Lapissa on muuhun Suomeen verrattuna poikkeuksellisen monta metsiin ja luontoon perustuvaa elinkeinoa ja käyttömuotoa. On matkailua, poronhoitoa, metsätaloutta, kaivostoimintaa, tuulivoimatuotantoa, luonnontuotteiden keräilyä, metsästystä ja virkistyskäyttöä. On runsaasti suojelualueita. Lisäksi Ylä-Lappi on saamelaisten kotiseutualuetta.

Metsätalouden ja poronhoidon ristiriidat kasvoivat konfliktiksi Ylä-Lapissa 2000-luvun alussa. Konfliktin keskiössä olivat valtion metsien hakkuut, joiden porotalous katsoi heikentävän ja vähentävän porojen talvilaitumia. Tällöin Luonnonvarakeskus (entinen Metsäntutkimuslaitos) ryhtyi selvittämään maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta elinkeinojen yhteensovittamista Ylä-Lapissa.

Tutkimustulosten loppupäätelmä oli, että Ylä-Lapissa kannattaa pyrkiä eri elinkeinojen sopuisaan rinnakkaiseloon. Yhteisymmärryksen saavuttaminen on tavoiteltavaa niin elinkeinorakenteen monipuolisuuden, paikallistalouden kuin asukkaiden yhteisöllisyyden kannalta. Yhteisymmärrykseen pääseminen edellyttää kuitenkin, että ristiriitojen osapuolet ovat halukkaita kompromisseihin.

Matkailu nousi taloudellisten mittareiden valossa Inarin kunnan ylivoimaisesti tärkeimmäksi elinkeinoksi. Kulttuuriselta merkitykseltään porotalous ja muut perinteiset luonnonkäyttömuodot menivät kuitenkin matkailun edelle.

Porotaloutta ja metsätaloutta pidettiin eräänlaisina peruselinkeinoina. Metsätaloutta kritisoitiin, mutta myös ymmärrettiin, koska se on vanha elinkeino, joka työllistää paikallisia.

Vain netin Ylä-Lappi sivulle käyttöoikeus
Kuva: Mikko Jokinen

Käyttömuotojen yhteensovittamista tutkitaan edelleen

Ylä-Lapin metsien kestävä käyttö -hanke on esimerkki siitä, että luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyviä poliittisia kysymyksiä voidaan tarkastella tutkimuksen keinoin.

Luonnonvarakeskus tutkii edelleen elinkeinojen yhteensovittamiseen liittyviä kysymyksiä Lapissa. Tutkimuksen painopiste on siirtynyt muun muassa kaivostoiminnan ja tuulivoimatuotannon yhteensovittamiseen matkailun ja porotalouden kanssa.

Päätöksenteon tueksi

Ylä-Lapin metsien kestävä käyttö -tutkimushanke lisäsi tutkijoiden ja muiden mukana olleiden ymmärrystä alueen elinkeinoista, niiden merkityksestä ja kehittämismahdollisuuksia, mutta myös niistä reunaehdoista, joita eri intressipiirit elinkeinojen harjoittamiselle asettavat. Tutkimustietoa hyödynsivät paikalliset elinkeinot ja ohjaustyötä tekevät viranomaiset.

Yläreunan kuva: Jouni Hyvärinen