Luken asiantuntijat ovat viime vuosina vieneet metsävarojen inventointiosaamista useisiin kehitysmaihin. Viimeisimmäksi tietotaitoa on viety hyvällä menestyksellä Keniaan laajassa kolmevuotisessa projektissa.

Vuonna 2013 alkaneen ”Improving capacity in forest resources assessment in Kenya” (IC-FRA) -projektin päätavoitteena oli vahvistaa kenialaisten yhteistyöorganisaatioiden inventointiosaamista.

Keniassa metsävaroilla on tärkeä rooli kestävän kehityksen ja ilmastokestävyyden edistämisessä. Nykyiset arviot maan metsävaroista – metsäpinta-ala noin 8 % – perustuvat paikallisiin istutusmetsien inventointeihin, satelliittikuvatulkintaan ja viimeksi 1990-luvulla tehtyyn maastoinventointiin. Kenialaiset kehittävät omaa metsien seurantajärjestelmää, ja Luken VMI-ryhmältä haluttiin tukea koko maan kattavan inventoinnin suunnitteluun. Projektin toinen tavoite oli vahvistaa kaukokartoituksen hyödyntämistä metsävarojen inventoinnissa.

Inventointia mangrovemetsissä Tyynenmeren rannikolla, laserkeilausta Kenian länsiosissa

Maastoinventoinnin suunnittelua varten mitattiin koeala-aineistoa erilaisista metsätyypeistä ja eri kasvillisuusvyöhykkeiltä viideltä eri testialueelta. Samalla testattiin maastotyöohjeiden toimivuutta paikallisissa oloissa. Koealoilta otettiin myös maanäytteitä, joista analysoitiin orgaanisen hiilen määrä jälkikäteen laboratoriossa. Mittaustiedot tallennettiin maastotietokoneille, ja kerätyllä aineistolla harjoiteltiin inventoinnin tuloslaskentaa. Koko maan kattavan otannan suunnittelu perustui testi-inventoinnin koeala-aineistoon ja sen avulla tuotettuihin biomassakarttoihin. Otannan suunnittelussa hyödynnettiin Luken kehittämää simulaattoria.

juuristomittaus
Puumallinnusaineiston keräämiseen liittyy myös juuriston mittaaminen. Kuva: Pekka Hyvönen, Luke.

Inventointitulosten laskennassa tarvitaan malleja puiden tilavuuksien ja biomassojen arvioimiseksi. Projektin tavoitteena oli lisätä osaamista myös mallinnuksessa ja laatia uusia biomassamalleja puulajeille, joita ei ole aiemmin mallinnettu. Aineistoa kerättiin neljästä paikallisesta puulajista ja mallien laadinta aloitettiin kultasilkkipuulla (Grevillea robusta).

Kaukokartoitusosion haastavin tehtävä oli metsäalueen puustotietojen tuottaminen lentokoneesta keilatun laseraineiston avulla. Keilaus toteutettiin kahdella Kenian länsiosassa sijaitsevalla testialueella, joilta mitattiin myös laseraineiston tulkintaan tarvittavat maastokoealat. Projektissa harjoiteltiin myös satelliittikuvien hyödyntämistä biomassakartan estimoinnissa ja maaluokkamuutosten tulkinnassa.

Monipuolista koulutusta, ohjelmistokehitystä ja tutustumiskäyntejä

Mittaustietojen tallennuksessa sekä tulosten laskennassa käytettiin FAO:n avoimen lähdekoodin Open Foris -ohjelmistoja ja R-tilasto-ohjelmistoa. Open Foris -työkaluja myös kehitettiin edelleen Kenian inventointiaineistojen tallennus- ja laskentatarpeisiin. Kaukokartoitusaineistojen käsittelyssä työkaluina olivat pääasiassa QGIS ja R-ohjelmisto.

Projektin aikana yhteistyöorganisaatioiden projektihenkilöstöä koulutettiin monin tavoin sekä työn ohessa että erillisillä koulutusjaksoilla. Projekti järjesti kenialaisille myös koulutusvierailun Tansaniaan, jossa tutustuttiin vuosina 2010–2013 toteutettuun metsävarojen inventointiin ”the National Forest Resources Monitoring and Assessment (NAFORMA)”. Naapurimaan kokemuksista oli hyötyä – vierailun seurauksena muun muassa sosioekonominen kartoitus päätettiin liittää mukaan testi-inventointiin. Lisäksi joukko kenialaisia projektihenkilöitä tutustui Suomen inventointimenetelmiin vuonna 2014.

Metsävarojen inventointiin liittyvää osaamista Keniassa onnistuttiin vahvistamaan

Luken tutkijat onnistuivat haastavassa työssään hyvin. Projektin ansiosta kenialaisten kumppaneiden metsävarojen inventointiin liittyvä osaaminen ja valmius toteuttaa koko maan kattava inventointi vahvistuivat selvästi. Uusia tiedonkeruu- ja laskentamenetelmiä on jo hyödynnetty muissakin paikallisissa inventointihankkeissa. Myös yksittäisten puiden biomassamallinnusta jatketaan uusilla puulajeilla. Onnistumisen edellytyksenä oli kenialaisten todellinen tarve kehittää metsävarojen seurantajärjestelmä ja halu vahvistaa omaa osaamistaan sekä Luken mahdollisuus vastata tähän tarpeeseen.

Projektia on rahoittanut pääosin Suomen ulkoasiainministeriö noin 1 125 000 eurolla. Kenian valtio osallistui rahoitukseen maksamalla kenialaisten projektihenkilöstön palkat sekä matkakulut maastotyön osalta. Luken kumppaneina Keniassa ovat olleet Kenya Forest Service (KFS), Kenya Forestry Research Institute (KEFRI), University of Eldoret (UoE, Eldoretin yliopisto) sekä Department of Resource Surveys and Remote Sensing (DRSRS).

Yläreunan kuva: Pekka Hyvönen, Luke.

 

Katso myös