Puu sopii erinomaisesti rakennus- ja sisustusmateriaaliksi. Puu on ympäristöystävällinen ja uusiutuva raaka-aine, puurakenteet ovat kestäviä ja kevyitä, rakentaminen nopeaa ja hinta-laatu suhde on hyvä. Puusta tehdyt sisustus- ja kalustustuotteet ovat ilo silmälle: materiaali on lämmintä ja tuotteissa on puun tuntua. Luke tuottaa monipuolista tutkimustietoa puusta rakentamis- ja sisustusalan tarpeisiin.

Puutuotteista yli 80 % käytetään rakentamiseen. Rakentamisessa puumateriaalin tärkeitä laatukriteerejä ovat lujuus ja jäykkyys, ulkonäkö, rakenteiden paloturvallisuus, mitta- ja muotopysyvyys sekä pitkäaikaiskestävyys (kosteuden sieto, sään-, lahon-, homeen- ja kulutuksenkesto sekä värin pysyvyys).  Lisäksi puumateriaalin on oltava yhteensopiva muiden rakennusmateriaalien kanssa. Puun käytön odotetaan kasvavan merkittävästi kerrostalojen, liike- ja tehdasrakennusten, pihojen, julkisten ympäristöjen ja kulkuväylien rakentamisessa. Vientimahdollisuuksien odotetaan myös nousevan.

Loput 20 % puutuotteista käytetään sisustamisessa ja kalustamisessa, ajoneuvoissa ja kuljetusvälineissä sekä osana erilaisia käyttö- ja koriste-esineitä. Ulkonäkö ja tunne, kulutuskestävyys ja käyttötarkoitukseen sopivuus ovat tärkeitä ominaisuuksia. Asumisessa puumateriaalin kilpailukykytekijöitä ovat sisäilman laatu ja asumisterveellisyys, ulkonäkö ja kosketustuntuma sekä helppohoitoisuus.

Puuraaka-aine, sisäilma, markkinat – tutkittua tietoa on laajasti käytettävissä

Vaneritukkia otetaan vastaan. Kuva: Erkki Verkasalo, Luke.
Laadukasta raaka-ainetta, vaneritukkia, tulossa sisään. Kuva: Erkki Verkasalo, Luke.

Luke tuottaa tietoa puupohjaisten raaka-aineiden ja tuotteiden ominaisuuksista ja soveltuvuudesta eri käyttötarkoituksiin, myös rakentamiseen ja sisustamiseen. Esimerkiksi pohjoismaisesta männystä, suomalaisesta koivusta ja harvennushakkuista saatavasta pienpuusta on runsaasti tietoa käyttösuosituksineen. Saatavilla on myös tärkeää tietoa puun ominaisuuksien alueellisesta vaihtelusta Suomessa, Ruotsissa ja Luoteis-Venäjällä. Tutkimustuloksia on sovellettu yrityslähtöisissä jatkojalostetutkimuksissa, jotka liittyvät liima- ja rakennepuutuotteisiin, ekologiseen puunsuojaukseen sekä sahaus-kuivaus-työstö-ketjuun.

Raaka-aine-, materiaali- ja tuoteominaisuuksia eri käyttökohteissa tutkitaan teknis-taloudellisin perustein, mutta myös kestävyys- ja ympäristönäkökulmat huomioiden. Tutkimukseen sovelletaan moderneja puutuotteiden mittaus- ja laadutusmenetelmiä sekä mallinnusta. Puumateriaalien soveltuvuutta rakentamisen ratkaisuihin tutkitaan sekä fysikaalisten ja mekaanisten ominaisuuksien että sisäilman laadun ja fysiologisten vaikutusten näkökulmista. Lisäksi tarkastellaan puurakentamisen kilpailukykyä, taloutta ja yritysverkkoja. Aihepiiristä on tuotettu runsaasti käytännönläheistä viestintämateriaalia.

Sisustamisessa ja kalustamisessa käytettävien puutuotteiden laatua tutkitaan pääasiassa esteettisyyden – ja jatkossa myös hoidon helppouden ja kulutuskestävyyden perusteella yhteistyössä muotoilu- ja design-tutkimuksen kanssa.

Tutkimus- ja kehitystyö tarvitsee käytännön toimijoiden näkemystä

Puurakentamisen ja sisustamisen kilpailukyvyn parantaminen edellyttää puutuotealan toimijoilta ja yrittäjiltä hyvää raaka-aine- ja tuotetietoutta. Luken tuottamaa tietoa käytetään puutuoteyritysten markkina-, asiakas- ja tuotestrategioiden sekä investointien suunnittelussa, tuote- ja teknologiakehittämisen suuntaamisessa, markkinointiviestinnässä sekä raaka-aineiden hankinnassa.

Puutuoteala tarvitsee uudistuakseen uusia tuote- ja palvelumahdollisuuksia. Rakentamisen, sisustamisen sekä kuljetus- ja pakkaussektorin tarpeet ovat tässä tärkeitä ajureita ja kyseiset toimialat tärkeitä yhteistyökumppaneita tutkimus- ja kehittämistyössä. Puun laatukasvatus ja siihen liittyvä tutkimus tukee puuntuottajien ja pk-yritysten taloutta.

Sivutuotteiden tehokkaampi hyödyntäminen ja ainevirtojen ympäristötietoinen hallinta ovat merkittävä imagokysymys ja taloudellinen tekijä biotaloudessa, jossa halutaan eroon jätteistä.  Raaka-ainevarojen laadun ja käyttökelpoisuuden tutkimus tukee puuntuotannon ja -hankinnan menetelmien ja metsätalousohjelmien kehittämistä ja on tärkeää, kun päätetään tuotantolaitosten sijoittamisesta ja puunhankinnan organisoinnista.

Yläreunan kuva: Erkki Oksanen, Luke.

Katso myös