Luonnonvarakeskus on kehittänyt menetelmän, jolla voidaan arvioida maankäyttöpäätösten vaikutuksia puuntuotantoon ja muihin ekosysteemipalveluihin. Valtakunnan metsien inventoinnin aineisto, erilaiset paikkatietoaineistot, kaavamerkintöjen ja -määräysten tulkinnat sekä MELA (Metsälaskelma) -ohjelmisto ovat olleet tässä työssä keskeisessä asemassa.

Kehitystyön pohjana tunnistetut tietotarpeet

Maankäyttöpäätöksillä voi olla merkittäviä vaikutuksia muun muassa metsätalouteen, muihin metsiin perustuviin elinkeinoihin ja virkistyskäyttöön.  Näistä vaikutuksista ei kuitenkaan yleensä ole esitetty määrällisiä arvioita esimerkiksi kaavan laatimisen yhteydessä. Arviointia ovat vaikeuttaneet aineistojen hankala saatavuus ja sopivien laskentamenetelmien puuttuminen. Lisäksi kaavojen tavoitteiden erilaisuus sekä kaavamerkintöjen ja -määräysten vaihtelevat tulkinnat ovat vaikeuttaneet vaikutusten arviointia.

Maankäyttöpäätösten vaikutusten arvioinnin kehittäminen perustuu pitkäjänteiseen tutkimukseen, jossa on selvitetty erilaisten aineistojen soveltuvuutta arviointeihin ja testattu erilaisia lähestymistapoja. Kehitystyötä on tehty vuorovaikutteisesti eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että tutkimuksen avulla pystytään vastaamaan eri toimijoiden (kaavoittajat, puunkäyttäjät, maanomistajat, virkistyskäyttäjät jne.) tietotarpeisiin ja tutkimustuloksia on siten mahdollista hyödyntää erilaisissa käyttötilanteissa.

MELA-ohjelmistoa hyödynnetään maankäyttöpäätösten vaikutusten arvioinnissa

Maankäyttöpäätösten vaikutusten arvioinnissa puuston määrän kehitysarvioiden pohjana on ollut valtakunnan metsien inventoinnissa (VMI) kerätyt tiedot. Lisäksi arvioinnissa on otettu huomioon muun muassa lakisääteiset ja omistajan päätökset metsien suojelusta. Arviointeja varten on tarvittu tietoa myös siitä, miten erilaiset kaavamerkinnät ja -määräykset voivat vaikuttaa metsien käsittelyyn. Kaavamerkintöjen ja -määräysten tulkinnat perustuvat kaavaviranomaisilta koottuun laajaan yleiskaava-aineistoon, asiantuntija-arvioihin sekä aikaisempiin selvityksiin ja ohjeisiin. Näitä aineistoja ja tulkintoja hyödyntäen MELA-ohjelmistolla on tuotettu arvioita maankäyttöpäätösten vaikutuksista erilaisiin ekosysteemipalveluja kuvaaviin muuttujiin.

VMIKaaVa Tulospalvelusta taustatietoa kaavojen ja strategioiden valmisteluun

MELA-ohjelmistolla tuotetut arviot on viety VMIKaaVa Tulospalveluun, josta palvelun käyttäjä voi hakea vaikutusarviot haluamalleen maakunnalle tai koko Suomelle. Palvelusta saatavia arvioita voidaan hyödyntää tausta-aineistona määritettäessä uusien maakuntakaavojen tavoitteita ja suunnitteluperiaatteita. Arvioita voidaan myös hyödyntää esimerkiksi alueellisten ja kansallisten elinkeinostrategioiden valmisteluun.

Yläreunan kuva: Erkki Oksanen, Luke.

Katso myös