Luonnonvarakeskuksessa on kehitetty useita laskureita ja ohjelmistoja palvelemaan metsänomistajia, yrityksiä ja muita toimijoita metsien hoidon ja käytön suunnittelussa. Luke tarjoaa ohjelmistoihin myös monipuolisia ja asiakkaiden tarpeisiin räätälöitäviä asiantuntijapalveluita. Suurin osa ohjelmistoista on vapaasti käytettävissä.

Metsänkasvatuksen ja metsien käytön suunnittelua palvelevat ohjelmistot

MELA on Suomen oloihin kehitetty metsätalouden analyysi- ja suunnitteluohjelmisto, jonka avulla voidaan tuottaa muun muassa valtakunnallisia ja alueellisia metsien käyttömahdollisuusarvioita ja niitä vastaavia metsien lähivuosikymmenien kehitysvaihtoehtoja.

MOTTI-ohjelmisto tuottaa tuloksia metsänkasvatuksen vaihtoehtojen vertailuun. Motilla voidaan tarkastella metsänhoidon tai hoitamattomuuden, puulajivalinnan, kasvatusketjujen tai yksittäisten hoitotoimenpiteiden vaikutuksia puuston kehitykseen, hakkuukertymiin, metsänkasvatuksen kannattavuuteen ja puustoon sitoutuneen hiilen määrään.

SuojeluMotilla voidaan tarkastella metsäkohteen määräaikaisen suojelun puuntuotannollisista ja taloudellisista vaikutuksista verrattuna vastaavan metsän käsittelyyn normaalina talousmetsänä.

Vesistökuormitusten arviointia palvelevat laskurit

KALLE-laskentamenetelmällä voidaan arvioida metsäisten valuma-alueiden vesistökuormitusta.

KUSTAA on kehitetty valuma-alueen vesistökuormituksen laskentaa varten. Metsätalouden osalta KUSTAA perustuu aiemmin kehitettyyn KALLEen. KUSTAA on kehitetty Luonnonvarakeskuksen, Suomen Ympäristökeskuksen ja Helsingin Yliopiston yhteistyönä ja se kattaa kattaa myös muun muassa maatalouden ja yhdyskuntien kuormituksen.

Muut metsätaloutta palvelevat laskurit

ARVO-ohjelmisto tuottaa ennusteen hakkuuseen tulevan leimikon puuston puutavaralajittaisesta kertymästä, läpimitta-pituusluokittaisesta jakaumasta sekä hakkuukertymän arvosta. Ennuste lasketaan leimikolle puulajikohtaisesti (vaihtoehdot: mänty, kuusi tai koivu).

EPPU-energiapuulaskuri tuottaa energiapuun painon ja tilavuuden välisissä muunnoissa käytettävät tuoretiheysluvut. Käyttäjä vastaa sovelluksella tehtyjen määritysten oikeellisuudesta Energiapuun mittausoppaan mukaisesti.

Luke kehittää ohjelmistoja

Luonnonvarakeskus kehittää ja ylläpitää ohjelmistoja. MELAn ja Motin kehitystyö on jatkuvaa. MELAan suunnitellaan seuraavaksi ekosysteemimallien lisäämistä. Kustaata ja Kallea ylläpidetään yhteistyössä työkalun kehittämiseen osallistuneiden organisaatioiden kesken.

Ohjelmistot laajassa käytössä

MELA-ohjelmistoa käytetään yrityksissä, yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Käyttö edellyttää lisenssin hankintaa, ja se on yrityksille maksullinen. MELA tulospalvelu on vapaasti kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä.

MOTTIa käyttävät yritykset, oppilaitokset ja metsänomistajat käytännön päätöksenteon ja neuvonnan tukena. Ohjelmistosta on laadittu tilaustyönä sekä tieteellisten ongelmien ratkaisemiseen tarkoitettuja että yritystoimintaa palvelevia sovelluksia.

KUSTAA on tarkoitettu viranomaisten, yksityissektorin ja yksityishenkilöiden käyttöön.

Yläreunan kuva: Erkki Oksanen, Luke ja Essi Puranen, Luke

Ajankohtaiset

Ei ajankohtaisia artikkeleita aiheesta

Blogit

Ei blogikirjoituksia aiheesta