Luonnonvarakeskus kehittää menetelmiä kaavoituksen metsätalousvaikutusten arviointiin. Valtakunnan metsien inventoinnin aineisto, kaavamerkintöjen ja -määräysten tulkinnat sekä MELA (Metsälaskelma) -ohjelmisto ovat tässä työssä keskeisessä asemassa.

Kehitystyön pohjana tunnistetut tietotarpeet

Kaavoituksella voi olla merkittäviä taloudellisia vaikutuksia metsänomistajille ja metsiin perustuville elinkeinoille. Kaavoituksen metsätalousvaikutuksia ei kuitenkaan yleensä ole arvioitu kaavan laatimisen yhteydessä. Arviointia ovat vaikeuttaneet muun muassa aineistojen vaikea saatavuus ja sopivien laskentamenetelmien puuttuminen. Lisäksi kaavojen tavoitteiden erilaisuus sekä kaavamerkintöjen ja määräysten vaihtelevat tulkinnat ovat vaikeuttaneet vaikutusten arviointia.

Kaavoituksen metsätalousvaikutusten arvioinnin kehittäminen perustuu pitkäjänteiseen tutkimukseen, jossa on selvitetty erilaisten aineistojen soveltuvuutta arviointeihin ja testattu erilaisia lähestymistapoja. Kehitystyötä on tehty vuorovaikutteisesti eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että tutkimuksen avulla pystytään vastaamaan sekä metsäalan toimijoiden että kaavoittajien tietotarpeisiin ja tutkimustuloksia on siten mahdollista hyödyntää erilaisissa käyttötilanteissa.

MELA-ohjelmistoa hyödynnetään kaavoituksen vaikutusten arvioinnissa

Kaavoituksen metsätalousvaikutusten arvioinnissa puuston määrän kehitysarvioiden pohjana on valtakunnan metsien inventoinnissa (VMI) kerätyt tiedot. Lisäksi tarvitaan tietoa siitä, miten erilaiset kaavamerkinnät ja -määräykset vaikuttavat metsien käsittelyyn. Kaavamerkintöjen ja -määräysten tulkinnat perustuvat kaavoitusviranomaisilta koottuun laajaan yleiskaava-aineistoon, asiantuntija-arvioihin sekä aikaisempiin selvityksiin ja ohjeisiin. Näitä aineistoja ja tulkintoja hyödyntäen MELA-ohjelmistolla voidaan tuottaa arvioita kaavojen lähivuosikymmenten metsätalousvaikutuksista erilaisissa hakkuuskenaarioissa.

Maankäytön suunnittelun metsätalousvaikutukset -tulospalvelusta taustatietoa kaavojen valmisteluun

Tulospalvelusta voidaan hakea valmiiksi laskettuja arvioita voimassa olevien maakuntakaavojen metsätalousvaikutuksista. Palvelu tuottaa tietoa maakuntakaavan valmistelun aloitusvaiheeseen metsätalousvaikutusten lähtötilanteesta, ja siten siitä on hyötyä määritettäessä kaavoituksen tavoitteita ja suunnitteluperiaatteita. Koska maakuntakaavoitus ohjaa yleiskaavoitusta, tulospalvelu tuottaa samalla alueellista ja valtakunnallista tietoa kaavoituksen metsätalousvaikutuksia muun muassa alueellisten ja kansallisten elinkeinostrategioiden valmisteluun.

 

Yläreunan kuva: Erkki Oksanen, Luke.

Katso myös