Metsien ennallistamisella pyritään palauttamaan metsätalouden seurauksena heikentynyt metsäekosysteemi luonnontilaisen kaltaiseksi. Yleisiä metsien ennallistamismenetelmiä ovat poltto, lahopuun lisäys eri menetelmillä, puustorakenteen monipuolistaminen pienten aukkojen avulla sekä metsäautoteiden sulkeminen.

Tutkimukset osoittavat, että poltto on tehokkain menetelmä palauttamaan lahopuusta ja tulesta riippuvaista lajistoa takaisin metsiin.

Kääpälajisto palautuu polton jälkeen hitaasti, mutta aikanaan lajirikkaus ylittää reippaasti talousmetsien kääpien lajimäärän. Monet metsäpalosta riippuvaiset uhanalaiset kovakuoriaiset saapuvat polttokohteelle välittömästi ennallistamisen jälkeen. Myös monimuotoisuudelle tärkeä haapa lisääntyy ennallistamispolttojen jälkeen.

Metsäteiden metsittyminen nopeutuu rikottaessa tienpinta, lisäämällä paikalle männynsiementä ja levitettäessä itämiselle ja kasvien alkukehitykselle suojaa antavaa sammalkariketta tienpintaan.

vain yksittäinen käyttöoikeus netin ennallistamissivulle
Kuva: Kari Kukko-oja

Tutkimus palvelee käytännön ennallistamista

Luonnonvarakeskuksessa tutkitaan metsien ennallistamisen vaikutuksia monimuotoisuuteen, ympäristöön sekä ekosysteemien rakenteeseen ja toimintaan. Tutkimuksen tavoite on verrata erilaisten ennallistamismenetelmien tehokkuutta palautettaessa luonnontilaisille ekosysteemeille tyypilliset toiminnat ja rakennepiirteet.

Tuloksia hyödynnetään erityisesti luonnonsuojelualueiden metsien ennallistamisessa, mutta myös talousmetsien puolella. Ennallistamista tutkitaan luonnonsuojelualueilla erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa. Vanhimmat tutkimukset on käynnistetty jo 1990-luvulla, ja laajempi metsien ennallistamisen koealaverkosto käynnistettiin Suomen itärajalla vuonna 2005.

Yläreunan kuva: Anne Tolvanen