Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOn tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. METSO-ohjelma tähtää monimuotoisuuden turvaamiseen ja lisäämiseen sekä suojelualueilla että talousmetsissä. Ohjelma perustuu metsänomistajien vapaaehtoiseen osallistumiseen.

Luonnonvarakeskus seuraa ja tutkii METSO-ohjelman toteutumista, vaikutuksia sekä kehittämistarpeita ekologisista, taloudellisista ja yhteiskunnallisista näkökulmista. Näin luomme pohjaa monimuotoisuuden turvaamisen keinojen kehittämiselle ja niiden toimivuuden arvioinnille. Luke ja SYKE kokoavat vuosittain tilannekatsauksen METSOn toteutuksesta. Tuloksiamme hyödyntävät METSO-ohjelman toteuttajat, hallinnoijat, sidosryhmät, tutkijat ja metsänomistajat.

Luken tutkimuksissa on todettu, että METSO-ohjelmassa on onnistuttu suojelemaan paljon arvokkaita metsäkohteita. METSOn luonnontieteelliset valintaperusteet toimivat hyvin lajistoltaan arvokkaimpien kohteiden tunnistamisessa. Kohteita on tutkittu Uudellamaalla, Pohjois-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla ja Kuusamossa ja Kaakkois-Suomessa. Uhanalaisia lajeja tavattiin Kuusamossa ja Kaakkois-Suomessa muita alueita enemmän. Alueellisen vaihtelun taustalla vaikuttaa mm. metsien käytön historia sekä itärajan läheisyys.

Lahopuuhyönteisten inventointia METSO-kohteella Parikkalassa.

Monimuotoisuutta voidaan metsänsuojelun lisäksi turvata metsänkäsittelymenetelmiä kehittämällä. Ruunaalla ja Isojärvellä sijaitsevilla tuhannen hehtaarin koealueilla tutkitaan metsän luontaista kehitystä mukailevien metsänkasvatuksen menetelmien vaikutuksia alueiden puustoon, eliölajistoon ja elinympäristöjen kehitykseen. Tutkimusten mukaan pienaukkohakkuissa ei tule juurikaan tuulenkaatoja ja aukot taimettuvat hyvin.

Metsänomistajat voivat tarjota METSO-ohjelmassa kohteita suojeltavaksi pysyvästi tai määräajaksi sekä osallistua luonnonhoitohankkeisiin. METSO-ohjelman vapaaehtoisuus ja korvaukseen perustuvat suojelukeinot ovat tärkeitä elementtejä ohjelman hyväksyttävyydelle metsänomistajien keskuudessa.

SuojeluMotti-ohjelmistolla voidaan arvioida suojelun puuntuotannollisia ja taloudellisia vaikutuksia, sitä miten puusto kehittyy määrällisesti ja laadullisesti määräaikaisen suojelujakson aikana verrattuna vastaavan metsän käsittelyyn normaalina talousmetsänä. Tulosten perusteella voidaan määrittää puuston arvon muuttuminen suojelujakson kuluessa.

 

Kuvat: Reijo Penttilä, Luke