Laadukas puuraaka-aine ja puutuotteiden hyvät ominaisuudet ovat suomalaisen puutuoteteollisuuden kilpailukyvyn perusta. Puutuoteala saattaa lähivuosina ottaa huomattavan kasvupyrähdyksen biotalouden imussa.

Puutuoteala työllistää suoraan 30 000 henkeä, ja epäsuorat vaikutukset huomioiden vielä selvästi enemmän. Toimialan liikevaihto on 7–8 miljardia euroa vuodessa, ja se maksaa yli 70 % puuntuottajien kantorahatuloista. Puutuoteala tuottaa merkittävät lisätulot alue- ja paikallistalouksille, ja sen osuus maamme vientituloista on 4–6 %. Puutuotealalla on nyt mahdollisuus kasvaa biotalouden nousuhuumassa, jossa uusiutuva raaka-aine, pienet ympäristövaikutukset ja digitalisaation hyödyntäminen tuovat alalle uusia kilpailuetuja.

Puutuotealan kasvu riippuu kuitenkin siitä, miten tuote- ja palvelutoimitukset kehittyvät sekä teollisille toimialoille kuten rakentamiseen ja kuljetus- ja pakkaussektorille että kuluttajakäyttöön sisustamisessa ja arkielämässä.  Alan kasvuun vaikuttavat myös sivuvirtoihin perustuvat raaka-ainetoimitukset, energiatuotteet ja biojalosteet. Arvoketjut metsästä asiakkaille ovat pitkiä, ja niissä on paljon toimijoita. Resurssien käytön ja informaation kulun hallinta on usein haastavaa. Suurteollisuudella ja pk-sektorin yrityksillä on omat roolinsa raaka-aine-, tuotanto- ja palveluverkoissa.

Raaka-ainetieto, kestävä kehitys ja markkinamahdollisuuksien tuntemus ovat puuhuollon ja tuoteratkaisujen perusta

Luke on tehnyt monipuolista puuntutkimusta yli 70 vuotta. Yksi jatkuvista tutkimus- ja kehittämistyön aihealueista on raaka-aineen saatavuus, sen ominaisuudet ja soveltuvuus eri käyttötarkoituksiin. Aihe on erityisen ajankohtainen nyt, kun saha- ja vaneriteollisuuden kotimainen raaka-ainepohja on muuttumassa viljelypuun ja harvennuspuun tarjonnan kasvaessa. Ilmiö edellyttää tutkimukselta tuotelähtöistä otetta.

Puumarkkinatieteen ja liiketalouden tutkimuksissa tunnistetaan uusia markkina-alueita, kartoitetaan asiakasryhmiä ja niiden erityistarpeita, kehitetään tuotteiden ja palveluiden yhdistelmiä sekä peilataan kysyntänäkymien vaikutuksia yritysten tuotestrategioihin ja raaka-ainetarpeisiin.

Puumateriaalin ja -tuotteiden ominaisuuksia parantamalla sekä resurssien käyttöä tehostamalla kohennetaan yritysten ja tuotteiden kilpailukykyä ja pidetään tuotantoteknologia ajan tasalla. Elinkaarikysymykset, ympäristösuorituskyky, terveys- ja turvallisuusvaikutukset sekä näihin liittyvä standardisointi ja normitus rakentamisessa ja asumisessa ovat tärkeitä tutkimuskohteita.

Uusia tietotarpeita syntyy – Luke reagoi

Puurakentaminen on kasvussa, sisustussuunnittelu nousussa ja raaka-ainepohja muuttumassa. Puun jatkokäyttäjät ja kuluttajat sekä kone- ja laitevalmistajat tarvitsevat tutkittua tietoa puun eri ominaisuuksista ja niiden hyödyntämisestä – esimerkiksi pitkäaikaiskestävyydestä, lujuudesta, käyttöturvallisuudesta, esteettisyydestä ja terveellisyydestä. Tämä edellyttää toimivia mittaus- ja lajittelumenetelmiä sekä puutavaralle että tuotteille. Yritysmaailmassa tarvitaan uusia liiketoimintamalleja ja tietoa sekä apuvälineitä muun muassa ympäristöbrändäykseen ja sähköiseen kaupankäyntiin.

Puutuoteteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen on laaja kysymys ja yksi osa bioenergian ja biojalosteiden ympärillä pyörivää tutkimus- ja kehittämistyötä. Se tarjoaa parhaimmillaan lisätuloja yrityksille. Joko niin, että ne toimittavat raaka-ainetta energia-alan ja kemian teollisuudelle tai että niillä on omaa tuotannollista toimintaa tai osakkuuksia uusissa yrityksissä. Kysymykseen voivat tulla sekä ns. hajautetut ratkaisut esimerkiksi sahojen tai talotehtaiden rinnalla tai ns. teolliset symbioosit esimerkiksi sellutehtaiden tai suurten energialaitosten yhteydessä.

Yläreunan kuva: Erkki Oksanen, Luke.

Katso myös