja muutos merkitsee tyviosan kuutioinnin päivitystä valtaosaan suomalaisia hakkuukoneita.

Yläreunan kuva: Erkki Oksanen, Luke.

Katso myös