Valtakunnan metsien inventointi (VMI) tuottaa maastotietojen ja muun taustamateriaalin perusteella tarkat tiedot suurille alueille, kuten maakunnille. Kun VMIn tuottamaan maastotietoon yhdistetään satelliittikuvien kautta saatava tieto, voidaan metsävaratietoja tuottaa yksityiskohtaisina metsävarakarttoina ja kuntakohtaisina taulukkotietoina.

Mitä nämä ovat?

Metsäntutkimuslaitoksessa 1980-luvun lopulla aloitettu satelliittikuvien ja maastotietojen analysointityö jatkuu Luonnonvarakeskuksessa. Tuloksena ovat koko maan kattavat metsävarakartat sekä kuntakohtaiset tilastot, jotka lasketaan kahden vuoden välein. Viimeisimmät (kymmenennet) tulokset valmistuivat vuonna 2021 ja
kuvaavat vuoden 2019 tilannetta.

puulajitilavuus
Koivun, männyn ja kuusen runkotilavuusteemat: koivu punaisena, mänty vihreänä ja kuusi sinisenä.

Metsävarakartoissa koko maan tiedot esitetään 16 x 16 metrin ruudukoina 44 eri teemasta. Teemat kuvaavat puuston ja kasvupaikan määrällisiä ja laadullisia ominaisuuksia. Määrällisiä teemoja ovat muun muassa puuston tilavuus jaoteltuna puulajiryhmittäin ja puutavaralajeittain sekä biomassa puulajiryhmittäin ja jaettuna puun eri osiin, kuten runkopuuhun ja oksiin. Kuvaustekniikka ja tietojenkäsittelymenetelmät ovat kehittyneet laskentakierrosten välillä, minkä ansiosta uudemmat lopputulokset ovat aiempia tarkempia ja pienipiirteisempiä.

Kuntakohtaiset tiedot on laskettu kuntarajojen määrittelemille alueille. Esitettävät teemat poikkeavat hieman metsävarakarttojen teemoista. Esimerkiksi puuston keskitilavuus esitetään ikäluokittain eikä vain yhtenä lukuna. Kuntatilastot voidaan esittää taulukoina ja karttoina.

Metsävarakarttojen ja kuntatilastojen tuottamisessa käytetään VMIn maastotietojen ja satelliittikuvien lisäksi Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa ja korkeusmallia. Maastotietokannan avulla rajataan metsätalousmaan alueet, joille tulokset lasketaan. Menetelmät on kuvattu tarkemmin julkaisussa (vuosia 2009, 2011, 2013 ja 2015 vastaavat tulokset)

Metsävarakartoista saatavaa tietoa voidaan käyttää monin tavoin

Metsävarakartat (vuosia 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 ja 2019 vastaavat tulokset) ja kuntatulokset ovat nykyisin vapaasti saatavissa. Karttoja voi käyttää kahdella tavalla. Niitä voi katsella Paikkatietoikkunassa, jossa aineistot ovat valmiiksi luokiteltuina ja väritettyinä ja jossa niitä voi katsella yhdessä monien muiden vapaasti jaettavien aineistojen kanssa. Jos metsävarakartoista halutaan tehdä omia analyysejä, ne ovat saatavilla numeerisessa muodossa Luken karttapalvelusta sekä nyt myös ns. Atom-syötteenä (https://kartta.luke.fi/inspireatom/mvmi.xml) (Inspire latauspalvelu).

Metsävarakartoissa näkyvät metsien alueelliset yleispiirteet ja paikallinen vaihtelu antavat koko maan kattavan käsityksen eri teemojen kuvaamien asioiden jakautumisesta. Tältä pohjalta voi suunnitella erilaisia käyttömahdollisuuksia. Metsävarakartoista saatavia tietoja voidaan käyttää metsäsuunnitteluun pienillä alueilla. Tutkimuksessa tietoja käytetään esimerkiksi lajien elinympäristön laadun arviointiin, metsien suojelun suunnitteluun ja metsätuhojen riskiarviointiin. Elinkeinoelämän puolella tietoja voidaan käyttää esimerkiksi metsäteollisuuden puunhankinnan ja matkapuhelinverkkojen suunnittelussa.

Kuntatilastot vuodelta 2019 ovat saatavilla taulukkolaskentatiedostoina. Myös aikaisempien monilähdeinventointien kuntatulokset ovat saatavilla yhdessä tiedostopaketissa uusimpien kanssa.Jokaisella metsävarakarttojen ja kuntatulosten tuotantokierroksella tehdään julkaisu, joka sisältää kuntatulosten lisäksi yksityiskohtaista tietoa käytetyistä menetelmistä ja aineistoista. Lisää julkaisuja löytyy Luken julkaisupalvelusta.

Yläreunan kuva: USGS/Nasa Landsat.

Sivu päivitetty 05/2021/ML.

Katso myös